dinsdag 19 januari 2021

Sjoerd

Ik hâld fan bysûndere minsken.

lykas Sjoerd Zijlstra fan Boalsert.

Sjoerd wie in bijsûndere man.

Hij is stoarn, ferûngelokke mei syn fyts.

Sjoerd wie krekt as mij:

In fytser fan al den dei.

Oeral kamen wij elkoar tsjin.

Sjoerd  hie ek altyd in miening oer iets.

In eigen miening en meast net de gongbere.

Ik wit it noch goed.

Ik fytst op myn lisfyts tusken Ysbrechtum en Tsjalhuzum,

ik haw dat "wibele ding" noch net sa lang en ik moat noch wat wenne.

Sjoerd komt mij efterop,

op in soarte fan reesfyts.

Goeie of hoi, sa groetet hij mij

hij sjocht, 

hij sjocht nochris en dan komt it oardiel.

"Ik haw ek in lisfyts", jout hij oan.

folge troch in oantal technyske gegevens en oanwizigingen

Ik hear it oan en knik (net) begrypjend,

ik bin sa wol trefreden. sis ik,

ik bin noch op ûntdekkingsreis.

Hoi, seit Sjoerd, en hij fytst op nei Boalsert

wylst ik ôfslaan nei Wommels

Sjoerd tref ik ek faak bij de muzyk.

Aaipop, Greidhoekfestival, yn Boalsert en wêr ek net.

Hij siket mij altyd efkes op

en freget dan wat ik der fan fyn 

at ik as oandachtige harker foaroan stean. 

Ik fyn gau iets moai, ik haw gjin skerp ear, 

bin net muzikaal en haw gjin ferstân fan muzyk.

Dat hie Sjoerd wol.

Hij wit mij dan altyd út te lizzen wat er net goed is 

en wêr't dat oan leit.

Sjoerd giet wer fierder 

op syk nei in oar

of op wei nei de lûdsman 

om him der efkes op te wizen, dat it oars kin en moat

Ik hear dêrnei oars nei de muzyk. 

It tredde wat ús bûn wie 1954.

Syn en myn boujier.

In goed boujier seine wij wolris.

Net dus

net goed genôch foar Sjoerd ....


Beste Sjoerd 

Moai dat ik dij kinnen ha

do hast in soad kleur jûn oan dyn eigen libben

en ek oan it libben fan oaren.

Dankjewol dêrfoar


Anneke en de jonges in hiel soad sterkte mei it ferlies fan jim bijsûndere en unike Sjoerd


zaterdag 16 januari 2021

KoroanaKoroana, wij komme der mar net ôf.

Koroana , it is oeral en nearne.

Koroana is dat in "fier fan myn bêdsjo"?

De sosjale kontakten yn it doarp binne minimaal.

Sa no en dan prate je mei immen, mar dat is gâns minder as oars.

Sa no en dan wit ek immen te fertellen dat dy of dy koroana hat.

Immen yn Wommels,
yn Nij Stapert,
yn Tywerthiem,
oan de oare kant fan de brêge,
yn de eigen strjitte......

Mar hoefolle binne dat er krekt?

Hoe read kleuret Wommels?

In antwurd op dy fraach, dêr haw ik ferlet fan.

Ik haw wat fûn.

Op dizze side kin ik sjen hoe read Wommels is

en hoefolle minsken der per dei bijkomme mei koroana yn Wommels

Sjoch hjir


Eigenwiis

 


Weledele heer (rju eale)

sa bin ik net faak oanskreaun.

Omdat it sa bysûnder is ha ik it bewarre

It is út it plakboek fan 1993,

Sûnt dy tiid rin ik neist de skuon

en haw ik hast gjin nije mear nedich


donderdag 14 januari 2021

Fris fytswaar

 Sa moai dy sinne fannemoarn, 

dus fytste ik betiid in rûntsje.

Letter op de dei noch sa'n 30 kilometer

Iens, ier op de moarn

Baard letter op de dei

Baard, keatsfjild....iisbaan

Jorwert, de pet fan J.J. Slauerhoff

op it stek bij de pastorij

Geert Mak binne se ek net ferjitten

de foardrager 

foar it kafe

Fraach is noch, wêr't dizze namme weikomt


Muzyk yn Vera yn 2020

 2020 wie in min muzykjier.

te min konserten bijwenne.

Ik wie wol twa kear yn Vera yn Grins.

Net bij de minste konserten at ik de stimlist sjoch

Doe't alles noch iepen wie, (dat wie yn jannewaris 2020)

gyngen wij nei the Murder Capital.

It wie in prachtige jûn mei dizze Ierske postpunk and

Sij stean op 5.

Yn oktober it lêste konsert yn Vera bijwenne

In sitkonsert, it wie bijsûnder.

Paceshifters, sa stadichoan myn favorite Nederlânske band
zondag 10 januari 2021

2020 in lêsjier

 Koroana soarget der foar dat ik mear lês.

Yn 2020 mar leafst 70 boeken......

Fan dy 70 binne der 52 trillers

en 18 boeken yn it sjênre muzyk, sport en biografy

Mei it Frysk hâldt it al wer net oer:

Meindert Bijlsma liet mij laitsje om syn fermaaklike fersen.


dinsdag 5 januari 2021

Strava

Se witte alles fan mij.

Wat ik keapje, wat ik doch en wêr't ik bin.

Se wolle ek alles witte en dêrom betinke se moaie dingen

Nim no Strava, it sosjale netwurk foar fytsers en rinners.

Sûnt april 2020 doch ik dêr ek oan mei.

Foardat ik in tochtje fyts, 

set ik Strava oan op myn tillefoan.

At ik thús bin, haw ik binnen 2 sekonden  in prachtich oersicht

wêr't ik lâns fytste (dat wist noch wol)

hoe hurd (kin mij neat skele)

gemiddelde snelheid ( seit mij neat)

de kalorien (haw ik neat mei)

it gemiddelde fermogen (ik haw gjin idee)

en it hichteferskil (bin net in klimmer)

Nettsjinsteande al dy nutteleaze feiten

sit er foar mij dochs in útdaging yn:

De heatmap

Safolle mooglik kiliometers fytse op ferskillende diken.

Myn heatmap fan 2020 kinne jim hjir sjen.

Wat reader wat faker ik dêr fytst ha.

Totaal binne dit 9000 kilometer

meast yn Fryslân, mei in útstapke nei Hollân, Drinte

en Denemarken
maandag 4 januari 2021

Flow

 Hij/sij sit of se sitte yn in flow.

Dat heare we no en dan 

at in persoan of in ploech in langere tiid goed presteart.

Net te stoppen....

Mar wat is in flow.


En fierders kin ik jim sizze

dat er fan alles te krijen is mei Flow.

Sjoch hjir

zaterdag 2 januari 2021

Kilometers 2020

 


It wichtichste statistykje fan 2020: it oantal fytste kilometers

Totaal 12.480 kilometer en dat is in rekôr.

Sûnt 1 april op Strava en dy soarget foar wat nijsgjiirige sifers

aktyf op 567oeren en 40 minuten

totaal fytst sûnt 1 april 9007, 3 km

hichtemeters 8590

aktive dagen 245

aktyfste tiidstip: tusken 7 en 8

langste rit op ien dei: 106 km

meast heuveleftige dei; 22 july  yn DenemarkenIt âlde rekôr wie yn 2011: 12 409 kilometer

vrijdag 1 januari 2021

1-1-1977

 


It plakboek fan 1977 begjint mei dizze knipsels.

Ik wenne yn Snits.

Op de Oude Koemarkt hie ik in keamer.

Twadde etaazje. In keamer fan 2 bij 3.

Aldjiersjûn haw ik net útsitten,

net folle oan allinne, boppedat haw ik der neat mei.

No noch net.

Middeis helle ik in nijjiersbuorrel op de Kliuw.

Bij Tsjerkje en Fonger en Lammert en Anne.

Jûns gie ik wer nei Snits.

Noch net sloech lykas de measten 

dy't it âldjier wol útsitten hiene

Noch efkes nei de Panbar.

Dêr trof ik Jellie.

Dat wie it begjin fan ús relaasje.

Wij binne no 44 jier fierder..


Aantje pyromaantje

Aldjiersdei, de sinne skynt.

Gjin buorrel yn de sporthal yn Easterein

bij it âldjierbaljen fan SDS.

Dus fyts ik in eintsje.

Oer Skrok, dat doch ik wol faker.

Op in ferlitten stikje grûn leit in houtbultsje.

Krekt opboud, oan de spoaren te sjen, 

Ik tink oan dy bylden fan Veen en Twizelerheide

doarpen dêr't auto's en autobannen yn de fik stutsen wurde.


Moai dat dit noch kin, tink ik:

in bouwwurkje foar it âldjierfjoer.

Net te grut en op de romte,

twa kilometer fan Wommels, twa kilometer fan Easterein.

Hoe moai kin it wêze.


Ik twitterje dêr efkes oer

omdat ik graach twitterje

Ik jou oan dat it sa ek kin.......

Mar dan..........
........ is dêr in mefrou yn Huizen, 

dat leit yn it wylde westen dy't dus fan "online uitdagingen" hâldt en "complexe projecten"

dy't beskikber is foar Digitale Transformatie & Organisatie

en dy't no dus in oproptwiit ferstjoerd nei har 5989 folgers.

"Wees geen AANT Hofstra in Wommels".

Ik wist net wat se no krekt docht, mar no wol,
dit dus:

Unskuldige minsken beskuldigje op twitter.

Ik haw mar efkes in berjochtje werom dien op har oprop fan

Wees geen Aant Hofstra


;
Ik haw de earste twiit mei foto mar efkes fuortdien,

om foar te kommen dat er mear fan har folgers

itselde nivo ha 

en op syk binne nei in digitale útdaging.

Dus ik soe sizze wolle

doch net as Renate Wijma......dan wurdt it in moai jier


woensdag 30 december 2020

Healfolle molke

 


It jier sit er hast op en ek Jumbo lit mij dat witte.

Ik krij in oersicht hoe faak ik myn foardielpas skand ha

hoefolle punten ik garre hat, wat ik wol net allegear besparre ha 

en wat ik yn 2020 it meast kocht ha.

Healfolle molke fan Jumbo.

Hoera, it is gjin spesjaal bier of Hertog Jan

want dat hie bij mij ek mooglik wêze kinnen.

Kâns is oanwêzich dat Jumbo yn dat gefal in melding docht 

bij in helpynstansje: dizze pashâlder keapet opfallend faak bier!

Gelokkich, dat it mar healfolleJumbomolke is

Nee Jumbo, ik bin net single, 

dus yn kontakt komme mei oare healfolleJumbomolkedrinkers

dat is net foar mij wei lein.

Spitich, 

ik hie mei nocht in praatgroep fan healfolleJumbomolkedrinkers oprjochte

en oardelmeter healfolleJumbomolke bijienkomsten organisearre

en in lêzing halden  hoe't wij de beker mei healfolleJumbomolke it beste fêsthâlde kinne

en yn in workshop útlizze "Healfolle Jumbo molke dat drinke je sa".

Ik hie in demonstraasje jaan kinnen foar al dy single healfollemolkedrinkers

hoe't se it pak oan de lêste drip ta leech krije kinne

en hoe't sij dat pak it beste yn elkoar meneuvelje kinne 

sadat de kontêner net te gau fol is.

Spitich, it is net oars
dinsdag 29 december 2020

FreeslikKlei net tsjin mij oer in min jier.

Fansels binne wij te koart kaam troch koroana.

Mar it is neat at jim dit ferhaal heare.

Freeslik, om in bern fan 4 te ferliezen

en moedich om dêr sa oer te praten.

Respekt foar Nynke....Leeftydsdiskirminaasje

 zaterdag 26 december 2020

Fersen

Plakboeken

ik haw der mear as 40 folplakt.

Wat wij belibbe ha en wat wij sjoen ha

mar ek wat ik nijsgjirrich fûn om te bewarjen.

Ik rin alle boeken troch no

in projekje yn it ramt fan de koroana beheiningen

Sa fyn ik dizze alderaardichste fersen

Se binne noch altiten aktueel.
vrijdag 25 december 2020

Iens

 
At it krekt ljocht is

en it is droech

dat fyts ik in lyts rûntsje....

Al is it Iens mar om 

en haw ik de sinne sjoen

dan is myn dei goed begong.

donderdag 24 december 2020

De Tour fan 1926

Soms ha je gelok mei it útsykjen fan boeken yn de byb.
Dan seit Pieteke tsjin Klaasje: kinst it dêr wol dellizze
oh wacht miskien is it wol wat foar Aant.....

Sa kom ik thús mei dit boekje: De Langste Tour
In prachtige beskriuwing fan de tour fan 1926.
Je falle fan de iene ferbazing yn de oare.
Nachts 2 oere starte
Etappes fan 430 kilometer
Problemen mei de fyts: sels oplosse
Lekke bân: sels plakke
Berchettapes fan 200 kilometer
In soad grevel
Meast fytsende fytsmakkers dy't it fytsen stimuleare woene
Gjin Nederlanners
Wat in striid, wat in drama's, wat in teloarstellingen

In echte oanrider dit boekje......
At de lockdown dien is bring ik it werom

 
woensdag 23 december 2020

In rûntsje Heech

 Al wer rûn.

Yn de gids stie Heech mei in rûntsje fan 4,4 km

Wij pakten der noch in  stik bij.

6 kilometer dus

Heech, hat in kreas park: it Heempark

Mar neist wat keunst wie it stil yn it doarp

deastil.......
dinsdag 22 december 2020

Rinne

 At ik begjin te kuierjen 

dan is der wat oan de hân.

Fytse is myn ding mar kuierje......

Der is wat oan de hân: Koroana,

it feroaret alles en ek myn ûnnocht oan rinnen

Stimulearre troch ús eigen gemeente

dy't in Sosjaal Ringids útjûn hat.

Dy is nearne te krijen mar ik seach him op ynternet.

Sa'n 25 routes, mei beheinde ôfstannen yn eigen gemeente.

Warkum liket ús as earste wol aardich om te dwaan

Twa jonges mei om dizze goed 4 kilometer troch te kommen.

Wat in aardichheid. vrijdag 18 december 2020

De hûnen fan 1966

In herinnering......

Yn july 1966 sit myn legere skoalle tiid derop

en mei ik yn augustus nei it Lyceum yn Snits.

Ik kin aardich leare mar bin in hiele jonge learling.

It duorret ien jier dêr yn Snits.

Ferstân is goed, mar sosjaal kin ik it net oan.

In klas mei in tredde part dy't it foar de twadde kear besiket

en dus folle âldere en ripere jonges en famkes.

Ien jier op de fyts nei Snits

en dat betsjut yn dy tiid, troch de Súdhoeke,

lâns de Kliuw en oer Tsjalhuzum nei Bogerman.

Yn de Súdhoeke binne twa hûnen.

dy't fûleindich it eigen hiem beskermje

en in stikje dyk, wêr't wij lâns fytse.


De hazeewynhûn yn it hôf fan Jorritsma op de Slachte,

sit frijwol altyd efter in ticht stek.

Hij blaft omraak en draaft lâns de wâl mei ús op

at wij dêr lâns fytse.

De spanning sit him yn it stek, 

at dat mar ticht is, 

want in hazzewynhûn kin hurder drave at wij fytse kinne.

It grutste opstakel is de Sint Bernard fan de famylje de Boer.

Dy slacht op it hiem om

en at er immen bij is, jout dat gjin probleem.

Je  hawwe pech at de hûn dêr allinne omslacht,

en it stek iepen stiet

Dan set er in grutte mûle op, hij blaft

en komt driigjend nei de daam ta

of nei de dyk.


Ik sjoch it noch foar mij

dy kear dat de hûn ús driigjend sit op te wachtsjen.

Ik fyts mei Pyt de Jong, dy't bij mij yn de klas sit.

Pyt, in jier âlder, in echte sporter

hat in reesfyts mei 5 fersnellingen.

Ik haw in jongefyts, sûnder fersnellingen.

Ik bin gjin partij foar de Sint Bernard 

dy't neat docht neffens de famylje de Boer.

Pyt is samar in moai ein fuort,

en ik doch myn bêst dat bist foar te bliuwen

In pleats fierder fynt er it moai west

syn misje is slagge,

Wat bin ik bliid dat ik nei ien jier nei de Mulo yn Wommels kin,

jierren bin ik net yn de Súdhoeke west....

en alle kearen at ik dêr no lâns fyts

sit ik noch te sjen at er ek in hûn op it hiem omstapt.

Noch altiten haw ik it net op hûnen stean

en dat fiele se, 

want twa kear hawwe mij bij de bokse hân en yn it kût biten


zondag 13 december 2020

De sinne

 


Alle jierren kom ik dit skema wer tsjin

en ferbaas ik mij der oer dat ik noch mar in pear jier wit

dat it sa yn elkoar sit.

It is fanôf sneon 12 desimber dat de sinne al wer letter ûnder giet

mar dat pas fanôf 29-12 de sinne moarn earder opkomt.

Al mei al is it 21 desimber de langste nacht