woensdag 3 juni 2020

It pontsje dat net fart


Dêr steane je dan oan it van Harinxmakanaal
op de stiger op Keimpetille
mei de ferwachting dat er in pontsje fart nei Sweins.

Oankundige op ynternet dat it wer los wie
mei wat rigels sa as wij dat wend binne dizze tiden,
soene wij graach efkes op de bel drukke
Gjin pont te sjen
"aan deze of gene zijde"
wol in briefke mei de meidieling 
dat der dizze dei in needreperaasje is 
en dat it nei twaen oplost wêze kin....

Wachtsje yn de sinne is gjin opsje,
dus kieze wij foar in eintsje om.
It doel is Frjentsjer, dus wurdt it earst Dronryp
en mei de stelling "at wij dan omfytse moatte dan sille wij it ek goed dwaan", 
fytse wij oer Skingen, Peins, Boer en Doanjum nei Frjentsjer

Hast 40 kilometer foar in in lidl boadskipke 


Geen opmerkingen: