maandag 13 augustus 2018

Smaken ferskilleSmaken ferskille:
wat de iene moai fynt
kin foar de oar sear dwaan
yn de earen

Sneon wie Into the Grave,
in muzykfestival foar leafhawwers,
metalleafhawwers bedoel ik yn dit gefal

it kleure wer swart yn de stêd sneon
en it like ek fertocht drok yn de strjitsjes
dy't lieden nei it plein bij de Aldehou;
drok mei minsken
dy't beweare dat it neat foar harren is
mar dochs efkes sjen wolle nei dat folk

binnen de stekken binne de leafhawwers ,
mar ek dêr binne ferskillen,
wat de iene moai fynt,
is foar in oar neat....
Nim no Suicidal Tendencies,
in crossover/trash/punkband,
it mûlfol omskriuwingen
en myn ferwachting is heech.....

freeslik,
ik sis it net gau oer muzyk,
mar ik ha dit jier noch net sa'n minne band sjoen.
foardat de earste klanken klonken
draafden de mannen al oer it podium
of wiene se oan it tikkertsje dwaan.

Mei in min lûd,
is der miskien ek wol net folle ear te heljen
mar dit sloech nearne op.
Ek tefolle gepraat yn in setsje fan 50 minuten.wat bin ik bliid dat Paradise Lost,
dy't miskien wol tefolle rêst útstrielt
mar it muzikaal prima foarelkoar ha,
it goed makket mei in hiele moai set

It wie fierders gesellich lykas oare jierren,
en it  wie wiet op freed

donderdag 9 augustus 2018

Freuledei

De Freulepartij sit er wer op.
Neist it keatsen is it foaral in dei fan elkoar moetsje.
Ferhalen fan earder wurde wer krekt efkes skerper ferteld as ferline jier,
De freuledei is ek sa'n dei fan tradysjes en fêste gewoanten.
Ik sjoch alle kearen at ik it terrein oprin earst efkes op it boerd
en krij wer befestige hokker partoer wûn hat
yn de twa jierren
(1970 en 1971)
dat ik (kansleas foar in priis) meidien ha.


maandag 6 augustus 2018

Der giet iets mis

Nee, seure oer it iten dat doch ik net
nei 4 dagen kampeare
efkes seure oer de betsjinning dat mei wol

It tekoart oan fakkundich personiel yn de horeka
begjint ús op te brekken
dat is myn konklúzje

Earne yn Drinte
oan de Hunebed Highway leit Gasselte.
In kreas en rêstich doarp
mei wat restaurants,
in benzinepomp
in bakker
en in pizzaria......

Nei lang sykjen fûnen wij him.
Nei 94 kilometer fytse
wol der meast wol in pizza yn,
mei oare wurden,
wij hiene sin oan wat
en net sa'n bytsje ek.
En toarst fansels

Op it terras bûten wie noch plak
It wie ûnderwilens 20.30 oere.
Neidat er twa kear ien sein hie,
dat der sa ien lâns komme soe
moatte wij 20 minuten wachtsje
foardat er immen mei in kaart oankomt

wij hawwe yn dy 20 minuten
al hiel wat reaksjes opfongen
oer it lange wachtsjen...
wij hearden oardel oere 
en freegje foar de wissichheid mar efkes oan frou Pizza Ria
wat dêr fan wier is

Sij stelde ús gerêst,
dat wie sa, de drokte is wat oer
en wij sille seker foar tsjuster
werom fytse kinne...
dat soe moai wêze
want fytse sûnder ljocht yn it bosk.......

Om 21.50, it is hast tsjuster,
komt de pizza en de spagetti.
Der is dan al twa kear immen west
dy't seit dat se der oan wurken....

De pizzaria yn Gasselte
net geskikt om fluch efkes in pizza te iten
en tasizzingen wurde net neikommen

De oare moarn betiid
wer nei Gasselte
nei de bakker foar kofje en in broadsje

Besteld, betelle en nei it terras foar de winkel
"ik breng het zo"
klanten komme en klanten gean
mar der komt fromminske mei kofje.....
nei sa'n 20 minuten doch ik fersichtich de doar iepen
en wylst ik de fraach stel
 "at it kofjesetapparaat miskien stikken is "
krijt it fromminske in kaam en
wit yn alle skamte út te bringen:
"sorry, soryy , sorry, helemaal vergeten"

Ach, soks kin en wij hawwe noch in hiele dei foar ús

Wij krije ús kofje en broadsje
en krije der in bakje fan it hûs op ta
mei noch in kear de ekskuses

Sjoch , sa kin it ek

Jûns nimme wij plak bij in ytkafee
fan in net neier te neamen kamping.

De hiele famylje help mei
en it liket net allinne amateuristsyk, it is it ek.

Tafel 4 krijt it iten fan tafel 6
Tafel 5 krijt kâlde loempias
Foar de iene gast op tafel 3
docht wat let bliken dat er dochs gjin gehakbol mear is,
Foar de oare gast op tafel 3 komt efkes letter de boadskip
dat er noch wol shoarma is
mar gjin shoarmabroadsje
mar noch wol in wyt broadsje gelokkich

foar gast 1 op tafel 3 lizze der jirpels yn dit buord
ynstee fan patat
foar gast 2 op tafel 3 is it krekt oars om


zondag 5 augustus 2018

Electra

Ik hie der noch nea fan heard,
Electra as plaknamme.
No ja, plak, its is in útbuorren
yn Noard Grins

In gemaal.
in swimbad
3 huzen
in kamping
in boathûs
in hertekampke en


dit boerd........

vrijdag 3 augustus 2018

Dat sykje wij op.....

Wij wiene ûnderweis op de fyts
4 dagen troch Fryslân, Grins en Drinte
360 km en hiel wat sjoen

Hjir en dêr in foto makke
meast ynjûn troch de tekst dy't ik sjoch
en dy't mij nijsgjirrich makket


Sa as dizze
dêr yn Noard Grins
yn Antum, in útbuorren bij Garnwerd
yn dat prachtige Grinzer lânskip

Koepon....wat is dat no?
it stiet bij yn alle gefallen twa betonpaden
nei pleatsen

Dat sykje wij dus thús op
sa as wol faker.

In nijsgjirrich ferhaal
fan in stienrike man út de famylje Pon
dy't boer wurde woe:
hij neamde syn bedriuw KOEPON

Hjir it ferhaal fan 2001 út de Volkskrant
en dit is it reorganisaasje ferhaal fan 2017

maandag 30 juli 2018

Peace yn Riis

Peace yn Riis
sa hjitte it hast 50 jier lyn
it popfestival yn de teatertún yn Riis

Sûnt 2010 hjir it Gaasterland popfestival
en it is ien kear yn de twa jier;
de edysje fan 2018 wie top

Noflike sfear,
freonlike frijwilligers
muzykleafhawwende besikers
in lekker kâld bierke
en gewoan in hamburger mei sipels en sa

En....de muzyk
dy wie bêst genôch;
It strielde de goeie âlde tiid út
mei lekkere rockblues
mei akoestyske optredens
mei flower-power
en mei in nije jonge band
mei in lûd dat je wer hiel graach wer heare wolle


ik haw it oer de Electric Hollers
mei in strakke drums en bas
en in bjusterbaarlik goeie gitarist.
in band ek, mei in fleurige entoesjaste útstrieling
in band om te ûnthâlden


en dan wie dêr Kaz Lux:
wa kin him net as sjonger fan it eardere Brainbox;
hij hie der nocht oan dizze middei
troch it oandachtich publyk
fielde hij wurdearring

"Noch 1 nûmer, 5 minuten"
seit presintotor Douwe Kool.
Wij seagen de argewaasje bij Kaz Lux
no al,,,,,
it waarden 5 minuten dy't hiel lang duorje soene


en sa seagen wij Piet Kok en Roelof Reineman
mei harren Dylan programma.
akoestyske en elektryske gitaar
in moaie sound
nostalgy en herkenning giene hân yn hânen wat te tinken fan Doctors Orders
dy't it Dr feelgood repertoire bij lâns gyngen,
in stevich setsje en it klonk mij as muzyk yn de earen

Kosmic Blue
mei dy rauwe stim fan de sjongster
dy't Janis Joplin wer ta libben komme liet:
sij brocht ús yn de Woodstock herinnering


en dy herinneringen kamen noch mear oan it ljocht
bij Roffel's Woodstock trip
mei û.o.  in moaie fertolking fan Jefferson Airplane


doe hiene wij de pitbullblues al hân
fan Roadhouse, bekind fan Snits
en de Bluescruise yn Easterein


en alles begong mei de suvere stim fan Sasha Elisah
op it akoestyske poadium

en doe't wij genôch hiene
fan al dy prachtige muzyk
wie der noch in optreden fan
Beano & Friends  Pete Seeger Sessions

miskien is dat myn ienige kritsyke noat
fan 15 oant 23 oere is lang genôch
en seker op snein
want moandeite moarn betiid
 haw ik it altyd al wer drok
mei pre pensjoeneare
zaterdag 28 juli 2018

Eardopkes

Samar in idee,
eardopkes foar keatsers

ik tocht er oan doe't ik trije jonges fan Wommels
woarsteljen seach tsjin twa fan Mantgum
op de Jongfeintepartij yn Easterein

Ik siet efter it perk
fier bij de koach wei
dy't meast op de boppe sit.

De koach, dy't hopenlik oars net dien hat as sizze:
twa keatsen lizzen en gau werom nei de stuit..
sij in man minder,
dus gewoan in hoekje opsykje

Fol goeie bedoelings
sille de twa perkspilers fan Wommels
op wei gien wêze nei it perk,
de want efkes út
de want wer oan en dan foaroer
wachtsjend op de bal dy't ta keats ferwurke wurde moast,
neffens de koach....

at dy bal ûnderweis giet
fanút de hân fan de opslagger fan Mantgum
soe dat earke fan pas komme kinne...
keats lizze...keats lizzze....keats lizze
krekt sa lang de bal slein is yn it perk.....

miskien soe dat helpe,
no jout koachen yn alle gefallen neat...
der wurdt in soad misslein,
dat is kostber
mar der wurdt noch mear slein
om hast boppe te slaan
dêr't in opslagger fan Mantgum noch is
en de oare jonge fan Mantgum ek stiet

boppeslaan
dat is noch altiten in keunst
boppeslaan
hat gjin sin at it oars moat
en at it oars kin

donderdag 26 juli 2018

Bisten oan de dyk

Tongersdei 26 july,
fytse mei in doel....
Bisten oan de dyk op foto sette,
nee, gjin echte,

Yn Iens kinne je fuskje seit dit boer

de liuw fan Iens

de ljip fan Iens

ûnder littens, oan de Boalserterfeart

de kat fan Baard

de nepkat fan Baard


ek Tongerdyk, selde hûs

ek sa

ek sa

ek sa

de eigner hat iets mei hûnen?

it wapen fan Baard

dizze sjogge je op meardere plakken

Leons

tusken Leons en Húns

fytstunnel Húns

Húns

De murdhûn yn Húns

Amearikaasnke brievebus bij "in ranch" op Hatsum

boerd en wynwizer op Tsjeppenbûr

Wjelsryp

bij Tsjom

bij Tsjom

bij Tsjom

Tritsum

Bij Warntille it Frysk fersepaad ...twa kikkerts