maandag 29 juni 2020

NijIt âlde gemeentehûs yn Wommels
dat omboud wurdt ta appartemintenkompleks foar âlderen
krijt de namme Nij Walpert.
Dêr is djip oer neitocht troch de gelearden dy't er oer gean
en dit is de beste namme.

It sil wol.
Ik bin wol wat klear mei dat wurdsje "nij"
De Nije Kromme
Nij Stapert
't Nije Bosk
en no Nij Walpert.

Foaral dat Nij Walpert, 
dat stiet mij net oan,
dat hawwe wij hjir al hân yn Wommels.
Foar 1991 hjitte de skoalle foar fuortset ûnderwijs yn Wommels ek "Nij Walpert",
foardat it letter de namme Bogerman krige.

Ik begryp dat it gebouw nij liket mar dat net is
en dat soks útnoeget om it wurdtsje nij te brûken,
mar krekt as alles bliuwt it net nij.
As foarbyld kinne je sjen nei Nij Stapert,
dat hast Ald Stapert neamd wurde kin.

Oer Walpert haw ik noch wol wat te sizzen.
Wij hawwe hjir yn Wommels al in Walperterwei en in plan Walpert,
oan de kant fan it doarp dêr't de terp Walpert wie.

Ik kin mij no net foarstelle
dat der in momint komt
dat ik fan plan Walpert 
fia de Walperterwei, 
lâns de eardere mafû Nij Walpert
yn Nij Walpert kom te wenjen

Werom net?
De namme stiet mij net oan
en ik bin dan wol wat klear mei Walpert en Nij

Oh ja

Ik neam it gebou "de Lichte"
sa neamden wij earder de Keatsebaan
omdat it dêr wat oprint nei it doarp ta.Geen opmerkingen: