vrijdag 26 juni 2020

BijsûnderSoms sjoch ik in adfertinsje
dy't opfalt en nijsgjirrich makket.
Sa as dizze yn de krante fan 18 juny2020.

Ik kin de minsken net,
mar de tekst seit genôch.
50 jier nei in fatale datum
pleatse de bruorren en susters in adfertinsje
foar harren broerke
dat ferûngelokke is yn Balk

It fertriet fan dy famylje nei 50 jier
is der noch en sil altyd bliuwe
Moai dat se it op dizze wize kenber meitsje

Ut de LC fan 19 juny 1970

Geen opmerkingen: