dinsdag 11 augustus 2020

Fierljeppe

Sneontemoarn 10 oere

fierljeppen yn Winsum foar de jeugd.

Wij fytse der mei de jeugd hinne.

Samme en Nyck meie op de bult foar it earst sjen

hoe fier de jonges en famkes springe kinne 

en foaral hoe wiet se springe kinne.

maandag 10 augustus 2020

Mees


Sneontejûn bij in optreden west fan Jacques Mees yn Kûbaard. Foarôf in ûnbekende foar mij. No net mear. Wat in prachtige lieten sjongt dizze troubadoer út Brabân. Syn trochlibbe stim wêr't de lieten fan Dylan, fan Cash, fan Prine, fan Waits en fan Neil Young klinke as echt. 


It is ek de rêst dy't bij útstrielt mei syn alles relativearjende humor dy't dit túnkonsert ta iets tige bijsûnders makket. Hij wit ek net fan ophâlden. Mar leafst 4 sets yn in mankelike sfear. It skimerlampke en mear as syn ferbleekte spikerbroek en syn bleate fuotten wie der op lêst net te sjen. Mar syn stim en dit liet. Ik moast it efkes opnimme (en no diele). "ik speel geen vrolijke liedjes" hie hij sein en it wie ek sa.

Mar wat kaam ik fleurich thús.zondag 9 augustus 2020

Fleurige minsken

Dat hie hij net tocht dy Bert Heerink,

eardere sjonger fan Vandenberg en Kayak:

sjonge yn de tún fan Reinder en Jeannette yn Itens.

Wat begjint as in spontane kreet "wêrom net muzyk bij ús yn de tún" resultearret yn dit feessie.

De twa muzykleafhawwers út Itens kinne rekkenje op tal fan helpende hannen út eigen buert en doarpen. 

Der komt wat bij sjen om gasthear, gastfrou te wêzen foar sa'n oare 50 muzykleafhawwers.

André Becker, in prima gitarist en foaral bekend fan "syn" Pink Floyd Project soarget foar de muzikale begelieidng fan Bert Heerink.

Der ûntstie in hiel ûntspannen en noflik sfearke en bekende hits komme foarbij

Net meisjonge wurdt hieltyd lestiger. 

Net mei dûnsje kin ek al hast net.

In supergesellige jûn mei goeie muzyk, kâld bier, hearlike hapkes en .....pûdsjes sjips.

In grut komplimint dat Reinder en Jeannette ús sa de koroana tiid trochhelpe mei live muzyk.

Doe't ik goed healwei ienen al op de fyts siet ûnderweis nei Wommels kom ik op de dyk twa frijwilligers tsjin mei twa skalen fol hite hapkes.

Ik krij noch in pear mei foar ûnderweis.

(Miskien hat er immen noch in foto fan it optreden fan André en Bert dan kin dy der noch bij 


woensdag 5 augustus 2020

5 augustus 1970

It hie sa moai wêze kinnen.
de Freulepartij fan 2020.

Us jubileumreuny.
want 50 jier lyn
fliben wij yn de want,
rûnen wij net oer,
sloegen wij hast boppe
wiene wij noch linich
wiene wij noch fan dy pubers
wiene wij de besten fan Wommels
wûnen wij fan Boalsert
ferlearen wij fan Grou
wiene wij in partoer op de Freulepartijmei Jelle de Boer en  Pieter Sieswerda op de foto yn.......?


De foto is fan letter
dat sille jim begripe.
Ek al wer lang lyn
want wij sjogge der no noch jonger út....
.


zondag 2 augustus 2020

donderdag 30 juli 2020

Keatse en jild

Keatse mei wer.
Te grut is ûngemaklik
dus wurdt de PC lestich.

Myn ferbjustering is grut,
at ik de agenda sjoch
dat keatse op plakken mei histoarje,
mei in protte taskôgers
 net troch gean:
Arum, Wytmarsum en Minnertsgea
hawwe hjir gjin sin oan.

At er neat te fertsjinjen is
mei de merke derbij
dan jouwe se net thús.

Alle jierren der grou jild oan fertsjinje
en at it dan om it keatsen sels giet, heakje se ôf

De Hommerts en Jutryp pakten it op dit wykein,
Reduzum en Easterlittens komme letter oan bar.
Sij tinke oan it belang fan it keatsen
en net allinne oan jild.

Giel foar Arum, Wytmarsum en Minnertsgea
de loftrompet foar de Hommerts

FierljeppeSa seach it der justerjûn út yn Winsum:
in earste klas fierljepwedstriid
mei Ysbrand Galama yn de haadrol.
As earste springer yn de topklasse
yn syn earste sprong kaam hij yn it sânbêd del
op 21 meter 53......
mar 15 sentimeter minder as it Frysk rekôr.

Dy earste sprong krige in ferfolch
mei syn twadde poging;
hij kaam del op 21 meter presys.

Dêrmei sette hij de wedstriid nei syn hân
en koene wij foaral "genietsje" fan wietsprongen
yn de finale.
Alle risiko's waarden nommen 
en it slagge net ien
om yn de buert te kommen fan de 20 meter

Gjin echte spanning dus.

Mei myn oare each seach de froulju 
op de lytse skâns.
Marrit van der Wal kaam ta 16.45 en 15.90
en dat like op fierljeppen.
De oare froulju hiene in soad muoite
om de feart rjocht oer te kommen.
It wie betiden gjin gesicht....


woensdag 29 juli 2020

De rode loper


Dit boek is geweldich.
Wat in prachtich ferhaal.
Tragysk.
Om te glimkjen
Orisjineel
Iensumheid
Narsisme
Rock & Roll

maandag 27 juli 2020

De riem
Dizze riem,
krekt foar de fakânsje
"elste"ik der in gatsje bij.
Net omdat de broek te stiif siet,
mar just oan de oare kant.

Nei 14 dagen Denemarken
kin ik wol wer oan de slach.
Noch mar in gatsje der bij......

......wer oan de goeie kant

Trije kilo ôffallen yn twa wiken tiid;
nea wie ik sa licht
en dat allegear troch fytse
mei bagaazje 
op "rolling of hilly terrain"
sa't it ek yn it route boekje stiet

Gemiddeld sa'n 68 kilometer per dei
sa'n 391 hichtemeters per dei
en maksimaal op 120 meter hichte

It hat ús skoan foldien.

dinsdag 14 juli 2020

UnderweisAt alles goed gien is
dan binne wij ûnderweis op fakânsje.
Wij fytse dizze route.
820 kilometer oer 12 eilannen
mei 5 boatoerstekken

donderdag 9 juli 2020

HûnestrontpaadOm en yn Wommels hinne stiet er.
Ik bin benijd at it paad nei Iens der ek ûnderfalt.
Wat er op de earste 200 meter fanôf de Warntille leit
is net te beskriuwen.
Fytsen en rinnend moatte je yn in slalom
om al dy hûnebultsjes te omsilen.

It is skandalich (en dan druk mei súntsje ús)
dat immen dêr ien of mear kear per dei
syn/har hûn útlit en dy skite lit op it paad
en dat gewoan lizze lit......

Tiisdei koe ik wol mear as 20 plakken oanwize
wêr't wat lein hat.
Troch it reinwetter fan juster en hjoed
sil it der iets better útsjen,
mar nei in oantal droege wiken
dy't er oan komme
is it fêst wer ien grut strontpaad.

Of de hûnebesitter moat op fakânsje gean
of it ljocht sjen.

Dat in hûntetoilet hjir helpe sil,
ik frees it net dinsdag 7 juli 2020

Beste keapYn it AD is in rubryk
wêryn minsken oanjaan moatte
wat harren beste keap is.
De antwurden rinne aardich útien.
 
At se ús dy fraach stelle soene,
dan soe it antwurd wêze:
ús bernestoel.
In mobyl eksimplaar dat je oan de tafel hingje
en sa ek wer opromje kinne.

De stoel skynt ek noch lekker te sitten,
want alle 5 de pake- beppesizzers
sieten/sitte der mei nocht yn.

Wij kochten de stoel yn Blauhûs
zondag 5 juli 2020

Sûn?Allecijfers is in nijsgjirrige wepside.
Oer alle doarpen wurde sifers yn byld brocht
oer wenjen, wurkjen, ynkommen en de ynwenners 
fan in bepaald doarp of bepaalde stêd.

De sifers binne no bijwurke oant 2019
en dit diel fan de sifers foel mij op.
It giet oer Wommels

Dat er mar 47% sporter is falt mij wat tsjin
dat er 84 % drinkt ferbaasd mij ek wol wat
dat er 44 % oergewicht hat, ferbjustert mij
dat er noch 19 % smookt is stom
en dat 14 % mantelsoarger is, is moai
mar kin ik net op wearde ynskatte

Alle nijsgjirrige dingen binne hjir te finen

donderdag 2 juli 2020

Bunder

Hawwe jim dat no ek?.
Fytse en lâns lân fytse,
wêrfan je net witte wat se dêr ferbouwe.

Gers en mais dat herken ik wol.
Tulpen en gladiolen kin ik ek útelkoar,
jirpelplanten dat sjoch ik ek
en sipels dy rûk fan grutte ôfstân

Mar dan fytse wij earne
en freegje wij ús ôf wat soe dit wêze?

Us kennis is net sa grut.

Ik krige in moaie tip. (dankjewol Anne-Marije)
Boerenbunder is in webside
wêr't je alle stikjes lân oanklikke kinne
om te sjen wat er ferboud wurdt

Sa as dit stikje lân tusken Surch en Harns.
Dit jier sjalotten, lykas ferline jier
en yn 2018 biten.

Tige nijsgjirrich......woensdag 1 juli 2020

Koroanaputsje

Fyts skjinmeitsje 
is net ferfelend wurk.
Is somtiden nedich,
want ik hâld net fan in smoarge fyts.

De fyts poetse is wat oars.
Alle hoekjes bijlâns is in hiele klus
en freget ek wat mear geduld

De koroana, 
it droege waar
tiid
nocht
dat wiene de arguminten
om alle fytsen in kear goed oan te pakken.
Myn eigen fjouwer (?)
twa fan Jellie 
en sels de twinny is poetst

In projekje fan in pear wiken

maandag 29 juni 2020

NijIt âlde gemeentehûs yn Wommels
dat omboud wurdt ta appartemintenkompleks foar âlderen
krijt de namme Nij Walpert.
Dêr is djip oer neitocht troch de gelearden dy't er oer gean
en dit is de beste namme.

It sil wol.
Ik bin wol wat klear mei dat wurdsje "nij"
De Nije Kromme
Nij Stapert
't Nije Bosk
en no Nij Walpert.

Foaral dat Nij Walpert, 
dat stiet mij net oan,
dat hawwe wij hjir al hân yn Wommels.
Foar 1991 hjitte de skoalle foar fuortset ûnderwijs yn Wommels ek "Nij Walpert",
foardat it letter de namme Bogerman krige.

Ik begryp dat it gebouw nij liket mar dat net is
en dat soks útnoeget om it wurdtsje nij te brûken,
mar krekt as alles bliuwt it net nij.
As foarbyld kinne je sjen nei Nij Stapert,
dat hast Ald Stapert neamd wurde kin.

Oer Walpert haw ik noch wol wat te sizzen.
Wij hawwe hjir yn Wommels al in Walperterwei en in plan Walpert,
oan de kant fan it doarp dêr't de terp Walpert wie.

Ik kin mij no net foarstelle
dat der in momint komt
dat ik fan plan Walpert 
fia de Walperterwei, 
lâns de eardere mafû Nij Walpert
yn Nij Walpert kom te wenjen

Werom net?
De namme stiet mij net oan
en ik bin dan wol wat klear mei Walpert en Nij

Oh ja

Ik neam it gebou "de Lichte"
sa neamden wij earder de Keatsebaan
omdat it dêr wat oprint nei it doarp ta.zondag 28 juni 2020

Koroanakonsert


Net te hoopjen dat dit ús nije wurklikheid wurdt. 
Justerjûn yn it Bolwerk yn Snits it ienige 30 minsken koroanakonsert mei wat hardrock fan Anquest. 
It like wol in gymseal mei al dy fakken fan 1,5 meter breed en 1,5 meter lang.
Yn 15 fakken in (stean) tafel en twa stuollen/krukken. 


It falt net mei om der in hardrockeftige sfear fan te meitsjen mei al dy sittende minsken op ôfstân. 
Muzyk wie prima mar om tusken alle nûmers sokke (âldejongeskrintebôle) ferhalen te fertellen draacht net bij om der wat gong yn te hâlden en dat is bij dit soarte muzyk wol in eask. 
Wij hawwe dy lêste ferhaaltsjes net mear ôfwachte.
zaterdag 27 juni 2020

Midden NederlânIt is 15 juny. 
It sanitêr op  kampings is wer iepen
Wij stappe gelyk op.
Fytse fan Hoorn nei Wyk aan Zee. 
In moaie route
In matige kamping
Wij sette ús tinte op
Metersheech gers
27 euro mar leafst
Sa djoer komme wij it net wer tsjin.
Wij sliepten op de Nivon kamping.


Wij sjogge om ús hinne bij Wijk aan Zee.
Meast opfallend dêr binne de Hoogovens
Tatasteel sizze se tsjintwurdich
Wat in kompleks.
Kilometerslang oan de oare kant fan it wetter
De oergong nei de rekreaasje
is makke mei in keunstprojekt.
"Een zee van Staal"
foaral sponsere troch Tata Steel
De fytsroute troch Hoorn
liedt lâns it stedhûs en in byld.
Wij fytsten der faak lâns.
Och in pleatslike held tinke wij bij soks
en fytse wer fierder.

No net, 
de diskúsje giet oer dizze man
Jan Pieterszoon Coen.
In foto foar letter
want dat sil it byld dêr wol net mear stean.
Sa giet it hjoeddedei


Wij fytse faak troch Volendam.
Mis,
ik kin better sizze,
wij rinne foar troch Volendam
Op de Dijk, blykber in populêre bestimming
foar Aziatyske toeristen.
Bussen fol wurde dêr brocht
en in pear oeren letter 
at se útdangele binne op de Dijk
wêr't echt hielendal neat bijsûnders te sjen is,
stappe se wer yn de bus mei in klompke of in molentsje
of in foto wêrop se yn kleandracht steane.

Dy lju, rinne dêr altyd yn it paad
at wij dêr lâns wolle
No net, wij kinne no gewoan fytse
Komme wij op in kamping
sjogge wij meast earst at er in picknicktafel stiet
sadat wij in plakje ha om te sitten.
Op in kamping yn de Glind
stiet de troan foar ús klear

Underweis op de fyts mei wat waarm waar
is in bank ûnder de beammen in lust.
Hiel soms wolle wij noch wolris stopje bij in bank yn de sinne
Sa as dizze bijsûndere yn Ravenswaay

Pontsje farre ek wer
sa sjogge wij hjir en dêr oankundige.
De wettertaksy fan Velsen Noard nei Ymuiden
soe ek wer farre at wij dêr binne
It klopt.
Der binne noch net folle dy't dat witte, 
Wij binne de ienige twa reizgers
dy't it Noardseekanaal oerbrocht wurde


Op ôfstân bliuwe fan in oar
is net in drege klus.Jaarsveld, bekend fan it polstokspringen.
Leit deun oan de Lek
en wij sille der mei it pontsje oer,
want 3 kilometer fierder op leit ús kamping.

Mis dus, de pont faart net.
Mooglik it hiele jier net.
Wij moatte omfytse.
In frekt moai ein
en it is waarmIn dei letter wer in oerstek
Bij Amerongen.
Pont faart wol


6 dagen fytst
420 kilometer
it wie in moaie tocht
vrijdag 26 juni 2020

BijsûnderSoms sjoch ik in adfertinsje
dy't opfalt en nijsgjirrich makket.
Sa as dizze yn de krante fan 18 juny2020.

Ik kin de minsken net,
mar de tekst seit genôch.
50 jier nei in fatale datum
pleatse de bruorren en susters in adfertinsje
foar harren broerke
dat ferûngelokke is yn Balk

It fertriet fan dy famylje nei 50 jier
is der noch en sil altyd bliuwe
Moai dat se it op dizze wize kenber meitsje

Ut de LC fan 19 juny 1970

woensdag 24 juni 2020

Jan RotMuzyk is foar mij ûnmisber,
de radio is prima en Spotify fult it geweldich oan,
mar, der giet neat boppe livemuzyk.

Op 7 maart wie myn lêste jûntsje  mei livemuzyk
en snein wie myn earste wer.
Jan Rot yn Kûbaard
bij Pim en Petra yn de tún.

Wat in prachtige middei
mei 30 man/frou yn in hearlike ûntspannen sfear
harkje nei de taalkeunstner Jan Rot.
Hij hat mear as 1000 teksten skreaun
en wit ik hoefolle cd's makke.

Syn sjongen is mei emoasje
syn ferhalen binne mei humor
en syn teksten binne prachtcih.

"Tillefoan út. gjin foto's en gjin fideo's"
rôp Petra fan te foaren.

Gelokkich hie ik bij ynkommen al in foto makke,
sûnder Jan Rot,
dy kinne jim yn dit klipke sjen
mei in oersette nûmer fan Johnny Cash

dinsdag 23 juni 2020

Strontsiik

Ik sei it al earder,
strontsiik wurd ik fan dy protesten.
Lju dy't stânbylden fuort helje wolle
omdat it harren net (mear) oanstiet.

Fertsjinlik yn it ferline
en dêrtroch  eare mei in stânbyld.
Nim no Jan Pieterszoon Coen.
Wêr't syn byld stiet, wist ik net,
wat hij krekt dien hat earder, bin ik ek ferjitten.
Dy skiednisboekjes sjoch ik net alle wiken troch.

Ynienen is hij aktueel.
In meute hat iets ûntdutsen
en siket it doel op.
Hoorn dus, yn Noard Hollân.
In dei nei de slach fan Hoorn op freed 18 juny,
fytse wij der lâns.
It byld stiet er noch
en it prachtige stedhûs ek.
De terraske oan de foet sitte fol
en de opruiers binne foar in diel oppakt.
Gelokkich.


Op basis fan in eardere beoardieling hat hij it fetsjinne
om ferheven op in plein yn Hoorn te stean.
Want om no noch te bepalen at hij net doogde
of at hij in dogeniet wie, is wol lestich.
Ofbliuwe fan de stânbylden.

Bin bliid dat de Freule, Clara de Vos fan Steenwijk,
in byld krigen hat foar allinne mar goeie dingen
en wat sij dien hat foar Wommels.
In keatspartij foar jonges en hûzen foar de earmen

Of soene de dolle mina's harren kâns rûke
en konstateare dat de Freule frou/famke ûnfreonlik wie
troch in jongepartij yn it libben te stellen.
Kom mar net op, want ik gean der foar lizzen

zondag 21 juni 2020

FytseIn rûntsje fytse, dat dogge wij graach,
It waar like goed, (de hiele wike droech)
neffens de waarprofeten,
dus setten wij moandei ôf nei Hoorn.

Dêr begong ús tocht.
Sûnder doel, sûnder idee.

De earste nacht kampearden wij yn Wijk aan Zee.

De twadde dei fytsten wij ûnder prima omstannichheden nei Wassenaar
Foardat wij de tinte op sette koene, foel der 48,5 millimeter binnen twa oeren.

It foarútsjoch joech oan dat op de jûn fan de tredde dei
wer swier waar kommende wei wie.
Wij boekten yn it midden fan it lân (mei kâns op minder rein) in trekkershut.

Wij fytsten dy tredde dei mei moai waar nei Lexmond
wêr't dy trekkershut stie.


Jûns eaze it en tongere it....
Wij sieten moai droech.

De fjirde dei yn de buert fan Barneveld
in flinke bui, mar wij fûnen it no mar in buike 


It lêste buike wie bij de Loosdrechtese plassen

In soad wetter dus, 
mar de reinjas hawwe wij net oanhân.

At wij fytsten wie it droech en wie it moai waar.
It wie in moaie wike mei sa'n 420 kilometer

(letter mear)