maandag 15 juni 2020

Sjina

Ik jou de Sjinezen wol in bytsje de skuld
fan de tastân wêr't wij no ynsitte.
Dus in boikot fan dy lju
stiet heech op myn listje.
Ik meitsje in útsûndering foar de Happy Family,
de ôfhelsjinees yn Wommels,
dy kinne it net helpe
en ik wol graach dat se hjir yn it doarp bliuwe.

Myn smartbân, sis mar horloazje mei in hiel soad funksjes 
mar wêr't je de tiid ek op sjen kinne
is al fan eardere tiden.
Myn Huawei  komt út Sjina
en krekt as in hiel soad oare dingen dêrwei,
giet it polsbandsje net sa lang mei.

Myn syktocht nei in nij bandsje
fan dit ferâldere model
levere mij gelokkich in risseltaat  op:
Bol.com koe ien leverje foar 19 euro,
binnen twa dagen.
19 euro foar in bandsje,
wylst de smartbân amper 30 euro koste hat.....

Fierder sykje dus
en dat levere in bandsje op bij Amazon.
6 euro en trije wiken wachtsje.
De Amearikanen (minus Trump) binne de beroersten net
dus pleatste ik de oarder foar in bandsje bij Amazon
foar 6 euro sûnder kosten fan ferstjoeren,

Binnen 14 dagen falt it pakketsje yn de bus:
it bandsje, twa skroefkes en
der sit sels in skroevedraaierke bij.

It past en hij docht it wer
en ik bin bliid dat ik myn stappen wer sette kin
en se teld wurde.

Ien probleemke lykwols:
it pakketsje komt út Sjina,
streekrjocht


Geen opmerkingen: