woensdag 25 maart 2020

Boek Peenstra


Dizze oankundiging fan in nij boek
kaam ik tsjin yn Plus.
Plus dat is in blêd foar 55 plussers
oer fit wurde
oer kwaaltsjes
oer sykten
oer beweging
oer minsklik lok
oer minsklik lijen
en mei in hiel soad adfertinsjes
oer cruiskippen, earapparaten en trepliften

Mei oare wurden
krekt in blêd foar mij.

Peenstra dus
ferline jier ferstoarn
wenne op de pleats wêr't no Rienstra
mei syn fokkerij sit.

Peenstra, ik siet in lyts skofke mei him
yn it Dielshûs bestjoer

de man wie sa handich ......


maandag 23 maart 2020

Fryske hannen

Troch Koroana
binne myn fingers wat mear dwaande foar Fryske hannen.

Alle dagen sa'n 20 akten fan ferstjerren
ynfiere yn de database

Wat is de stân fan saken?Hokker gemeente doch ik?

Hennaarderadiel is klear
ik bin no dwaande yn BoalsertWannear doch ik dit?

De statistyk jout oan dat ek meast moarns oan de slach bin


Binne der ek bijsûndere beroppen yn Boalsert?

 Ik bin wer twa spesjale beroppen tsjinkaam:
1. Tabakzakplakkersknecht (in moaie tongbrekker)
2. Commissaris van het Leeuwarder trekveer

zondag 22 maart 2020

150 sentimeters1,5 meter
150 sentimeter
dat is de meast hearde lingtemaat op dit stuit

Wij meie elkoar wol moetsje
op strjitte en yn winkels (leaver net)
mar wij moatte op ôfstân bliuwe.

Dat falt noch net ta
at je sa om je hinne sjogge.
Ik doch myn bêst,
en moat konstateare
dat it bij sommigen minsken
hiel goed slagget......
dêr bliuw ik oars ek bij út de buert

150 sentimeter
dat docht mij foaral tinken oan "de sentimeter"
sa't er faak gewoan neamd wurdt.

"Pak efkes de sentimeter der bij"
klinkt mij fertrouder yn de earen
as "pak it mjitlint út de naaidoaze".

Net tafallich fansels
is de "echte sentimeter" 150 sentimeters lang
donderdag 19 maart 2020

45 stikjes


Der is in "run" op puzzels haw ik begrepen.
Puzzels fan 1000, 2000 of sels 5000 stikjes.
It is it fermaak om de tiid troch te kommen,
no't binnenbliuwe it beste is.

Ik ha gjin sin
om de hiele dei
tusken al dy stikjes op tafel te wêzen.
Ik bin net sa'n lispuzzelman.

Op ynternet kaam ik dizze tsjin
45 stikjes
en der komt in doarp of stêd út.
Dat fyn ik dan krekt wol nijsgjirrich

De tiid wurdt bijholden
en nei 17 minút 21 sekonden
haw ik 90 % klear.
Doe hie ik it ek wat better yn de gaten,
hoe't it wurke.
19 minuten is it wurden
en moarn doch ik wer ien
Binnen it kertier skat ik yn
en dat is lang genôch foar immen
dy't neat mei puzzels hat
woensdag 18 maart 2020

Coroana

Nimmen kin der mear omhinne
it Coroanafirus.
Wij krije it op ien of oare momint
en dêrom sitte wij no wat ôf te wachtsjen.
Wachtsje op it firus
dat hieltyd tichterbij komt
mar net te hurd om him hinne slaan mei.
In bisarre sitewaasje, sa fielt it.

Hoe mear oare minsken it krije
hoe better dat is foar ús.

De agenda is leech makke.
Gjin muzyk, gjin Aaipop, gjin blues, gjin Band of Friends
Gjin fuotbal, gjin SDS

Myn plakboek,
dat mij letter herinnert oan belibbenissen
dat bliuwt sa ek hast leech.

Hjoed mar in earste side fuld
mei Coroana berjochten
as herinnering, letter
at wij it allegear oerlibbe hawwe
en de nije wrâld wer fierder giet.

zondag 15 maart 2020

Wat is it stil

Sneintemoarn, in oere as njoggen.
Ik fyts.
Ik bin allinne
Ik hear gjin auto op de provinsjale dyk
ik hear allinne wat greidefûgels
en wetterfûgels yn de Boalserterfeart

ik fyts
ik bin hast allinne
yn de fierte sjoch ik,
twa minsken dy't mij temjitte rinne,
goeie en moarn
klinkt it oer en wer

Ik fyts
ik bin allinne
de Slachte is ferlitten
dat is oars wol oars

It docht raar oan
de stilte op dizze snein.
Utwaaie, is sels dat net mear fertroud?

Ik fyts
ik bin allinne

Korona of
is de wyn gewoan te kâld


zaterdag 14 maart 2020

It fielt wat dûbelDe lêste jierren foaral
keapje ik wat bewuster itersguod.
It moat sûn en earlik wêze
en dat soks soms wat djoerder is makket neat út

Fairtrade artikelen
dy't foarhinne hast eksklusyf yn wrâldwinkels ferkocht waarden
stean no ek bij ús Jumbo yn it fak
en dat is wol sa maklik.

Yn jannewaris twittere ik
doe't ik it iten op tafel goed beseach
In ynternasjonal mieltsje;
Iten út de hiele wrâld op tafel.
Cherry tomaatsjes út Senegal,
de komkommer út Spanje,
de beantsjes út Marokko
en de jirpels út de Bildthoeke.

Dat moat oars tocht ik doe,
ik lit it spul út dy lannen tenei lizze.
Dat it sa fier weikomt
is net goed foar de útstjit ensf.

Ik sykje tenei in alternatyf en oars mar neat

Hjoed krigen wij fan dochter Anne-Marije
in ontbijtpakket fan Fairtrade
dat se wûn hie bij de Postkoadelotterij.
Yn ruil dêrfoar mocht sij in âlde fyts meinimme.

In moai pakket
en it past goed bij ús, tocht ik, doe't ik it útpakte.
Mar ....
de kofjebeannen ýt Columbia
de griene tee út China
de kakau foar de hagelslach út Lantijns Amearika of West Afrika
de Ingelske tee út Rwanda
de rystwafels út India
de sinaasapels foar de sinaasapelsop út Ghana
de huning út Nicaragua
en de reidsûker út Mauritius

Tsja
wol wat in dûbel gefoel
bij de earlike huning
dy is ek te keap yn Tritzumwoensdag 11 maart 2020

Katten


Earst hiene de aaisikers it dien
doe de boeren,
doe de foksen, en de wolven
en no krije wij as kattebesitters de skuld
dat er net genôch jonge fûgels binne

Jim sjogge it al foar jim seker
dat ik yn oerlis moat mei ús twa katten.
De iene 18 jier âld, de oare mei bloed út de wâlden.

Dat ik tsjin harren sizze moat,
wij smite jim der jûns net mear út,
jim moatte binne bliuwe.

Stop, it is dien mei dat fûgeltsje pakken;
it moat út wêze  mei al dy mûskes dy't jim de kop stikken bite
en dy't jim moarns bij ús foar de doar dellizze.

Ik sil it protest fan ús katten negeare moatte,
it protest dat wij it altyd goed fûnen dat se
mei libben ark thús kamen
omdat it no ien kear yn katten sit om te jaaien op soks
dat wij fine dat de natoer syn gong gean moat
en dat er dochs tefolle mûzen binne

Nee, BFVW
ús katten gean nachts nei bûten
en se meie mei fan alles thús komme.

Ik haw wol tsjin harren sein
dat wannear de gelegenheid him foar docht
dat se kieze kinne tusken in fûgeltsje pakke of in mûs
dat se dan foar de mûs kieze moatte


dinsdag 10 maart 2020

Boekenwike

It is boekenwike
en dat libbet ek op skoalle.
Jelske fan 8, 
ús pake- en beppesizzer is bij ús en freget:
"Pake lêst toch in soad",
Foardat ik ja sizze kin,
jout se oan:
"sil ik in blêdwizer meitsje foar dij"
"Graach" jou ik oan....

"Wat moat it wurde, hokker ding"
"Doch mar in gitaar,"lit ik har witte

Op Google in printsje fan in gitaar opsykje,
de Libelle wurdt ferknipt,
de lym komt út de kast
en in heal oere letter bin ik de grutske besitter
fan in gitaarblêdwizer.

In elektryske gitaar
want dat hie se ek noch frege

No mar hoopje dat Nyck,
de pakesizzer fan hast 2
dizze prachtige gitaar der net hieltyd útlûkt
zondag 8 maart 2020

Blues en Corona

12,5 jier blues yn Easterein
en dat moast fierd wurde
op in sneontejûn
mei fansels bluesmuzyk

Ut Amearika Johnny Mars
dat joech it affysje oan.
Johnny kin aardich goed mûlharpsylje,
kin goed sjonge,
en hij is donkere Amearikaan.

Op it poadium sneontejûn
stie in donkere,
goed sjongende en
fantastsyk mûlharpspyljende man.

It hie him wêze kinne, Johnny Mars
en der wiene tal fan besikers
dy't net witte of wisten dat hij it net wie.

Johnny is 78,
wierskynlik sa no en dan wat krakkemikkerich
en hij folcht it nijs noch goed.
Hij hie besletten om net nei Nederlân te kommen
fanwege it Coronafirus.

Op it poadium stie in Rotterdammer
ôfkomstich út Boston
hij hie in donker kleurke
en syn namme wit ik net..

It koe de wille net keare,
in moaie seal fol
fermakke him tige mei him
en de oare muzikanten.

Ik hie net folle mei de lêste band.
dy't it mei akoestyske gitaren diene
ynstee mei dy elektryske dy't ik graach heare mei.

Ik wie op tiid thúswoensdag 4 maart 2020

Net samar in akteBin wat dwaande op Fryske hannen
en dan kom ik in akte tsjin.
dy't mij nijsgjirrich makket.

Martijntje de Jong ferstjêrt
en sij hat, neffens de akte, 4 mannen hân.

Ik gean op Alle Friezen oan it sneupen
en gean op syk nei de 4 mannen.
Foar de folsleinens:
sij wie húshâldster
en it wie yn dy tiid net ûngewoan dat de
húshâldster mei de boer troude

1853 berne
1875 - sij is 22 jier - troud mei Hendrik Sminia
1881 - sij is 28 jier - dochter berne
1888 - sij is 35 jier - skieden troch "kwaadwillige verlating"fan Hendrik Sminia
1889 - sij is 36 jier - troud mei 58 jierrige Marten Hellinga
1901 - sij is 48 jier - Marten Hellinga ferstjêrt (70 jier)
1902 - sij is 49 jier - troud mei 64 jierrige Tijs Grijpstra
1909 - sij is 56 jier - Tijs Grijpstra ferstjêrt (71 jier)
1910 - sij is 57 jier - troud mei 66 jierrige Wibbe Nieuwenhuis
1921 - sij is 68 jier - Wibbe Nieuwenhuis ferstjêrt (77 jier)
1937 - sij is 84 jier - Martijntje de Jong ferstjert


Bijlagen:
Yn de akte fan skieding stiet as reden "Kwaadwillige verlating".
De man (sminia) hat har ferlitten en is no sûnder wenplak en net mear te finen. 


Dit is akte fan skiieding (wie net maklik te lêzen)dinsdag 3 maart 2020

Opmerklik yn Fryske hannen

Bin wer wat mear dwaande mei it projekt Fryskehannen.
De nammen fan de akten fan ferstjerren
moatte yn in database setten wurde
en mei sa'n 500.000 is dat in hiele klus.

Dizze wike kaam ik wer wat tsjin
dat ik sels as opmerklik typear

Der stiet altyd "van beroep" ek bij schippers. No "van bedrijf" . Sa as altyd yn dy tiid hat de frou gjin berop en neamd men dat dus "zonder bedrijf" 


AS plaknamme wurdt oanjûn Oldeclooster, wylst dat in útbuorren fan Hartwert wieDe man is ferstoarn en de frou is tappersche yn Kimswert. Dat sil wol kasteleinske wêze.


Dit is al sa'n bijsûnder berop: weesmoeder

zondag 1 maart 2020

Wat is dat fan ding pake.......?Sneon op Hinnaard
in kursus einekoer meitsje...
In ferslachje:

It begjint mei in toutsje en it eindiget mei in toutsje. 
Dêr tusken yn is it hurd wurkjen om in einekoer yn elkoar te flechtsjen. 
Wij krije de kâns om ûnder de ynspirearjende lieding fan Sjouke de Groot en Sjoerd Stenekes de keunst ûnder de knibbels te krijen.
Want in keunst dat is it. 
Dêr komt dizze groep fan 13 mannen en frouen wol efter.
De keunst is om yn in ûntspannen hâlding in goed boskje reid te pakken en dat mei de nulle en wat gedraai te ferbinen mei oare boskjen reid. 
De keunst om dat mei in stevige greep te dwaan en der foar te soargjen dat it úteinlik op in koer begjint te lykjen, dy't strak eaget en dy't in goed ûnderkommen wurde sil foar in ein. 
Sjouke en Sjoerd hawwe it drok mar kleie net. 
Sij moatte hjir en dêr in hantaast helpe en moatte bij mij de earste "stek" oanlizze, tuskentroch in "ferstevigings" slachje dwaan en oan de ein sette se de puntsjes noch efkes op de i.
In einekoer bouwe dat dogge je net samar efkes. 
Opperste konsintraasje en dat mear as 4 oeren lang.
 Wij kinne der net bij wei, oars komt it net klear en reitsje wij “ út de slach” en it is mar goed dat Eddy en Pep de hannen frij hawwe om ús sa no en dan te foarsjen fan in stikje, in bakje, in hapke en in snapke.
It is in keunst dat einekoermeitsjen en net sûnder grutskens steane wij tsjin seizen tsjin de skuorredoar oan, foar de foto mei ús kreaasje. 
Lytse, 
grutte, 
yn model, 
út model 
it makket allegear neat út. 
It is in learsume en gesellige middei wêryn it respekt foar de twa betûfte einekoermakkers ta ûngekende hichte stegen is.
Doe't ús pakesizzer de oare dei lâns kaam en myn produkt yn de garaazje stean seach wie syn fraach "wat is dat fan ding pake......? 
Doe wist ik it seker. 
Ik kin better in stikje skriuwe.

sa moat de einekoer wurde

der moat in klomp trochkinnevrijdag 28 februari 2020

Auke
Op 11 febrewaris pleatste is diel 3
fan de oarlochsherinneringen.

Ien fan dy stikjes stiet hjir boppe.

S. falt fan de souder bij boer T de J
en oerlibbet it net.

"Dat joech in soad fertriet,
dat wie wat foar myn âlders"
sei de hjoed de broer fan dat jonkje fan 13.

Dat is Rients Smit fan it Stroek en hij hold mij oan
en fertelde der oer.
Fallen. skedelbasisfraktuer, nei sikenhûs Snits
en dochs ferstoarn.
Auke wie syn namme.....

Fan de 4 jonges yn it gesin Smit wiene der noch 2 oer.
Earder wie al in broerke stoarn troch longûntstekking.

It barde op it spultsje oan de Littenserbuorren
wêr't no de famylje Algra wennet.woensdag 26 februari 2020

Fen fan ..... Bruce Springsteen


Ynlieding

Op myn syktocht nei de echte fen fan in bepaalde muzikant of band kom ik út bij Pieter de Boer út Easterein.  
Doe’t hij bij mij oanjoech dat hij ek in echte fen wie, wist ik gelyk fan wa: Bruce Springsteen.  At je Pieter wat folchje op sosjale  media dan lit it him maklik riede.
Ik meitsje in ôfspraak mei Pieter en wurd optein ûntfongen yn syn wente yn Easterein. Fansels hear ik gelyk de klanken fan syn held Bruce……
Pieter, hoe heardesto foar it earst fan Bruce Springsteen

Tsja , der binne twa bruorren, dy wenje no beide yn Wommels, dy makken foar muzykleafhawwers wolris sels wat cd’s mei fan alles der op. Sis mar  de bettere muzyk dy’t Teade en Ate graach dielden mei oaren. Op ien fan dy cd’s stiet Bruce en dat spruts mij oan.  Dat moat it begjin west ha.

Wannear wie dat sa ûngefear?

Dat sil yn 2000 west ha, doe’t ik in jier as 15 wie.

En dan?

Dan ûntdekke je dat er yn Easterein meardere  leafhawwers fan Bruce Springsteen binne,  dus krige ik fan Jan Jetze Brouwer wat CD’s te lien en ik wie hielendal ferkocht oan dy muzyk. Mar muzyk op cd is prachtich mar live is de ultime belibbenis.Dus nei in live optreden?

Ja, bij tafal of mei gelok hoe’t je it mar neame wolle. Bruce Springsteen kaam yn de Kuip en de Bruce fans yn Easterein hiene in kaart oer. Dus haw ik op 6 maaie 2003 mei û.o. Jelle en Doutsje Brouwer en Simon Paul Strikwerda myn earste live optreden fan Bruce Springsteen meimakke.

Wat is dij bijbleaun?

De power fan trije oeren rock and roll. Der kaam gjin ein oan, it gie mar troch en it ferfeelde net in momint. Hij hie in jier earder it album “Rising” útbrocht en dat gie  foaral oer 9/11. Dit wie syn earste toer wer.

Foar de net-kenners, omskreau Bruce en syn muzyk fanút dyn gesichtspunt


Bruce Springsteen is de hurdwurkjende muzikant dy’t altyd fol gas jout en in prachtich ôfwikseljend repertoir hat. It is de rock mar it binne ek de prachtige ballads. Fierders kin hij syn sukses hiel goed diele mei syn muzikanten.  De E-street band begeliedt him al sa lang hij optreedt en dat binne syn freonen.  Syn optredens binne bekend om syn lingte: trije en soms hast 4 oeren lang.

Wylst ik efkes om mij hinne sjoch yn de keamer en fol bewûndering sjoch nei al dy attributen, dy’t te meitsjen hawwe mei Bruce Springsteen, set Pieter efkes in oare plaat op. Of de oare kan fan de plaat dat soe ek samar kinne.

Pieter, do draaist platen?


Ik bin yndie in echte platedraaier. Bin ek bliid dat nije produksjes op plaat útkomme. In plaat draaie, de hanneling op sich is al moai en it lûd is foar mij echter.


De âlde elpees fan Bruce binne allegear yn dyn besit?


Ja, dat klopt. Dy âlden hat fansels wat mear muoite koste, omdat (en dat begryp ik hiel goed) je in elpee fan Bruce net samar fuort dogge. Ik bin wiis mei myn kolleksje en it wurdt fansels ek sa’n ding om alles te hawwen.


Want alles fan Bruce hawwe wolle is in stribjen fan dij?


Ik tink it wol. Ik keapje de elpee en tagelyk ek de cd, dy’t ik miskien wol net faak draai. Ik keapje alles “blyn”. Ik wol it gewoan ha. Haw ek noch wat kassettebandsjes, dy draai ik nea. Ek de dvd’s komme allegear yn myn besit.

Wat draaist no it meast?

Ik bin en dat sil dy net ferbaze, in leafhawwer fan live elpees. It âldere wurk hat myn foarkar.

Binne se live yn Nederlân dan bist er bij?


Sûnt dat earste konsert yn de Kuip yn 2003 haw ik der altiten bij west.
2006 yn Ahoy, Rotterdam,
2007 yn Gelredome Arnhem,
2008 yn de Arena yn Amsterdam,
2009 op Pinkpop,
2012 op Pinkpop,
2013 yn de Goffert yn Nijmegen  en
2016 op it Malieveld yn Den Haag.

En altyd foaroan?

Nee, dat net, wol besykje wat foaroan te kommen mar dat falt net ta. Der binne mear en dan moatte je der wol hiel betiid wêze en dat slagget meastal net

Dêr hast oars noch wol in aardich ferhaal oer?


Ja, yn 2016 nei Den Haag, hie ik in bus regele fanút Easterein/Wommels. Der wiene hjir genôch leafhawwers. At je mei sa’n bus gean dan witte je dat je altyd tagelyk oankomme mei de massa. Foaroan komme is dan gjin opsje. In dei as wat foar it konsert joech Harry Strubbe fan Wommels, ek in grutte Brucefen oan, dat hij mei de trein gie.
Hiel betiid fuort om dochs in kear foaroan te kommen. It plan fan Harry en noch twa oaren spruts mij wol oan en ik stapte moarns om 8 oere mei dy oaren yn de trein en liet myn eigen regele bus links lizze.

En slagge de aksje


Wij wiene 12 oere bij it stek en moasten oant in oere as 5 wachtsje foardat wij der ynkoene. En dan is it drave en triuwe om yn dat foarste fak te kommen. Dat slagge op haren en snaren. Tichterbij haw ik net west. It wie foar in kear de muoite wurdich om moarns om 8 oere fuort te gean en jûns om 8 oere yn it foarste fak bij Bruce Springsteen te stean.

Kinst altyd oan kaarten komme?


Dat is altyd noch slagge. Earst hellen wij it fysike kaartsje bij de Freerecordshop  en no moatte wij it fansels mei ynternet dwaan. Ik haw alle kaartsjes wol bewarre.

In oantal kearen Nederlân, hoe sit it mei dyn bûtenlânske trips?

Dat begjint ek al op te rinne. Belgie, Dútslân en sels twa kear yn Paris. Dat wie mei Simon Paul Strikwerda. De iene deis stiene wij, de oaren deis sieten wij

Duorret in optreden altiten sa lang?


Ja, in konsert ûnder de trije oeren silst net meimeitsje. At hij ien kear op it poadium stiet en de goeie klik is der mei it publyk dat liket it wol dat hij net wurch te krijen is. It liket der mear op dat hij mear enerzjy krijt.

Wêr wolst se noch graach in kear sjen?


Ik soe de Ziggodome yn Amsterdam wol graach wolle. Yn tsjinstelling ta de oerdekte stadions is it lûd dêr folle better.

Bruce yn New Jersey sjen?


Ja, dat soe hielendal geweldich wêze. Wij hiene op ien fan ús trips nei Amearika de kâns om him yn New York te sjen. Mar 1000 euro is wol hiel soad jild foar ien kaartsje

Do hast in Bruce Springsteen fakânsje hân yn Amearika, begryp ik?


Seker, bin nei New Yersey west en haw dêr fan alles besjoen, wat mei Bruce Springsteen te meitsjen hat. Oan de hân fan it boek Rock&Roll Tour of the Jersey Shore haw ik yn kroegen west wêr’t hij yn it begjin ek spile.  Ik haw in jier letter  (2019) ek noch yn Nashville west.
Hoe wie New Jersey, wêr’t hij wei komt?


Ik fûn it moai om dy dingen te sjen wêr’t hij oer sjongt en wêr’t ik al in soad oer lêzen hie. Bin bij syn bertehûs west en folle mear “herkenbare’ plakken foar Bruce fans.  Hij is echt de held fan New Jersey, is ús wol dúdlik wurden.


Do wist alles fan Bruce?

Alles is miskien tefolle sein, mar ik doch myn bêst wol om alles witte te kommen.
Bin noch in lyts skofke fen west fan de fenklup Roulette dat net mear bestiet.
Haw dêrnei op Markplaats alle âlde boekjes noch opkocht. No lês ik en sjoch ik alles. In boekenkast fol boeken

Ik sjoch hjir yn de hûs net folle lânskipfoto’s of skilderijen?


Nee, bij mij hingje foto’s en affysjes fan myn held. Allegear mei soarch útsocht en allegear mei soarch ophongen.

Is der romte foar oare muzyk?

Absolút, gean ek nei in hiel soad oare bands ta. Hiest mij hast ek freegje kinnen foar Heideroosjes, want dat is myn twadde band. Boppedat sit ik yn de coverband Beware en dan komme je oanrekken mei in hiel soad oare muzyk.

Heideroosjes, dat is dochs punk?

Seker, ek dêr hâld ik fan. Dat wie ek ien fan de earste bands wêr't ik mei yn oanrekken kaam doe't ik yn de leeftyd siet dat je muzyk oppakke

Do sist ek yn de organisaasje fan Aaipop, kinst dyn aai dêr wat kwyt.


Ik regelje de muzyk en dat fyn ik tige nijsgjirrich. Dêr binne je it hiele jier wol wat mei dwaande. En miskien wist it noch wol yn 2014 spile der famylje fan dij (Martijn Kentie) Springsteen ferskes yn it Liwarders.

Ta beslút, wannear komt hij wer nei Europa, nei Nederlân?


Der komt dit jier in nij album, foar 2020 stiet hij der net bij op festivals of oars wat, mar yn 2021 sil hij seker noch in kear komme. Dan is hij 72 en dat is fansels wol in leeftyd

Slotwurd


Mei noch wat tips wat ik seker sjen moat, mei foto’s yn de app en in boek om in yndruk te krijen lit Pieter mij út.
Syn poes glipt er tagelyk út.
Ik haw it net frege mar it kin hast net misse dat dy Bruce hjit. 


At ik thús bin, krij ik fia de app noch wat linkjes fan Pieter. In nûmer ut 1973 en ien út 2013.
De folgjende dei stjoert Canvas in dokumentêre út oer de biografy fan Bruce Sprinsteen. Dat is fansels gjin tafal. Ik sjoch der nei en begryp no hielendal wat Pieter bedoeld. 
Bruce Springsteen dat kin samar je held wurde.

Opname út 1973

Opname út 2012

dinsdag 25 februari 2020

Moaie teksten


In stikje út it boek "Alles wat het lijkt"
fan Frits Spits, de radiomakker fan it earste oer
en no foaral weduwe.

It boek is in earbetoan oan syn frou
dy't yn 6 wiken ynnommen waard troch longkanker.
In earbetoan oan mear as 46 jier it libben diele.
In libben wêr't hij de bekende man bûten de doar is
en sij de frou fan it gesin efter de skermen is.

Yn dit nije boekje ferwiist Spits
mei 22 lieten nei in ferbân
tusken de tekst en it libben mei syn Greetje

Mei de twa cd's derbij
en de útlis oer de teksten fan de lieten
is it in weardefol dokumint.

Frits Spits is in taalman,
mei in grutte leafde foar it Nederlânsk.
Alle lieten binne Nederlânstalich,
op ien nei:
Nynke Laverman sjongt Man fan hout
yn it Frysk

Ik haw alle nûmers op Spotify opsocht
en no't ik it boek úthaw,
gean ik dy list de kommende wiken in pear kear beharkje.

Wat Spits seit yn dit stikje hjirboppe
sprekt mij wol oan.
Hij is yndie net de ienige,
ik bin ek sa.

Leve de eigen talen....

zondag 23 februari 2020

Danny yn Iduna

De tip fan Pep,
"Danny Bryant yn Iduna"
die ús besluten  om efkes nei Drachten ôf te reizgjen.

Derhinne, mei hege ferwachtings,
want dat lêste 2019 album hie ik sprekwurdelik al griis draaid op Spotify.
Danny Bryant is de gitarist en sjonger fan in bluesband út Ingelân,
mei in ynsprearende toetsenist
dy't it kapsel fan the Beatles 
ús de jierren 60 noch altiten moai fynt, sa te sjen

Us hege ferwachtings komme út.
Nei in prima relekst foarprogramma fan JR & B Bluesband,
wurde wij 90 minuten trakteard op in prachtich konsert
wêr't de klanken fan de gitaar, de stim fan Danny
de toetsenist en de strakke bas en drums
ús betiden it einepikefel besoargje.

Moaie bluesballads en stampende rock blues.
Je kinne betiden in spjeld fallen heare......

Mar ek twa hiele ferfelende allinne mar bierdrinkende
en foaral lûdpratende mannen oan de bar....

 En at de hiele seal sssssssst ropt
en dy twa "hearen" harren dêr neat fan oanlûke
en at guon minsken harren der op oansprekke en
de hearen in driigjende hâlding oannimme
dan binne je der wis fan
dat dit twa hiele grutte asosjale antimmuzykmannen binnen..

Pepe tipte ús net allinnen, se makke ek noch in moaie opname.
It wie in gesellige jûn.


zondag 16 februari 2020

PiterSa'n 25 jier hawwe wij in favorite knuffel 
ferivige yn in puzzel fan 12 stikjes.
Us eigen bern wiene der mei útboarte.

De puzzel wurdt sa no en dan noch ynelkoar setten
troch de pake- en beppe sizzers.
Piter wurdt ek noch wolris knuffele
mar is minder favoryt as bij de eigen bern.

Piter is yn dy 25 jier ek feroare 
sa sjogge wij 
at wij de puzzel en Piter njonkenelkoar lizze

Piter is wat skier wurden,
net allinne om it kopke.
Piter is syn mûle ferlern
enPiter sjocht no alles mei ien each

de rits fan syn jas wie 25 jier ek al stikken


De trepleuning hawwe wij ek noch
en Piter mocht noch ien kear op it selde plakje sitte
foar de foto,
dy't no net wer in puzzel wurdt

vrijdag 14 februari 2020

De stoepe is net foar auto's

Ja hjer
ik stoar mij wer ris earne oan
en dat wol ik dus efkes kwyt

It sit sa,
ik rin wat mear as oars
en betiden liket it wol op stroffeljen.

Dat komt foar in part
troch myn net al te soepele stap
(nee, ik bin net oan it revalidearje en haw ik gjhin hernia)
mar dat stroffeljen komt foar it aldergrutste part
troch stoepen dy't ferriden binne
en tegels der dus los en net flak yn lizze.

Hoe't it yn oare doarpen is, dat wit ik net,
mar ferriden stoepen dat is hast gewoan yn Wommels

Auto's wurde mei ien tsjil op de stoepe  parkeard
sadat oare auto's der better lâns kinne op de dyk
De rinner moatte of op de dyk of troch it gers
wat net de bedoeling is.

en dy auto's dus
soargje der foar dat stoepen ferriden wurdeFoar de dúdlikheid, dat bart net allinne op de van Sminealeane
mar oeral yn it doarp

In frjemde gewoante en it soarget ûnnedich foar skea oan de stoepen

Op de foto hjirûnder is ek te sjen
dat dy stoepe ferriden is omdat der wiken lang buskes
mei ien tsjin op de stoepe parkearden.

Noch in gelok dat se dat net diene bij de koniifearebeam
dy't trije tegels fan de stoepe brûkt.. 
myn twadde argewaasjepuntsje


woensdag 12 februari 2020

Net geskikt

It kin de man net,
mar Romke Postma in riedslid út Dantumadiel
die in opmerklike útspraak
nei oanlieding fan in groepke kleiers út Feanwâlden.

Sij krigen neat foarelkoar
wie de strekking fan in artikel yn de LC
fan in pear wiken lyn.
Alles wat se woene om Feanwâlden op de kaart te setten
en te hâlden mislearre....

Hoe kin datdochs, tocht riedslid Postma
want oare doarpen krije soms wol alles foarelkoar.

Hij komt mei dizze opmerklike konklúzje:
Der sitte tefolle hottemetoten yn,
dy't harren spoaren yn maatskippij en wurk neilitten hawwe
alles jurydysk goed foarelkoar hawwe
dy't gearkommen hast ta doel ferheven hawwe
mar......dinsdag 11 februari 2020

Oarloch yn Wommels (3)


Dit is diel 3 fan stikjes út de krante
oer Wommels yn de oarlochsjierren.

Sa as ek al te sjen yn diel 1 en diel liket it ferienigingslibben,
de sport en de handel gewoan troch te gean

It giet oer it jier 1944 en 1945.