dinsdag 17 juli 2018

Rûntsje Snitsermar


Tiisdei 17 july in rûntsje Snitermar.....60 kilometer


Kofjedrinke op IIsbuorkerij bij Terherne yn de buert....Foar bern is dêr wol in hiel soad ferdivedaasje

De Kameleon lei hjoed net yn it wetter

Fermaak genôch yn Terherne


Yn Eagmaryp it bekende earrebarre nêst

It pontsje bij Rufus

Weromblikpetear

In moai wurd
weromblikpetear
Werom sjen op de Elfwegentocht
mei ús Tsjeard......


maandag 16 juli 2018

Fossylfrije rûntsje

Twa wiken sûnder in drip benzine
dat wie it tema de ôfrûne wiken
de Elfwegentocht moast it besef bringe
dat it oars moat mei it gebrûk fan ús grûnstoffen

Twa wiken skitterjend waar
dus kin it net oars wêze as der binne tal fan minsken
dy't meidien hawwe de fyts ûntdekt hawwe.

De lêste wike mij sels oplein
om 7 kear 40 kilometer te fytsen
alle dagen in rûntsje yn de buert

Sneintejûn koe ik dan ek 295 kilometer bijskriuwe


moandei: de wyn noardwest, dus op nei Harns

tiisdei:  de wyn iets noardliker, dus Dronryp

woansdei: de wyn noch iets noardiker, dus lâns Ljouwert

tongersdei....mar wer nei Dronryp mar krekt efkes oars
Freed...oppasdei...iets minder

sneon ...

sneon ......yn Ljouwert bij de Elfwegentocht

snein, de wyn yn it easten


maandag 9 juli 2018

Bleate fuotten

Myn simmersokken
dy komme amper út de kast.
Sûnt ein maaie sandalen oan
sûnder sokken,
net omdat sandalen mei sokken net stean
mar gewoan omdat it simmer is.

Sandalen oan
is foar mij net gewoan,
mar it befalt, wat sis ik
it foldocht mij skoan

de folgjende stap,
altyd op bleate fuotten rinne
dat sit er net yn

De pakesizzers dy't dogge dat
en it griist mij oan

Bij de Frysman
de hiele triatlon okkerlêsten bij it Reaklif
die ien atleet mei
dy't de maraton op bleate fuotten draafde.


Mei grutte ferbazing en ferwûndering
seach ik dêr Briess van der Werff út Ljouwert,
wat in bikkel.
drave oer de dyk en oer it ûnferhurde stroffelpaad
it Reaklif op.
42 km op bleate fuotten


donderdag 5 juli 2018

Sa moai is it net

It begong sa moai
ús fytsfakânsje fan Basel nei Caen,
dwers troch Frankryk

Prachtige route
lâns kanalen en rivieren
moai waar, rêstige kampings

wat kin der noch misgean?


Wat er mis gean kin?

in fytspaad mei losse stiennen
in fytspaad dat samar ophâldt
in bocht
in fal
Jellie
ferwûningen
in sikenauto
in sikenhûs
hechtingen
pleisters
in harsenskodding

Werom nei de kamping
wachtsje op ferfier nei hûs;
thús bijkomme 
fan de skrik
fan de ferwûningen
fan de teloarstelling


Us lêste kamping yn Seuille

Reizgje mei de trein

Tiisdei 26 juny moarns 6 oere
fytse wij fan ús sliepadres yn Koog aan de Zaan
lâns in prachtige route
nei it Sintraal stasjon yn Amsterdam:
in moai begjin fan in soargeleaze dei,
ommers alles is regele foar ús treinreis nei Basel

Wij binne moai op tiid om de 7.25 trein te heljen.
Obstakel 1 binne de poartsjes,
sij geane net iepen,
hokker Q koade wij ek foar de skanner hâlde;
de Ynfopraatpeal is in doeltreffende oplossing,
de poarte nei de trein wurdt op ôfstân iepen dien
en wij binne noch altiten moai op tiid

It is in geheister
om fytsen mei bagaazje yn de trein te krijen
en in plakje te finen;
it slagget
en krekt op it momint dat wij tinke
ús deljaan te kinnen,
komt er in kondukteur en konduktrise
twa man/frou sterk om ús te fertellen dat wij met meikinne,
"Voor 9 uur geen fietsen in de trein,
wij verzoeken u de trein te verlaten"

en sij wize nei it buordsje
dat boppe ús parkearde fytsen hinget.

Wij litte ús reisbrief sjen,
opmakke troch de Treinreiswinkel.
"Wij moatte de trein yn Duisburg en Stutgart helje
want dêr is plak reservearre"
sa litte wij harren witte en litte wij harren sjen.
Frou kondukteur hâldt har stil,
man kondukteur wol net om lyk.
"dat is dan fout geregeld, u kunt niet mee"
"Ja maar, ja maar.... "
wij jouwe net op...
In oare reizger bemuoit him der mei:
"Ik maak ruimte ,
want ik vind niet dat die mensen de dupe mogen worden
van een fout bij de treinreiswinkel"
De kondukteur wit him gjin rie en seit dan: "die meneer is mij voor, de fietsen kunnen blijven staan, tenzij het druk wordt, dan moet u alsnog de trein verlaten"
Wat wiene wij bliid mei it úteinlik goeie hert fan dizze kondukteur.....


En sa kinne wij yn Arnhem oerstappe
op de trein fan de Dútske Arriva
helje wij yn Duisburg de goeie trein
mei reservearre plakken (wat ek nedich is dêr)
stappe wij yn Stuttgart oer nei Konstanz,
ek wer mei reservearre plakken
en pakke wij yn Singen ús lêste trein nei Basel.
Jûn om 19.25 binne wij dêr...
12 oeren wurk hân

Treinreizgje, it klikt sa maklik
mar de praktyk is oars at je fytsen bij je ha.


Wat earder thús as tocht,
en dan falt de Vogelvrije Fietser yn de bus
mei in artikel oer reizgje yn de trein
en dat jout wer in oar ljocht op de saakSa sit it dus....
It docht bliken dat dy freonlike kondukteur
dy't oer syn hert struts
de rigels net wit
en dat de Treinreiswinkel
dy't wij beskuldigden
it prima regele hat.......


In pear foto's út de trein

en nog mar hoopje dat er yn Utert gjin drokte is op de lijn nei Arnhem ta

yn de trein nei Duisburg

stasjon Keulen mei sicht op de dom

Fan Stuttgart nei Singen op reservearre plakken

It perron yn Singen....lift stikken mar wol op tiid foar de trein nei Baseldonderdag 21 juni 2018

Freeslik

Hjoed fytste ik wer troch Hichtum,
dat doch ik altyd mei nocht.
Fan 1978 oant 1981 wennen wij dêr
en moaie herinneringen bliuwe mij bij.

Om âlde nammen libje te litten
doch ik in slach oer it tsjerkhôf

Ik sjoch nammen fan minsken dy't ik kin
en dy't meastal yn âlderdom stoarn binne

Mar ik sjoch ek bernegrêven,
tefolle, fierstentefolle


Ik wurd troffen troch twa stiennen
neistelkoar
twa famkes,
Trijntje en Tryntsje
13 en 11 jier

Ferdronken,
dêr ha ik wolris wat fan heard.....

Thús pak ik der mei om
en begjin te sykjen yn de kranten fan doe
en lês it ferhaal

Wat in freeslik drama
wat in freeslik ferhaal
hertferskuorrend, sa't it beskreaun wurdt yn de krante

woensdag 20 juni 2018

84 oerenGoogle hat syn eigen wize fan berrekkenje
simpel, neffens in fêste formule
Fan Bazel nei Middelburg fia de Loire?
Oke dat is 1565 kilometer, tinkt Google
jim fytse gemiddeld 19 kilometer, tinkt Google
dus komt Google út op 83 oeren....

Wij tinke mear oan 3 wiken:

Sneon gean wij fuort
fia twa nachten bij Reaklif (Frysman)
in nacht bij Amsterdam,
tiisdei mei de trein nei Switserlân.

en dan sjogge wij wol Google
wij ha ommers fakânsje!

zondag 10 juni 2018

Rocke en role

It wie de njoggende kear:
it Rock & Roll festival yn Frjentsjer

It is altiten in fleurich en kleurryk  barren
mei middeis mei âlde auto's en muzyk yn de stêd
en jûns in moai festival op it Sjûkelân.


In houten dûnsflier wêr't de perken oars lizze
en de rest fan it hillige fjild
is oerdekt mei platen

in soad rockabilly muzyk
en dêr moat je fan hâlde....

it wie wol gesellich en boppedat
sjogge je oan dizze muzyk
dat it fleurich in fit makket

It wie in pracht gesicht,
dat âlder stel op leeftyd
mei in stoel setten se harren te plak
oan de râne fan de dûnsflier,
de strikjes yn it lange ferware hier

en doe't it koe,
kamen se oerein en
dûnsen se op de rock & roll
fan Elvis Presley 


Boys Named Sue wie der ek,
gelokkich mar
want dy setten in lekker stevich setsje del
mei Johnny Cash muzyk
mei in hearlik elektrysk gitaarke