vrijdag 7 december 2018

Ate en Chris

De tiid hâldt gjin skoft,
dat ûnderfyn ik alle dagen.

Nim no Ate Vellinga,
stoarn yn novimber 2017,
al wer mear as in jier lyn.

Ik tocht er oan
doe't Mojo oankundige
dat Chris den Burgh optrede sil
yn Amsterdam, yn Carré
yn desimber 2019

Chris den Burgh
noch altiten populair
en in grutte favoryt fan Ate
donderdag 6 december 2018

Gjin freonen


It loopke nei de brievenbus
is meastal in loopke om neat.
Echte post
wij krije it net folle mear.

Hoewol
de Vriendenloterij,
mei harren berikten wij dit jier in djiptepunt

hast alle wiken krije wij in brief
mei al wer in nij oanbod
mei al wer in paske
mei al wer in dwingende oprop

Meastal hellet dizze rotsoai
ús hûs net,
de kontainer komt bij ús earst
en dan pas de doar

Nea meidien oan dizze klup
en dochs alle wiken in brief....
belachlik...

ik haw it hjoed weromstjoerd
mei de opmerking

"uit adresbestand halen, please!
betrokkene is bijna overleden"
woensdag 5 december 2018

Posityf

Lars van der Werf is in ferseskriuwer.
Koart, grappich en posityf.

Yn 2017 soe hij komme
op it Greidhoekfestival yn Wommels.

Helaas it gie net troch.
Sa no en dan kom ik him wer tsjin
op twitter at hij ûnderweis dwaande is
in fers te skriuwen

Hij hat no ek in kalinder
dêryn dit prachtige fers


dinsdag 4 december 2018

Segeltsjes


Wolle jo ek segeltsjes
en de bon?
it is in standertsin bij de JUMBO

Segeltsjes wol
de bon net,
dat is myn fêste antwurd

Ik begryp ek net wêrom wij segels sparje foar

  • in dei út  (fyn ik neat oan)
  • in  Wiebe van der Zee puzzel (fyn ik neat oan)
  • sopkoppen (hawwe wij genôch)
  • bakpannen (hawwe wij genôch)
  • en al dat oare wat west hat 

Boppedat,
foar je it witte
is de datum fan bestellen foarbij
en hawwe wij te min kocht
want de kaart is net fol.

Allinne de segels fan Max
dêr wiene wij sljocht op
dy moaie reesautos
meie de pakesizzers hiel graach lije
en dan hawwe de segels in nuttich doel hân.

Jumbo,
fierders in prima winkel
yn ús doarp
mar de altyd trochrinnende segelaksje
fan de Poiesz,
wêr't je gewoan wat útsykje kinne, 
at je wat kaarten fol hawwe,
en dat sûnder iets bij te beteljen
zondag 2 december 2018

Yn 'e war

Bij ONS Snits binne se wat yn de war.
Dat is al jierren sa, mar it falt no echt op.
ONS, in klup dy't sa graach meidwaan wol
yn de top fan it amateurfuotbal
mar hast gjin publyk lûkt at je it fergelykje
mei de echte grutte amateurklups.

Ik kom net faak bij ONS,
it is mei allegear wat te patserich
en wat te poenerich
ik stean leaver bij SDS, WPB,, Nijland of Scharnegoutum efter it stek

ONS is dus yn de war
want it fúzjetrajekt
mei Sneek WitZwart rint net lekker

No hawwe se in brief skreaun
nei de wethâlder mei dêryn in blabla ferhaal
om dy wethâlder te oertsûgjen
dat se hiel wat binne en wurde wolle

De brief kinne jim hjir lêze.

Der binne twa passaazjes
dy't mei opfalle
en dy't mij yrritearje

Ook parkeerruimte is voor ONS Sneek een bepalende factor. ONS Sneek heeft de beschikking over ca. 50 parkeerplaatsen achter de kantine die gebruikt worden door bestuursleden, medewerkers en spelers. Op zaterdagen kunnen sponsoren hier parkeren op een speciaal afgezette parkeerplaats. Supporters kunnen aan de voorzijde van het sportpark parkeren op de daar aanwezige 225 parkeerplaatsen. Totaal beschikt de vereniging dus over ca. 275 parkeerplaatsen.

De club speelt ook met enige regelmaat bijzondere landelijke KNVB bekerwedstrijden. Wedstrijden met vaak meerdere duizenden toeschouwers met alle logistiek van dien.

Kom no gau,
275 parkearplakken at dat genôch is foar in gewoane sneon
dat wit ik net mar dat liket mij wol sa ta.

Mar om dan te ferwizen
nei dy inkele kear (sij neame dat "met enige regelmaat")
dat se tsjin in betelle fuotbalklup spylje
foar de beker, is wol wat wrâldfrjemd.

Wij hawwe alle jierren in Freulepartij
yn Wommels
foar dy tûzenen dy't dus alle jierren nei Wommels komme
is in eintsje fierder rinne as gewoanwei
gjin probleem,
want is it net sa dat we wat mear bewege moatte
en nei in sportwedstriid past dat hielendal

De twadde passaazje yn de brief
dy't mij noch mear yrritearret is

Daarnaast zijn we druk doende ons voor te bereiden op een overgang van lokale naar regionale certificering van de KNVB waarbij we de verwachting hebben ook richting andere voetbalclubs in SWF een rol van betekenis te kunnen spelen t.a.v. samenwerking.

Wat is dit foar ûnsin?
Hokker rol, bij hokker klups?
Of bedoele se
sneontemoarn de fjilden yn de regio ôfstreupe
om de jonge fuotballers
oer te heljen nei ONS te kommen
en der op dy wize foar te soargen
dat de regionale klups aansens gjin besteanrjocht mear ha?

Beste wethâlder fan de hiele gemeente,
traapje net yn sokke arguminten
want de klups op it plattelân yn dizze selde gemeente
wolle graach ek wat op nivo spylje mei eigen spilers
en dêr hawwe sij ONS net foar nedich,
want dy binne der allinne mar op út
harren eigen ambysjes wier te meitsjen


vrijdag 30 november 2018

10.000 kmMyn tiid fier foarút, sjoch ik wol
Want mei noch in moanne te gean
helle ik hjoed de 10.000 km
yn 2018
op de fyts fansels.

Bij de Burchwerterhoeke
mei in opkommende sintsje
fûn dit,
foar mij altyd heuchlik feit plak.

Alle dagen efkes fytse
of efkes langer
dan komme je fansels op 10.000 kilometer


maandag 26 november 2018

Privacy

"Wilt u niet op de foto,
meldt dit dan bij de organisatie"

sa'n soarte fan tekst
hinget yn it Bolwerk yn Snits,
sa seach ik sneontejûn
bij it konsert fan Green Lizard
dy't de bettere muzyk út de jierren 90 spile.

Privacy
dêr giet it dus allegear om.

Sneontemoarn
bij de start fan de Slachterin
yn Wommels.
Mear as 250 dravers...
ik ha se net frege
at ik se op film sette mocht,
ik haw it gewoan dien
op standsje "donkere opname"zondag 25 november 2018

Yn 'e lijte fan...

It wol noch net winterje,
gelokkich mar,sis ik dan,
ik haw der neat mei,
hielendal neat.

Reedride,
myn tiid hat west,
de redens hingje al mear as 10 jier
yn de bekende wylgebeam

ik tocht  oan reedriden
doe't ik dizze wike fytste
tusken Lytswierrum en Rien

Moai fytspaad
mar noch moaier is de reidwâl.
Reiden dy't der net weihelle binne
en no, at it winter wurde sil,
soargje foar lijte
sels op it fytspaad,
dat in meterke heger leit
priuwde ik dat genot
woensdag 21 november 2018

Sinleas

It is tiisdeitejûn 20 novimber,
de WEK hat in ledengearkomst
en foarljochtingsjûn oer
"de enersjytransysje"

It binne meast mannen
dy't it paad fûn hawwe nei it Dielshûs.

In sinloaze bijienkomst
at ik dy frou efter mei leauwe moat.

dy frou
gjin belanghawwende yn Wommels,
dy't har wurdsje steande dwaan mei,
dan delploft ûnder it kommando
"en no kofje"
en dêrnei it fatsoen net hat
om stil te wêzen at in oar it wurd hat

dy frou dy't stelt
dat in bijienkomst foar de platte froulju
mear sin hat,
want it binne froulju dy't je oertsjûgje moatte
en net de mânlju

It spytgniiskjen
fan de rom oanwêzige mannen
is it antwurd fan de seal.

argewaasje is myn gefoel

der binne yndie net folle froulju
mar miskien is der dochs noch ien tefolle


dinsdag 20 november 2018

Fryske hannen

Nijsgjirrich bliuwt it
om de gegevens yn in databasete bringen
fan minsken dy't stoarn bliuwe

Sa as dizze

13 jier
en it berop wie al dienstbode

of dizze


99 jier,
en gjin berop mear.

Dizze man út Easterein
libbe fan 1823 oan 1922
99 jier âld wurden

Hokker ûntwikkeling hat dy meimakke
yn 99 jier.
Wat wien de grutte feroaringen?

Ik haw gjin idee.Net griis mar grienIn boekje yn de bus,
(ferpakt yn plastik)
Eigentijd fan Pensioenfûns.

fêst gjin oankundiging fan hegere pensjoenen
tink ik dan.

Plastik deromwei
en dat kin yn de grize kontainer......

Dochs mar efkes trochsjen,
dr Erik Scherder, neuroloog
hat it wer oer fit bliuwe:
bewege, útdagingen sykje en muzyk.
Hielendal mei him iens.

Myn each falt op de kop
"Folie Eigentijd mag in de GFT bak"

"Wat, oh, soa, dat is goed nijs"
tink ik gelyk,
moai dat ik dat sjoch.

pak it wer út de grize
en doch it yn de griene

Sa kin it dus ek


zaterdag 17 november 2018

Armenmeester

Alle dagen efkes dwaande
foar Fryskehannen
ynfiere fan akten fan ferstjerren
tusken 1900 en 1940
yn de gemeente Hennaarderadeeel
alle dagen tusken de 20 en 40
In deistige routine wurden
at ik sjoch nei de statistyk.


op de ranglist fan ynfierders

kin ik mij mei muoite hanthavenje
yn de top 20......


Nijsgjirrich is it berop dat fermelden wurdt
op de aktes:
in soad "werkman" of "veehouder"
mar soms in bijsûnder berop, lykas:
veedrijver
stoombootkapitein
of dizze

armmeester, dêr hie ik noch nea fan heard

Goegelje dus

De armmeester (of armenmeester) was lid van een kerkelijk armbestuur. De armmeester verstrekte aan de armen geldelijke middelen uit de zogenaamde armenkas. Meer vermogende inwoners konden ook geld lenen aan de armenkas. Zij ontvingen hieruit rente en kregen na een aantal jaren hun geld terug.


donderdag 15 november 2018

Fytsende trainer


Ik wist net
dat syn namme Tjalling Dijkstra is.

Ik koe immen dy't altyd fytste
nei de trainingen ta
yn Easterein
fanút Snits

Dat wie Tjalling Dijkstra dus......

Wat haw ik him faak ynhelle
dêr tusken Reahûs en Easterein
op it binnenpaad;
hij
rêstich fytsend
ûnderweis nei de sporthal yn Easterein 
en ik 
hastiger,
ûnderweis nei hûs

op moandei en tongersdei
troch waar en wyn,
ek at dat wat minder wie 

sa no en dan hold ik yn,
dan fytsten wij tegearre op en
dan praten wij oan Easterein ta,
foaral oer syn sport
syn trainingen
syn talintendinsdag 13 november 2018

Bodensee

Al wer 14 jier lyn
fytsten wij de Bodensee
Yn 5 dagen fan Bett& Bike
nei hotel (of striehotel)

Prachtich waar 
en in moaie rûte
maandag 12 november 2018

Kleurrike fûgel

Gjin ferstân fan fûgels
mar it is in aardichheid
om fûgels yn de tún te hawwen

meastal mosken, protters ,
fûgels mei giel of read op it boarst

mar dizze kleurige fûgel
sjoch ik net sa faak

....gjin idee wat it is.....zaterdag 10 november 2018

Amelân keunstmoanne

Suver in tradysje
trije dagen nei Amelân:
fytse en keunstsnuve.

Want dat kin sokke dagen
want de keunst
leit, hinget en stiet op sa'n 40 lokaasjes

sa fytse wij mei prachtich waar
fan east nei west
en fan Waadsee nei Noardsee

Keunst
je kinne en meie der wat fan fine
"echt skitterjend" hearden wij hjir en dêr
"hielendal neat" tochten soms wij yn stilte
bij in inkel "keunstwurk"

Bûtenkeunst yn byld
op de ûndersteande foto's

Ek in moai keunstwurk
dizze toer yn Hollumen in fûgel makket gebrûk
fan in iepensteand lûk
en hat dêr in keunstwurk makke

maandag 5 november 2018

Freule 1903

ik wie op syk  nei ynformaasje
oer de Freulepartij fan 1903,
de earste Freulepartij

Hiel opmerklik,
de syktocht eindigt
bij de Telegraaf..
In wiidweidich ferslach ek noch wol,
wêrfan hjir ûnder it earste part

vrijdag 2 november 2018

Knutselje

It die mij earne oan tinken
doe't ik dit yn de krante stean seach

Ommers yn de jierren 70
doe't ik echt kieze moast
wat ik wurde woe
like it in  karriere as skoalmaster te wurden

twa kear haw ik ynskreaun stien
op de pedagogyske akadeemje
sa at de kweekskoalle sûnt 1968 hjit

mar it gie beide kearen
lang om let net troch,
it wie, sil ik no mar bekenne
"de eangst foar de blokfluit"
want dat wie doe it ferhaal
sa't ik it mij herinnerje

in skoalmaster of -juf
moast blokfluitsje kinne

al myn pogingen dêrfoar
om in ynstrumint te bespyljen
wiene net slagge,
sels it slaan op in stove, as begjinnende trommelman
wiisde op gjin inkel muzikaal talint.

Bist ek muzikaal, freegje se mij no wolris
nee, sis ik dan
ik bin noch sykjend nei it goeie ynstrumint
fandêr myn regelmjittich muzikale útstapkes

Foar de goeie oarder noch dit:
hie "knutselen" in fereaske kwaliteit west
yn dy tiid
dan hie it ek neat wurden,
no noch net .......


donderdag 1 november 2018

Fytsen

Trije lisfytsen
ien reesfyts
trije toerfytsen
it kin net op bij ús yn de garaazje

sûnt hjoed hawwe wij der wer ien bij,
de hurddraaffyts fan Samme
de rôse,
sa seit hij meast
no de blauwe,
want hij hat in kleurke krigendonderdag 25 oktober 2018

Fryske hannen

Tresoar hat wer in nijsgjirrich projekt,
in moaie bezichheid foar thús

Wie was je vader, wie was je moeder? Fan wa bisto der ien? Door familierelaties van onze voorouders nu goed in kaart te brengen, kunnen we de Friezen van vroeger straks nog beter vinden. Helpt u mee?

ja wis, help ik mei!
en sa bin ik deis meast in oerke of sa
dwaande mei it ynfieren fan gegevens

deaden üt 1906, 1941 en 1935,
oant no ta,
allegear út Hinnaarderadiel,
want dat koe ik oanjaan.

ek yn dy tiid waarden minsken âld
mar ek stjêrden der in protte bern
sa as dizze, trije wiken âld
en dizze twa dagen âld
beide sûnder berop.....


Yn akten waard wolris wat omskrast
en dan waard ûnderoan fermeld hoefolle wurden
trochhelle wiene


Der wurdt per dei bijholden
wa't aktyf of noch aktiver is.
Soms stean ik efkes yn de top trije
mar dat is omdat ik moarn betiid meast oan de gong gean


De deade waard oanjûn troch twa oaren
en soms koene dy net skriuwe en dus ek net tekenje
Letter op de dei
haw ik muoite om de top 10 te heljen.....It is ferslavend,
dus pas op....

dinsdag 23 oktober 2018

Bintangs

Machtich
in jûntsje Bintangs.
It Bolwerk yn Snits
wie it poadium