zondag 16 februari 2020

PiterSa'n 25 jier hawwe wij in favorite knuffel 
ferivige yn in puzzel fan 12 stikjes.
Us eigen bern wiene der mei útboarte.

De puzzel wurdt sa no en dan noch ynelkoar setten
troch de pake- en beppe sizzers.
Piter wurdt ek noch wolris knuffele
mar is minder favoryt as bij de eigen bern.

Piter is yn dy 25 jier ek feroare 
sa sjogge wij 
at wij de puzzel en Piter njonkenelkoar lizze

Piter is wat skier wurden,
net allinne om it kopke.
Piter is syn mûle ferlern
enPiter sjocht no alles mei ien each

de rits fan syn jas wie 25 jier ek al stikken


De trepleuning hawwe wij ek noch
en Piter mocht noch ien kear op it selde plakje sitte
foar de foto,
dy't no net wer in puzzel wurdt

vrijdag 14 februari 2020

De stoepe is net foar auto's

Ja hjer
ik stoar mij wer ris earne oan
en dat wol ik dus efkes kwyt

It sit sa,
ik rin wat mear as oars
en betiden liket it wol op stroffeljen.

Dat komt foar in part
troch myn net al te soepele stap
(nee, ik bin net oan it revalidearje en haw ik gjhin hernia)
mar dat stroffeljen komt foar it aldergrutste part
troch stoepen dy't ferriden binne
en tegels der dus los en net flak yn lizze.

Hoe't it yn oare doarpen is, dat wit ik net,
mar ferriden stoepen dat is hast gewoan yn Wommels

Auto's wurde mei ien tsjil op de stoepe  parkeard
sadat oare auto's der better lâns kinne op de dyk
De rinner moatte of op de dyk of troch it gers
wat net de bedoeling is.

en dy auto's dus
soargje der foar dat stoepen ferriden wurdeFoar de dúdlikheid, dat bart net allinne op de van Sminealeane
mar oeral yn it doarp

In frjemde gewoante en it soarget ûnnedich foar skea oan de stoepen

Op de foto hjirûnder is ek te sjen
dat dy stoepe ferriden is omdat der wiken lang buskes
mei ien tsjin op de stoepe parkearden.

Noch in gelok dat se dat net diene bij de koniifearebeam
dy't trije tegels fan de stoepe brûkt.. 
myn twadde argewaasjepuntsje


woensdag 12 februari 2020

Net geskikt

It kin de man net,
mar Romke Postma in riedslid út Dantumadiel
die in opmerklike útspraak
nei oanlieding fan in groepke kleiers út Feanwâlden.

Sij krigen neat foarelkoar
wie de strekking fan in artikel yn de LC
fan in pear wiken lyn.
Alles wat se woene om Feanwâlden op de kaart te setten
en te hâlden mislearre....

Hoe kin datdochs, tocht riedslid Postma
want oare doarpen krije soms wol alles foarelkoar.

Hij komt mei dizze opmerklike konklúzje:
Der sitte tefolle hottemetoten yn,
dy't harren spoaren yn maatskippij en wurk neilitten hawwe
alles jurydysk goed foarelkoar hawwe
dy't gearkommen hast ta doel ferheven hawwe
mar......dinsdag 11 februari 2020

Oarloch yn Wommels (3)


Dit is diel 3 fan stikjes út de krante
oer Wommels yn de oarlochsjierren.

Sa as ek al te sjen yn diel 1 en diel liket it ferienigingslibben,
de sport en de handel gewoan troch te gean

It giet oer it jier 1944 en 1945.
Wraak


Dit is in passaazje út in boek fan Erin Kelly.
In prachtich boek.
In boek, sa moai skreaun,
dat giet oer wraak en in obsesje.
It giet ek oer de geheimen fan in gesin,
oer fertrouwen en wantrouen

maandag 10 februari 2020

Fertelle sûnder foto's


Dizze kollum stie yn it AD.
In moai ferhaal oer minsken
dy't allinne mar iets fertelle kinne
oan de hân fan foto's
zaterdag 8 februari 2020

Yntinze muzyk

The Murder Capital + Junior Brother - 6/2/2020 - Simone v/d Heijden


Dizze prachtige foto seit alles
oer it optreden fan the Murder Capital.
yn Vera yn Grins
op tongersdei 6 febrewaris 2020.

Njoggen nûmers spilen se
mei safolle emoasje
dat ik suver yn in trance rekke.

Ik net allinne
te sjen oan dizze foto.
Ademleaze muzyk, heftich, yntins,
it wie bijsûnder

en dat wylst ik fan te foaren wat twivelje
om wol/net mei te gean.
Ek hjir waard wer bewezen
dat in cd beharkje hiel wat oars is as in konsert.

Miskien wiene wij wol bij it beste konsert fan 2020 yn Vera.

Yn de Volkskrante stie dit


Yn Oor dizze geweldige resinsje, mei as lêste sin dat it wol ris sa'n band wurde kin wêrfan je letter sizze dy haw ik sjoen yn Vera of de Melkweg

De setlist


Mear foto's fan Simone van der Heijden binne hjir te sjen

woensdag 5 februari 2020

Dy Brecht


Se is wat wurch
en jout har noch net del.
In ferske sjonge,
rêstjouwende muzyk
de wein wat hinne en wer
en stadich falle de eachjes ticht,
mei pake syn finger yn de hân.

Hoeden besykje ik nei in minút as wat
myn finger te befrijen.
De earste poging mislearret.
Sij knypt en hâldt him noch better fêst.

Wer fiif minuten letter
in twadde poging.
It slagget
ik befrij myn eigen finger
en se sliept troch

Sa moai, dy Brecht

dinsdag 4 februari 2020

Oarloch yn Wommels (2)

Dit is diel 2 fan stikjes út de krante
oer Wommels yn de oarlochsjierren.

Sa as ek al te sjen yn diel 1 liket it ferienigingslibben,
de sport en de handel gewoan troch te gean

It giet oer it jier 1943.Rente bijskriuwe dêr hawwe wij no gjin lêst fan 

zondag 2 februari 2020

In jûntsje sjonge

Wij wiene earder yn Dublin, yn Grins
en twa kear yn Amsterdam
bij Dropkick Murphys, de "Ierske" band út Boston.

Sneon stiet de band yn de grutte Ziggodome
en Tsjeard en ik binne der bij.

It is wer in âlderwetsk meisjongfeest.
Alle bekende Ierske lieten komme foarbij
en wurde meisongen troch de 12.000 man/frou.

It is ien grut feest mei útlitten minsken
dy't de foarprogrammas ek meinommen hawwe
en doe wiene de bars ek al iepen.

Wij binne allinne foar de Dropkick nei Amsterdam riden
en kinne ek hiel goed nuchter genietsje
fan dizze hearlike band.

Njoggentich minuten stampe, klappe en sjonge
it is in fermaaklik barren

Droech bliuwe is lykwols gjin opsje,
mei dat freeslike biersmiten.
It bier is oars djoer genôch dêr.

It wie wer prima,
mar de sealen hoege net grutter foar Dropkick Murphys
wie ús konklúzje