zaterdag 17 november 2018

Armenmeester

Alle dagen efkes dwaande
foar Fryskehannen
ynfiere fan akten fan ferstjerren
tusken 1900 en 1940
yn de gemeente Hennaarderadeeel
alle dagen tusken de 20 en 40
In deistige routine wurden
at ik sjoch nei de statistyk.


op de ranglist fan ynfierders

kin ik mij mei muoite hanthavenje
yn de top 20......


Nijsgjirrich is it berop dat fermelden wurdt
op de aktes:
in soad "werkman" of "veehouder"
mar soms in bijsûnder berop, lykas:
veedrijver
stoombootkapitein
of dizze

armmeester, dêr hie ik noch nea fan heard

Goegelje dus

De armmeester (of armenmeester) was lid van een kerkelijk armbestuur. De armmeester verstrekte aan de armen geldelijke middelen uit de zogenaamde armenkas. Meer vermogende inwoners konden ook geld lenen aan de armenkas. Zij ontvingen hieruit rente en kregen na een aantal jaren hun geld terug.


donderdag 15 november 2018

Fytsende trainer


Ik wist net
dat syn namme Tjalling Dijkstra is.

Ik koe immen dy't altyd fytste
nei de trainingen ta
yn Easterein
fanút Snits

Dat wie Tjalling Dijkstra dus......

Wat haw ik him faak ynhelle
dêr tusken Reahûs en Easterein
op it binnenpaad;
hij
rêstich fytsend
ûnderweis nei de sporthal yn Easterein 
en ik 
hastiger,
ûnderweis nei hûs

op moandei en tongersdei
troch waar en wyn,
ek at dat wat minder wie 

sa no en dan hold ik yn,
dan fytsten wij tegearre op en
dan praten wij oan Easterein ta,
foaral oer syn sport
syn trainingen
syn talintendinsdag 13 november 2018

Bodensee

Al wer 14 jier lyn
fytsten wij de Bodensee
Yn 5 dagen fan Bett& Bike
nei hotel (of striehotel)

Prachtich waar 
en in moaie rûte
maandag 12 november 2018

Kleurrike fûgel

Gjin ferstân fan fûgels
mar it is in aardichheid
om fûgels yn de tún te hawwen

meastal mosken, protters ,
fûgels mei giel of read op it boarst

mar dizze kleurige fûgel
sjoch ik net sa faak

....gjin idee wat it is.....zaterdag 10 november 2018

Amelân keunstmoanne

Suver in tradysje
trije dagen nei Amelân:
fytse en keunstsnuve.

Want dat kin sokke dagen
want de keunst
leit, hinget en stiet op sa'n 40 lokaasjes

sa fytse wij mei prachtich waar
fan east nei west
en fan Waadsee nei Noardsee

Keunst
je kinne en meie der wat fan fine
"echt skitterjend" hearden wij hjir en dêr
"hielendal neat" tochten soms wij yn stilte
bij in inkel "keunstwurk"

Bûtenkeunst yn byld
op de ûndersteande foto's

Ek in moai keunstwurk
dizze toer yn Hollumen in fûgel makket gebrûk
fan in iepensteand lûk
en hat dêr in keunstwurk makke

maandag 5 november 2018

Freule 1903

ik wie op syk  nei ynformaasje
oer de Freulepartij fan 1903,
de earste Freulepartij

Hiel opmerklik,
de syktocht eindigt
bij de Telegraaf..
In wiidweidich ferslach ek noch wol,
wêrfan hjir ûnder it earste part

vrijdag 2 november 2018

Knutselje

It die mij earne oan tinken
doe't ik dit yn de krante stean seach

Ommers yn de jierren 70
doe't ik echt kieze moast
wat ik wurde woe
like it in  karriere as skoalmaster te wurden

twa kear haw ik ynskreaun stien
op de pedagogyske akadeemje
sa at de kweekskoalle sûnt 1968 hjit

mar it gie beide kearen
lang om let net troch,
it wie, sil ik no mar bekenne
"de eangst foar de blokfluit"
want dat wie doe it ferhaal
sa't ik it mij herinnerje

in skoalmaster of -juf
moast blokfluitsje kinne

al myn pogingen dêrfoar
om in ynstrumint te bespyljen
wiene net slagge,
sels it slaan op in stove, as begjinnende trommelman
wiisde op gjin inkel muzikaal talint.

Bist ek muzikaal, freegje se mij no wolris
nee, sis ik dan
ik bin noch sykjend nei it goeie ynstrumint
fandêr myn regelmjittich muzikale útstapkes

Foar de goeie oarder noch dit:
hie "knutselen" in fereaske kwaliteit west
yn dy tiid
dan hie it ek neat wurden,
no noch net .......


donderdag 1 november 2018

Fytsen

Trije lisfytsen
ien reesfyts
trije toerfytsen
it kin net op bij ús yn de garaazje

sûnt hjoed hawwe wij der wer ien bij,
de hurddraaffyts fan Samme
de rôse,
sa seit hij meast
no de blauwe,
want hij hat in kleurke krigendonderdag 25 oktober 2018

Fryske hannen

Tresoar hat wer in nijsgjirrich projekt,
in moaie bezichheid foar thús

Wie was je vader, wie was je moeder? Fan wa bisto der ien? Door familierelaties van onze voorouders nu goed in kaart te brengen, kunnen we de Friezen van vroeger straks nog beter vinden. Helpt u mee?

ja wis, help ik mei!
en sa bin ik deis meast in oerke of sa
dwaande mei it ynfieren fan gegevens

deaden üt 1906, 1941 en 1935,
oant no ta,
allegear út Hinnaarderadiel,
want dat koe ik oanjaan.

ek yn dy tiid waarden minsken âld
mar ek stjêrden der in protte bern
sa as dizze, trije wiken âld
en dizze twa dagen âld
beide sûnder berop.....


Yn akten waard wolris wat omskrast
en dan waard ûnderoan fermeld hoefolle wurden
trochhelle wiene


Der wurdt per dei bijholden
wa't aktyf of noch aktiver is.
Soms stean ik efkes yn de top trije
mar dat is omdat ik moarn betiid meast oan de gong gean


De deade waard oanjûn troch twa oaren
en soms koene dy net skriuwe en dus ek net tekenje
Letter op de dei
haw ik muoite om de top 10 te heljen.....It is ferslavend,
dus pas op....

dinsdag 23 oktober 2018

Bintangs

Machtich
in jûntsje Bintangs.
It Bolwerk yn Snits
wie it poadium

maandag 22 oktober 2018

1954

De strontrees is alle jierren 
yn de hjerstfakânsje
De sneins foardat it begjint 
tilt it yn Warkum op fan de boaten en de minsken.
Noflik om dêr efkes te sjen
bij de kreamkes, de boaten, de muzyk,
it sjongen en de fiskrikkerij
Hjir en dêr wat âld spul
lykas kroaden, lampen, boeken en dizze Unimog 401.101

Fan 1954, 
ek myn boujier.
dêrom foel hij mij op

6 fersnellingen foarút 
en 2 efterút

dêr kin ik fansels net op tippe


zondag 21 oktober 2018

Mary GauthierNet alles wat yn de krante stiet klopt,
dat witte wij al lang
Dat in simpele oankundiging
yn de Ljouwerter Krante 
de lading ek net dekt is wat frjemd.

Oke, 
Mary wie yn de Harmonie
de foelist Michele Gazich wie der ek
en fierders.....

fan de 11 "angrijpende songs"
fan it prachtige album "Rifles & Rosary Beads"
song se der amper trije,

dat wie spitich, 
omdat se de tiid fan noch trije songs
folprate oer de oanlieding fan de lieten
it proses en it gefolch.

Moai om te witten,
mar ik haw it allegear al lêzen
en bin dêr foar de muzyk,
boppedat is 90 minuten dêr te koart foar

It repertoir wat se wol spilet
is âlder, ek prima 
mar dêr kom ik net echt foar

Mary jout ek romte oan har twaddestim songeres
dy't net oankundige is.
It fielde wat as in promoasjekertierke
foar Jaimee Harris
om allinne 3 lieten te sjongen/spyljen

Neat mis mei,
fan in "ferlegen" twadde stimke
stiet er ynienen in jonge frou
mei power en in prachtige stim

In sa ûntdek ik dus Jaimee Harris
op de jûn dat Mary Gauthier 
mei in ûnferjitlike besoargje soe
mei har nije album

dinsdag 16 oktober 2018

In moaie oktoberdei

Oktober
mear as 20 graden
dus op de fyts fuort...

Yn Dronryp binne se dwaande mei en hawwe se noch spul oer de nije brêge. Dizze helpbrêge foldie skoan

Yn Menaam myn freon "it feintsje"

Ferwert 

it brechje fan Bartlihiem, in djiptepunt foar fytsers
In prachtich byld fan Wânswert ........


..........fanôf dit smelle fytspaad


Pypskoft bij stasjon fan Jellum- Boxum


Wommels-Ferwert-Wommels: 80 km