dinsdag 20 augustus 2019

Museumbesite

As in ferrassing setten wij ôf
mei twa pake- en beppesizzers.
Underweis nei it Scheepvaartmuseum yn Snits.

Trije oeren binnen west
en gjin momint ferfeeld.

Moai is dat mei bern soks te dwaan.
Sij sjogge oars en stelle moaie fragen.

Allegear boaten en oare nijsgjirrige saken.

Hichtepunt fansels op de earste ferdjipping
efteryn it gebou:
it bernemuseum

Prachtich fermaak
want dêr meie je oeral oankomme
en alles útprebearje

Prima útsje fûnen de bern ek.


stickers plakke mei it skilderij as foarbyld

de âldste boat fûn bij kleaster Thabor bij Turns


Us legomantsje seach mei ferwûndering nei dizze boat
dit is wol leuk foar bern: oan it roer

en de fok ophelje en deldwaan

as in echte skipper

Hoefolle turven heech bisto Jelske?

zondag 18 augustus 2019

Tekenje

Dat liket mij ek wol in aardich spultsje,
tekenje mei de trapersSosjaal fytse

Ik gean fytsen en haw gjin haast.
Dus at ik om goed 1 oere
twa mannen rinnen sjoch efter Kûbaard
ûnderweis nei Swarte Beien
dan wit ik dat dit de fleksibele rinklup fan Kûbaard is.
Alle dagen, middeis 1 oere
dogge Kûbaarder belangstellenden in loopke.
Op en del Swarte Beien.
Hjoed binne der twa: Marten en Fokke.
Ik fyts (wylst sij rinne) mei harren op.
Besteklik praat oer hjoed, oer juster en oer moarn.

Bij Swarte Beien keare sij werom nei Kûbaard
en fyts ik fia de Bieren nei de Burchwerterhoeke.
Ik sil in rinner ynhelje
en sjoch dat it Tjeerd Idsinga is
Hij heart mij net, mar hij heart Deep Purple wol.
De eardopkes derút en praat oant Burchwert ta.
Oer muzyk, oer sport oer fakânsje

Hij giet rjochting Boalsertertrekfeart
en ik rjochting Wommels
Op de hoeke stean twa toeristen,
te sjen oan de reade fytstas en de helm.

Se wolle wol prate:
komme út Switerslân, sliepe nachts op in boat
en fytse no nei Makkum.
"Lekker flak"sizze se yn goed Ingelsk.
Sij hawwe it tige nei it sin,
nettjsinsteande de hurde wyn.
Wat in elktryske fyts al net dwaan kin.
Se fine alles hjir goed, misse Switserlân hielendal net
en binne optein oer de kwaliteit fan de tsiis en de bôle hjir.

At de tredde en fjirde toerist (op gewoane fyts)
ek oankommen is,
gean ik sij rjochting Boalsert en ik rjochting Wommels,

Bij de Boalserterfeart tichtbij Wommels
sit Jan.
Hij fiske dêr earjuster, juster, hjoed en wierskynlik ek moarn.
Hij hat foar him sels in moai plakje
mei syn eigen boskmeaner.
Hij fisket op iel en hij is tefreden.
Ik winskje him in soad sukses
en kom nei oardeloere thús
oer in stikje fan 18 kilometerdinsdag 13 augustus 2019

Fogerty

Wat ropt it wat op,
dy lêzing oer de Freule, it keatsen, 1969
en de ferwizing nei muzyk en Woodstock.

Machtich dat immen bij mij komt en fertelt
dat sij letter op dat terrein west hat,
omdat it allegear sa legendarysk is.

Op woansdei, de dei fan de Freule,
sjoch ik noch in moai ferbân
tusken de Freule, Wommels en Woodstock

De oalkoekekream,
al sa lang yn Wommels at ik libje,
 tidens de doarpsfeesten en de Freule.


En sa stean ik dêr te sjen nei dy nammen
Wiltjer en Fogerty....
Fogerty, sa hjitte it earst (dat wit ik noch wol!)
en letter is dat feroare yn Wiltjer,
de skoansoan fan Fogerty

Feroare,  mar wannear dan?
Ik haw mar efkes wat oaljebollen kocht
en frege hoe't dat sit.
"1968 getrouwd en vanaf 1969 zo ongeveer Wiltjer Fogerty"
jou hij oan.

Dat is gjin tafal fansels
want no wol ik ek witte at se ek famylje binne fan John,
John  Fogerty,
de sjonger fan Creedens Clearwater Revival,
dy't ek spilen op Woodstock yn 1969.

Sy fertelle dat de Fogertys
út Ierlân komme
dat in soad nei Amearika emigrearre binne
en dat er ien yn Amsterdam bedrarre
en letter yn Grins.
En dat binne sij....

"Vast familie" sizze se fol grutskens.


zondag 11 augustus 2019

Into the grave 2019

Sûnt 2011 is dêr into the Grave,
it metal, hardrock feessie op it plein bij de Aldehou.
9 kear no en ik miste allinne de earste kear.

Sûnt in pear jier is it twa dagen,
sûnt dit jier twa podia
en dus hawwe Tsjeard en ik no noch mear te kiezen

Dat hawwe wij dien.
It grutte poadium hawwe wij meast rjochts lizze litten
en it it lange paad nei it lytse poadium
hawwe wij hiel wat kearen hinne en wer west.

It wie wer prachtich mei in soad fariaasje.
Alle jierren is der wol wat dat je net boeie kin
en alle jierren is der iets geweldichs bij.

Dat geweldige dat wie dit jier Sacred Reich.
Wat in sjo, wat in power, wat in fleur,
wat in oere, wat geweldich....
Nei dat oere, wie Powerwolf
de haadact suertsjemuzyk,
nettsjinsteande  in sjo mei ljocht en fjoerIt feest mei Tsjeard ôfsluten mei in Grutte Pier op in terras op wei nei de lêste bus.....
vrijdag 9 augustus 2019

Houtstek
Moai ynitsjatyf en in moaie namme
Houtstek, in jûn yn Easterein
oer de natoer.
De namme ferwiist nei Woodstock,
it begjin fan in muzyktiidrek
dat mar trochgiet en noch altiten trochlibbet.

Houtstek,
op dizze side kinne jim alles lêze
ek wa't er komme te spyljen
en dat eaget prachtich.

Want fansels is de ôftraap mei muzyk.

Houtstek 17 augustus 2019,
op de dei ôf 50 jier nei Woodstock
yn kafé Bergsma yn Easterein

MachtichSweins
Yn myn Freulelêzing tiisdeitejûn,
joech ik wat ôf op Sweins.
Sij, mei Sake Saakstra as grutste kwelgeast,
wiene te faak ús tsjinstanners op de jongespartijen
yn 1970.
Dat neatige Sweins dat wûn altyd tsjin dat grutte Wommels.
Nea wûn ik fan in Sweinser, it sit mij noch dwers.

Yn 1971 keatste it neatige Wommels
Mei Tsjipke, Hessel en ik
tsjin it grutte Amsterdam.
Wommels wint.

Sicco Jellema,
in Wommelser, ôfkomstich út Sweins
komt op de Freuledei op mij ôf.

Ik fiel al oankommen 
dat hij it oer Sweins ha sil.

"Jim hawwe Amsterdam ferslein yn 1971,
haw ik dij sizzen heard.
Dan haw ik goed nijs foar dij:
Twa fan dy jonges (Smit) , kamen fan Sweins
mar wiene krekt dêrfoar ferhuze nei de haadstêd".

Myn sin wurdt gelyk noch better:
Dat ik der yn 2019 efter kom
dat ik dochs twa Sweiners ferslein ha mei keatsen
yn 1971
Want wês earlik in Sweinser wurdt nea in Amsterdammer
dat bliuwt altyd in Sweinser

Waauw.......
Dankjewol Sicco.

donderdag 8 augustus 2019

Lêze foar de Freule

It stik skriuwe wie in moaie útdaging.
It foarlêzen in prachtige erfaring.

Tiisdeitejûn om 6 augustus
bij in ûndergeande sinne
foar miskien wol 400 minsken
bij de jachthaven yn Wommels.

It stik, sa'n 30 minuten lang,
gie oer myn ûnthâld
mei as spearpunt de Freule keatspartij

Ik hie der in goed gefoel oer
en dat jout fleugels.
Ik is ek goed oerkommen
oan de kompliminten te fernimmen
nei ôfrin, op de Freuledei en hjoed yn it doarp

Muzyk as beaken fan herkenning
it wurket bij mij sa en dus ek bij safolle oeren

It is net opnommen en dat fine sommige minsken spitich
omdat se graach noch in kear heare wolle
of omdat se der net bij wiene.

At myn stimme wer op mear folume hat
dat gean ik it noch ien kear foar lêzen.
Gewoan thús en meitsje dêr in lûdsopname fan.

Op Wommels.nl moaie foto's fan Henk Bootsma

zondag 4 augustus 2019

Skûtsje silen

Wat in minsken op de dyk bij Starum.
Skûtsjesilen fan de SKS
yn in spannende kompetysje.

In prachtige baan, dy't net kilometers de see yn lei
mar hearlik ticht bij de dyk.

In spannende striid
dy't boeide oant it lêste skûtsje binnen kaam.

Protesten dy't er foar soargje
dat de útslach oars is at je thús binne


Lêze
En sa stean je op in affysje
en hingje op in hiel soad beammen
yn de buert fan Wommels

vrijdag 2 augustus 2019

In bui

Wij wenje sûnt 1981 op Swingoerd
dat is 38 jier.
Yn dy 38 jier hawwe wij noch net earder sjoen
dat de strjitte oan beide kanten
blank stiet

2 augustus 2019
moarn in oere as 11......

Nei in kertier wie alles fuort

maandag 29 juli 2019

It wie in moaie snein

In moaie dei juster. 
Mei twa mantsjes op de fyts nei Camping de Finne yn Reahûs foar in ysko. 


De prachtige wetterbaan en de trampoline foelen krekt as de ijsko ek goed yn de smaak. 

Om 1 oere op fyts nei Ljouwert foar ien fan de Prinsentuinconcerten Leeuwarden. Blues fan Richville en de Stevie Ray Vaughan Undercover. It is in tige ûntspannen muzykbarren, wêr't it in kommen en gean is fan minsken mei kleden om op te sitten, kuolboksen mei "6 yn in pakje" en oare snobberij. Ik haw myn superlichte kampearstuol mei en jou mij krekt as hûnderten oaren noflik del oan de râne fan de fiver. 

De muzyk is neat mis mei, de lêste band is sels top. De ijskoleppel en de bierpomp hawwe it drok en fan it fêste kâldwetterpunt yn de Prinsentún wurdt in soad gebrûk makke. 

De tajefte duorret twa nûmers en langer hie net goed west want dan hie de swiere bui in rap en ferfelend ein makke oan dit barren. No fang ik him krekt bûten it sintrum op wylst ik skûlje bij de nije parkeargaraazje tichtbij it WTC. Wat in wetter yn koarte tiid. 

Bij it Holt yn Deinum noch efkes gesellich sitten mei twa ús bekende fytstoeristen út Frjentsjer en at it dan echt droech is en de wyn is draaid, giet it fierder (wer yn 'e wyn fansels ), op hûs oan. 

Oan de ein fan de jûn de F! noch efkes sjoen yn werhelling. Reinwetter, je kinne der net sûnder, docht ek no wer bliken. In moaie dei.

woensdag 24 juli 2019

In rûntsje om


Moandei
de dei foardat it waarmteplan yngiet
en wij de doar net mear útmeie as âlderen.

It lege midden troch
mei de start yn Wurdum.De hurde wyn earst tsjin rjochting Grou en Akkrum


 Kofje drinke bij in "Rustpunt", dat dogge wij fol faker.
Dizze kear yn de Wylgen bij in soarchpleats.
wêr't bern helpe mei de betsjinning

 Wat in leuke doarpswinkel yn Earnewâld,
sa ütnoegjend mei kassa's op in tafel
en de bakte produkten ek gewoan útstald op in tafel

 Gewoan Frysk op it fytserek
en dy tekst jildt ek foar dizze Dútser dy't syn bân oppomptJe kinne 7 kilometer minder fytse
at je gebrûk meitsje fan dit pontsje,
In goeie skipper.....wij moasten it drokke kanaal oer
in freonlike gastfrou......wij krigen ek in dropke