maandag 22 januari 2018

Ernst & de Retros


In folle tsjerke
en dat ek noch wol op sneintemiddei,
mei Ajakkus - Feyenoord op tv.
In dûmny soe jaloersk wêze kinne
at hij snein yn Goaiingea de tsjerke ynstappe soe

Ernst Langhout
mei Sjirk Langhout en Bone Ydle
makken prachtige muzyk foar in stampfolle tserke

In bytsje fan omke Bob, omke Bruce en omke Neil
in bytsje fan Creedence en fan the Stones,
en in soad Iersk
mei in fleuchje rock
troch tadwaan fan Bone Ydle..

Trije ferskillende stimmen
dy't elkoar moai oanfulle,
moaie lieten
en in hearlike knoffelike presintaasje
mei humor

It hat wer goed foldien
Ernst Langhout en de Retro's


dinsdag 16 januari 2018

Grêfstiennen....


Dizze oprop kaam ik tsjin op de facebookside
fan Maikel Galama fan Warkum

Hij sit mei doazen fol sels makke foto's
fan alle hast alle grêfstinnen yn Fryslân
en dy moatte útsocht wurdt foar it úteinlike doel:
digitalisearing

Hoefolle foto's der krekt noch binne?
it binne mear as 100.000......

Ik fyn grêfstiennen ek  nijsgjirrige opjekten
dus socht ik kontakt mei Maikel
makke in ôfspraak,
en fytste ik juster mei in hurde wyn tsjin
nei Warkum
om te sjen wat it ynhaldt en
om al fêst de hannen út de mouwen te stekken

Tegearre hawwe wij hjoed mei lekkere muzyk op de eftergrûn
en wat sneupen in begjin makke mei it tsjerkhôf fan Wûns:
de Elgersma's dus, en de Politieken ek...
ja dy foaral

In hiele klus dit, mar mei help
moat dit yn in pear jier wol slachje

dus, neat te dwaan
en ek belangstelling foar soks
kom ris del yn Warkum

dêrneist hat hij in echte sneuperswinkel
dêr yn Warkum noard
mei in protte âlde boeken (oer Fryslân)
en hat hij noch folle mear elpees te keap....

Mear ynformaasje hjir

En werom op de fyts
doe't hast efkes droech wie
hie ik in hiele hurde wyn yn de rêch:
dan is Warkum- Wommels mar in eintsje
zondag 14 januari 2018

Feilich


Unbegryplik
leger lizzende fytspaden 
sûnder beskerming foar út de bocht fleanende auto's

Hearde no
dat men dat sels earst wol betocht hie
mar dat it fanwege it sicht net trochgien is.....Op freed 12 jannewaris
binne der blokken pleatst
as tusken oplossing

Letter komme der fangrails......
gelokkich marzaterdag 13 januari 2018

In jûntsje Belgie

Foardat ik tongersdeitejûn Neushoorn binnenstapte 
die ik noch in slach oer de Wurdumerdyk en de Nijstêd..

Ik koe myn tinzen net los krije fan it lied fan Rients Gratama
wêryn hij sa moai besjomgt
hoe stil en saai it op in doarp wêze kin

"in kûgel troch it doarp jaaie kinne"
sjongt hij yn"jongfolk ha wille"

No hoecht er om mij net sketten te wurden
op sa'n tongersdeitejûn
mar de kâns dat se immen rekke hiene
hie net grut west...
man, man wat in rêst op de offisjele keapjûn

je stroffelje seker net oer de minsken
, at je stroffelje dat is it oer de roppende buorden
"Sale", "sale" raze de buorden
en ek alle oare kreten binne yn it Ingelsk

Yn Neushoorn wie it dizze jûn Belgysk.
Belsgysk bier tapje se dêr altiten al
en no ek twa band út dat lân


Lee Anderson , in hearlik fleurich, ôfwikseljend stikje muzyk

de Intergalaxis Lovers wie prachtich.... in prachtige presintaasje en sfearfolle ferskes
Nei ôf rin om presys 23.15
de lûdsman noch efkes in grut komplimint jûn:
it lûd wie al wer geweldich goed

Ek de orgranisaasje fertsjinnet
in grut komplimint

al wer om 23.15 dien
sadat de bus om 23.30 mei gemak helle wurde kin...woensdag 10 januari 2018

PisjeIk sjoch kânsen nei dit berjocht
yn de krante
Bussjouffeurs dy't it pisjen sa wichtich meitsje
dat se it wurk der foar del lizze

It wurk efkes dellizze
efkes stopje om te pisjen,
wij wolle net oars
oft wij wer krekt op tiid de lêste bus helle ha
nei in jûntsje muzyk
yn Asteriks of Neushoorn

Gjin húske bij it stasjon
en dus ûntsteane der meast grutte
drukproblemen krekt bûten Ljouwert

ik stel foar
oft wij begjinne te sjongen
"Frysk bloed sjoch op
ik moat sa nedich pisje"

dat de sjouffeur ús probleem  erkend
en dat hij dan stoppet
bij halte Hilaard
sadat wij  yn de lijte fan de bus
of sa
efkes de geit fersette kinne

en mocht it sa wêze
dat net wij moatte mar hij
dat wij dat hielendal net slim fine.


dinsdag 9 januari 2018

De strik foar.....

Roan
 2 jier
de strik al foar

dat hat er net fan syn pake.....
maandag 8 januari 2018

Wike 1

De earste wike fan 2018 hat mij wer best foldien.
Hast 200 kilometer fytst  tusken rein en stoarm yn
en fierders allegear wer fermaak.....


Ik seach bij de Fifa2018 wedstriid bij SDS 

knipte alle dagen in foto fan in útbuorren 

Fia ynternet folchje ik (hast dei en nacht) de Volvo Ocean Sylrees

en ta beslüt lies ik in boek en makke ik út in oar boek 
in nije Spotify-spyllist 

Der wie in feessie want Jelske is 6 wurden.

 ik ferwûndere mij oer de oplossingen fan Dr Denker....

moarns makke ik ûnderweis in foto fan de soms opkommende sinne

ik hapte en snapte bij it SDS fuotbaltoernooi.

en ik wie bij in lêzing oer filosofy yn ús byblioteek.
húskeamerkonsert fan Martijn Kentie en Tjeerd Abma


en fierders.....

Oppaskoerkes mei Roan en Samme,
wat heale wedstriden Ingelsk fuotbal,
wat archyfwurksumheden
en de tradisjoniele
 nijjiersbuorrel mei famylje

vrijdag 5 januari 2018

Net alle Fryske doarpen fytstocht 2017It fytsdoel foar 2017 wie
10.000 kilometers en...
troch alle Fryske doarpen fytse

It earste is slagge
it twadde net.
eilaas

noch 28
wêrfan ik twa net dwaan soe;
Flylân en Skiermuontseach,
dus noch 26

Ferkearde planning...
Gemaksucht..
Wiete hjerst...

It soe samar kinne
dat it in kombinaasje is fan dy trije

Yn 2018 sjoch ik nije kânsen
en dy reade stippen
dy pak ik hiel gau op

Dus ek yn 2018 gean ik foar hiel wat doarpen
wêr ûnder alle Fryske


dinsdag 2 januari 2018

De Omrop

Krekt foar de jierwikseling
makket Omrop Fryslân bekend
dat de sjoch- en harksifer goed binne

Dat sil wol, tocht ik gelyk wat erchtinkend,

Ik hoop dat se mij net meirekkene ha,
want ik sjoch nea (lit ik sizze selden)
en ik harkje sa no en in pear minuten

Dat hat gâns oars,
doe't al myn radio's op 92.2 stiene.

Wêr is it misgien freegje ik mij mar werris ôf?

Net om dy Fryske muzyk,
dy't hast net mear draaid wurdt
útsein wannear it 31 desimber is.
It steurt mij wol hiel bot
dat se dat beslút nommen ha,
mar it is net de reden

ik wurd de lêste jierren sa krigel
fan al dy ien-twaatsjes tusken de presintatoren.
Al dat betiden gnizerich gedoch tsjin elkoar
mei oankundigingen fan folgjende programma,
en oar âldwivepraat
freeslik....
Deskundigen kollega's oan de tafel
en dan opsichtige foarsetsjes jaan.
It is net mear echt....

Ik wurd betiden strontsiik
fan te lange reklameblokken
en te folle Pyt Paulusma.

Ik freegje mij oprjocht ôf
at ik no sa krytysk bin en allinne ôfheakke bin..

Nee dus,
Ik haw ferline wike bij in gelegenheid
mei tritigers en fjirtigers, frege
at se wolris nei Omrop Fryslân seagen of harken.
Nee...wie it stellige antwurd...

Ik haw it freed oan in groep op de man ôf frege:
"net mear", seine myn leeftydsgenoaten
"nea", seine de iets jongeren.

Wa harket dan noch wol
en wêr sit dan dy groei,
at in protte âlderen ôfheakke binne
en jongeren noch net oerkeakelje
fan Radio 2, Radio 538 of Sky radio
nei Omrop Fryslân

Óm jongeren der wol bij te lûken
wie der yn alle gefallen in programma
as dat fan Willem de Vries op freedtemiddei:
rommelich, spontaan en ferrassend
en yn tsjinst fan de livemuzyk

mar nee,
dêr sykje se it no yn plaatsjedraaie
en at iets mij beslúten docht in oare stjoerder op te sykjen
dan is dat it wol.

Moai dat men sa tefreden is
want ik seach in grutske reaksje
fan in meiwurkster fan de Omrop op twitter;
mar ik leau der hielendal neat fan

myn omjouwing befestigt myn gefoel:
it giet net goedKilometers 2017


It totaal fan 4 kilometertellers
en noch wat kilometers op oare fytsen
bringt it totaal yn 2017 op 10215 kilometer

it tiidrek fan de lisfyts liket hast foarbij
want mei totaal 2807 kilometer
ferdield oer twa lisfytsen hâldt net oer.

10215 kilometer yn it earste jier
dat ik net mear wurkje,
dus gjin wenwurkferkear Wommels Snits mear

ik haw wol myn bêst dien
om  de10.000 km wer te heljen
en dat is wer slagge,
lykas alle jierren fanôf 1999
mei útsûndering fan 2008

foar 2018 gean ik wer foar dyselde 10.000


zaterdag 30 december 2017

Goarre

Tongersdei krige ik in tillefoantsje:
Rudy Bouma fan Friesland Actueel
"een kollumn over 2017 en de oliebollen"
hoe lijkt dat?

"Moaie útdaging", sei ik gelyk,
dat doch ik.

Friesland Actueel is Nederlânstalich
dus ek dêr sit de útdaging yn.
want sûnt ik net mear wurkje
skriuw ik hast nea mear dy oare taal...

ik haw twa dagen
dat is net folle
want meast komt er in idee
at ik Kûbaard of Iens omfyts
en mei dit buiige waar is dat net folle wurdich

mar dan is dêr gelokkich de goarre...
dus waard it dit

Voor mij geen oliebollen dit jaar


De beste winsken


Foto is nommen op 24 july 2017
op de Ofslútdyk
tidens ús fytstocht rûn it Iselmar

vrijdag 29 december 2017

Ta oantinken oan Gelf


Sneontemoarn kaam ik him tsjin
foar de winkel fan van der Velde yn Wommels
Gelf Eringa,
stapke foar stapke  gie it
want "it rinnen wol net sa goed"
en hij wiisde nei syn knibbel

"wannear komst wer" frege hij
yn de wittenskip dat de Treffer,
it klupblêd fan SDS hast wer útkomt

Hast 20 jier doch ik dat ritsje nei Spannum
mei in lyts doaske Treffers foar Spannum en Winsum,
dy't Gelf dan teplak bringt.

Meast kom ik binnen
en prate wij efkes

"it kin best wolris hjoed wurde"
jou ik oan.
"bist dan thús" freegje ik noch
"ja, mar ik lis meast wol efkes plat", jout hij oan..
"want it kopke is noch goed mar de poat wol net"

Middei fyts ik nei Spannum
en yndie
Gelf leit plak
en ik hingje de Treffers oan de doar
sa as wol faker de lêste twa jier

Gelf Eringa is stoarn
samar....
ynienen.....

"want it kopke is noch goed mar de poat wol net"
dat wiene dus syn lêste wurden
dy't hij tsjin mij sei


Gelf
ik sil dij misse
ús moaie moetings
bij dij thús of oan it stek bij SDS 1

ik haw prachtich mei dat fuotballe
ik ha prachtich mei dij praten
do wiest in prachtige wize man
en joechst fleur oan it libben.

Fierders
ferwiis ik nei myn blog fan 2015
want sa't doe wie
sa wie it no noch.....
donderdag 28 december 2017

Lemmy Lives

Klitsklatsklander
fan de iene rockhit nei de "ander"

de tredde Krystdei dus
yn it Bolwerk yn Snits
it projekt "Lemmy lives"
mei Death Alley as basis
en leden fan de Heideroosjes (Marco)
The Deaf (Janneke), Indian Askin,
 the Charm the Fury en Peter Pan speedrock.
en fansels Dikke Dennis dy't it oanelkoar eamele

en dan wie dêr noch dy drummer,
Bob Hogeneist fan Birth of Joy
wat in ritme, wat in power wat in enerzjy..
(it wurdt ek wer tiid om dy band in kear te sjen)

sân kertier lang in muorre oan lûd,
rock fan Motorhead,
it lûd fan Lemmy, twa jier dea no,
brocht mei safolle leafde foar dizze muzyk
foar in moai fulde seal

it wie machtich
en it in weardige ôfslúter
fan dit prachtige muzykjier


woensdag 27 december 2017

Krystkuier Sint Nyk

It aardige fan de Krystkuier yn Sint Nyk is
dat je it doarp 
en de neiste omjouwing
wat better kinnen leare;
en soks mei ik wol oer

Goed 6 kilometer rûn
mei muzyk en oare ferdivedaasje
troch doarp, bosk, lân en.....


......troch de tserke...de katolike ...mar dat sjogge jim sels ek wol

.......troch it it âlde hynstetramstasjon...... is no in jongereinhonk...

....lâns meardere muzikale ûnderbrekkingen 

.....troch in stikje bosk  en dat fyn ik net slim at it mar net te lang is....

.....troch it lâns en lâns beamswallen

....bij in fermaaklik (koart) alternatyf krystspul op lokaasje lâns

oan alles wie tocht...broadsjes woarst, foetham en fansels poeiermolke

wij dangelen wat om it opknapte Wilhelminaoord hinne...in pronkje

mei in hûn, in baaske wiene it allegear makke skiep.

mei kettingseage in beam omtoverje ta in moai keunstwurk...

zondag 24 december 2017

Nirvana
Nirvana
de band fan fan Kurt Corbain
wie aktyf tusken 1987 en 1994

Soan Tsjeard is fan 1981
en hij siet fol fan Nirvana,
fanút yn keamer boppe
koene wij ûnder meigenietsje;
hûnderten keare hearden wij 

Nirvana bestie net lang
want Kurt Corbain makke der
op 27 jierrige leeftyd in ein oan:
it wie doe 1994

Freed wie der in Nirvana jûn
mei de band Green Lizard..
de earste dyt rôp "dêr moatte wij hinne"
wie Tsjeard.
Syn band, syn muzyk
Ik gean graach mei
en komt yn in útferkochte seal
yn Neushoorn yn Ljouwert

In geweldige sfear, 
entûsjast publyk
en in fantastyske band
want Nirvana libbet noch altiten
yn de herten fan hiel wat jongeren
fan dy generaasje
en ek bij in inkele âldere 

Machtige jûn.....


zaterdag 23 december 2017

De moaisten fan 2017

Google foto's kin hiel wat,
sa witte wij sa stadichoan allegear.
Oan de ein fan it jier sjogge sij alle foto's troch
en meitsje dêr oersichten  fan.
Sa as de fleurichste foto's wêr't elkenien op laket
of gewoan de foto's dy't sij moai fine

Dat is hiel wat oars
as wat ik moai fyn

Al dy foto's fan de pake-en beppesizzers
binne fansels de moaiste
dat sil jim gjin nij dwaan
en dêrnei 
dêrnei
komme dizze foto's
mei in herinnering oan it jier 2017


Moarns op de fyts Iens efkes om....bij it opkommen fan de sinne....sa moai

Yn Kroatie...oan de kant fan de dyk....lokale ferkeapers as wichtige boarne fan ynkomsten

Fytsfakânsje ...hjir op it strân bij de Middellânske see...efkes in bakje

Fytsfakânsje......35 graden.....goed foar de sinneblommen.....beammen, goed foar it skaad....foar ús

Kroatie......oerdei hiene wij prachtich waar....en jûns  moaie loften 

De Frysman...de triatlon yn de buert fan Warns....de kombinaasje fan sportyf ôfsjen en hurde muzyk op é romte

De Ofslútdyk.....dit jier twa kear fytst en dat is unyk, want sa leuk fytst it dêr net

Fytsrûntsje Nederlân......bij Swol....de pontbaas dy't mei hânkrêft de pont betsjinnet ....en op bleatte fuotten

Fytstocht yn de buert fan Janum en Lichtaard.... ferkeap oan de dyk

Kroatie......fanút hotel en prachtich útsicht op de see en moaie loften

Kroatie ...tidens in moaie rintocht oer it Franz Josef rinpaad yn de buert fan Opatja

Kroatie.....Sibe

Fytsfakânsje....ek wolris in bui

Fytsfakânsje...yn Súd Frankryk....Canal du Midi....soms hie it neat mei fytsen te krijen ....