maandag 14 januari 2019

Oars neat te dwaan

Winterstop bij it fuotbal,
ik fyn it mar ferfelend

sneontemiddeis efkes earne efter it stek
dat is myn aardichheid

Meast SDS
mar oars yn de regio

Sneon wie der in Fryslân mar ien wedstriid
en lit dy no wêze bij ONS yn Snits

Net myn favorite klup,
mar mei Quick Boys op besite
koe ik kieze út
thúsbliuwe
of nei Snits
en plaknimme efter dy irritante rolreklamebuorden
en de wedstriid sjen

Ik wie yn Snits
en seach in alderaardichte wedstriid
dy't ONS terjochte ferlear mei 0-2
zondag 13 januari 2019

Spikerbroek


Dat dogge se goed yn de LC
hieltyd mear yllustraasjes bij it artikel.
Hiene se dit mei wurden omskreaun
dan wie it mij net sa opfallen as no

de route fan in spikerboek
giet oer de hiele wrâld!

Je soene nea wer in spikerbroek keapje

woensdag 9 januari 2019

Idzegea


Tiisdei yn rein en stoarm 'foar de"wyn
nei Lytsewierrum
werom mei sinneskyn
en de stoarmwyn tsjin.

in betinktsjinst foar Melle de Boer
de heit fan Eddy de Boer
ferstoarn nei in koart siikbêd
en rom in heal jier nei syn frou.

Melle de Boer", dy koe ik fierders net
útsein fan de routsjinst fan syn frou yn 2018,
doe't hij tsjin mij sei
"wa binne jo?"

Ein 2018,
sis mar de lêste 6 wiken,
siet Eddy mei in fraach oer syn heit.

Melle de Boer is berne yn Idzegea
mar wit net op hokker pleats dat is;
hij hat er koarte tiid wenne
en soe graach witte wolle wêr't it krekt is.

It wurdt it begjin fan in bijsûndere syktocht
op ynternet, bij Treosar en bij de gemeente.

Sykje om in adres dat net bekend is
yn in doarp dat foarhinne folle grutter is
en gjin strjitnammen hat.

en sa speure wij âlde kranten troch,
lizze ferbannen tusken in boerenboelguod
yn it iene en yn it folgjend jier,
sa sneupe wij yn âlde kadasterkaarten
en sykje kontakt mei minsken yn de buert.

Mear as 30 dokuminten dy't ús
stapke foar stapke helpe.....
en fierder helpe

In prachtige speurtocht
dy't úteinlik rissultaat hat.
Wij fine it adres......

En krekt yn dy wiken set de sykte
fan Eddy syn heit yn.

Hij hat er net mear west,
dat hie oars sa moai noch wol west;
hij hat gelokkich noch wol de foto's sjoen
fan hoe't it der foarhinne bij lei

In bysûndere speurtocht
wêr't Melle de Boer foar mij libjen gien is,
sa krekt foar syn dea.


dinsdag 8 januari 2019

Radio sjen
Lit ik foarôf mar efkes dúdlik stelle:
ik bin in radioman en gjin tv sjogger.

set de tv allinne oan
at ik echt iets sjen wol.

dat binne gjin praatprogramma's
dy heare op de radio
fandêr dat ik nea sjoch nei
DWDD, Jinek, Pauw en mear fan soks 

yn dizze tiid is it bij oaren gâns oars,
tv's steane moarns betiid al oan
en bliuwe betiden de hiele dei oan.

in ferfelende trend is ek wurden
dat radioprogramma's
op tv te besjen binne

sit je "ademleas"te sjen nei
presintatoren  mei in koptillefoan op.

Dêrom bin ik dan ek folsein iens mei
Paulien Cornelissezaterdag 5 januari 2019

In goed boekenjier


2018 wie foar mij in goed boekenjier
mar leafst 73 boeken koe ik bijskriuwe
op de list dy't ik bijhâld fanôf 1998

73 boeken
foar it grutte part liend
bij de bybliotheek yn Wommels
sa'n 140 meter fan myn garaazjedoar ôf.

Yn de regel bin ik dêr sa'n 2 kear yn de wike.

In stik as 5 op de Elektroanyske Lêzer

Totaal 73 boeken dus, wêrfan

6 Fryske

8 biografieën fan Jimi Hendrix, Foppe de Haan,
Henk Westbroek, Jan Boskamp, Fritz Korbach,
Tsjêbbe Hettinga, Armand, Fleedwood Mac

6 ynformative boekenIn protte moaie boeken
mar dit wie de moaiste!


'Briljant en hartverscheurend. De goede vader is een boek dat de uiterste grenzen van vaderlijke liefde beschrijft.' tony parsonsSûnt 1998  haw ik 909 boeken lêzen
dat is gemiddeld 45
en dat gemiddelde rint noch op ek.......


donderdag 3 januari 2019

10300 kilometers


Myn 4 fytsen hie ik nedich
om yn 2018 10105 kilometers te fytsen
de oare 195 kilometers
wiene op fytsen fan in oar:
hierfyts, pakefyts, Jelliefyts en
samar in fyts

10300 kom ik op út
en dat past yn it byld
ommers 10.000 is myn stribjen,
dit jier helle op 30 novimber.


De simmermoannen binne fansels de toppers
mar ek de earste moannen fan it jier
traapkje ik der goed tsjin oan.
at de 10000 kilometers der ien kear binne
dan doch ik it rêstich oan.
Moaie fytstochten ek yn 2018:
nei Leiden hinne en werom
nei Tessel hinne en werom
rûntsje Fryslân Grins en Drinte
Basel (Switserlân) nei Beaune (Frankryk

en talrike
ûnferjitlike ritsjes yn de buert

dinsdag 1 januari 2019

2018 in goed jier

It wie in goed jier
dit twadde jier dat ik net mear wurkje.
Sûn en in protte nije dingen
en útdagingen

Omgean mei de 4 pakesizzers
dat is geniete op syn best.

Moaie fytstochten,
kulturele haadstêd foar in part meimakke
en dat wie prima

Digitaal kafe,
de jeugd traine bij fuotbal,
meiwurkje oan it digitalisearjen bij Fryske Hannen,
SDS side noch wat bijhâlde,
in muzykkonsertsje bijwenje
dat binne fan dy hast fêste aktiviteiten yn in wike

Tiid stutsen yn tariedingen fan Under de Toer
en moaie jûn hân mei it ynsprekken fan de tekst

in moai sneupkluske yn Idsegea
mei resultaat

Moaie positive saken
mar ek wol hjir en dêr in teloarstelling.

sa as,
ús fytsfakânsje yn Frankryk,
dy't troch in ûngemak
net langer duorre as in wike.

sa as,
dy freedtemiddei yn novimber
doe't ik in jongere fan Talant trof
dy't frege: Kom je vanavond ook?
en ik ferbaasd reagearde en hearde dat
alle meiwurkers fan Under de Toer
jûn de slotjûn hiene........:

Under de Toer,
wêr ik foar myn gefoel
foar de útfiering
in weardefolle bijdrage levere ha
mei in skriuwen,
it ynlêzen
it neisjen
en it útsykjen .

(ferfolch op 4 jannewaris: ik krige noch in tankbriefke en boekwurkje fan de organisaasje)


De bêste winsken


zondag 30 december 2018

HinnehokNei alle soarten muzyk op tongersdei (Popkwis),
de knetterjende gitaren fan de Paceshifters en oaren op freed,
is it sneon tiid foar de akoestyske gitaar
fan Gerry Wolthof,
dy't sa goed Neil Young neidocht.

Lokaasje is de Tempelreed yn Hieslum
wêr't in tige sfearfolle seal is mei in fêst poadium
wêr't optrede in feest wêze moat
en harkje nei muzyk in genot.

Moai dat er safolle minsken binne,
dy't harkje wolle nei dit grut repertoir fan Neil Young,
betink ik mij foarôf

Healwei it earste ferske
is it mij al dúklik dat dit net sa moai wurdt
as ik hope hie..
it wie echt freeslik,
al dy minsken om mij hinne,
drok petearend oer waar en wurk
mei de rêch nei it poadium ta.

Om mei hinne
sjoch ik noch in oantal muzykleafhawwers
dy't harren argewaasje suver ek net ferberge kinne

Hoe is it mooglik dat minsken
mei sa'n bytsje respekt foar de muzikant
nei sa'n jûn gean.

Ik betink mij nei 3 ferskes
dat it miskien better is om fuort te gean
mar doch it net.

Ek organisaasje hat argewaasje
want it lûd wurdt in pear kear wat bijsteld yn folume
yn de hoop dat it dan better (lês stiller) wurdt.

Krekt foar de ein fan it twadde setsje
seit Gerry mei in sûre ûndertoan
"Dit is het laatste nummer in deze set
zodat jullie ook weer even kunnen communiceren"

Argewaasje dus bij muzikant,
bij organisaasje,
bij in diel fan de besikers
en foaral bij mij

Yn dat skoft freegje ik de organisaasje
at dat hjir altyd sa is.
Nee dus, oars binne der minder minsken
en dy harkje ademleas...

Ik haw in alderaardichst petear
oer muzyk, konserten en belibbing
en merk de djippe argewaasje oer in diel fan dit publyk

Foar it tredde optreden,
nimt hij it wurd,
en noeget hij it publyk út
om dizze lêste set yn "stilte"te belibjen

It slagget aardich,
op in stik as wat hintsjes nei
dy't mooglik stront yn de earen ha
of stront eigenwiis binne en tinke dat dit harren hinnehok is

It wurdt in sfearfolle tredde set sels mei in tajefte....


Se fertsjinje dêr yn muzykkafee de Ville
noch in kâns om in jûntsje muzyk te belibjen.vrijdag 28 december 2018

PopkwisDer is ferskil
tusken in muzykbelibber en in muzykkenner.
Bij sommigen is der in kombinaasje
mar net bij mij.

ik bin in muzykbelibber
dus wêr't lju oersjonge
en hoe't it titel fan de nûmer is giet oan mij foarbij.

de ynlieding fan dit stikje
is nedich om út te lizzen
wêrom de POPkwis tongertejûn
yn it Dielshûs yn Wommels
net it sukses wurden is
wat sommigen miskien ferwachte hiene

Team Bluescruise:
Aant foar de jierren 50 (hie neat te dwaan)
Henk foar de jierren 60 (hie in maklike jûn)
Joop foar de jierren 70 (sa no en dan yn aksje)
Tom foar de jierren 80 (moast betiden flink harsensskrabje)
en Robert foar de jierren 90 ( al wat drokker)
dat wie it idee foarôf
mar .....

de jierren 2000 en letter dominearden
yn de fraachstelling
en dêr hiene wij meast gjin kennis fan

wij hiene in oh sa gesellige jûn,
wiene de optymistyske kant it neist,
learden in hiel soad nammen kennen fan muzikanten
wêr't wij (yn alle gefallen ik) noch nea fan heard hiene.

wat opfoel wie it boppemjittich oantal nûmers
dat útfierd waarden troch frouen
of mannen mei te hege stimmen,
ek dêr haw ik wat minder mei...

Op de Cranberries nei fansels,
en lit dat no de band wêze
wêr't ik (lês wij) net opkomme koene

Hiene wij dy goed hân.......
dan hiene wij miskien wol 12de west

Asteriks


Sûnt 2010  hie ik regelmjittich in loopke
nei Podium Asteriks yn de Blokhúspoarte.
Meast op freed, soms op sneon
en in inkele kear op tongersdei

Myn favorite seal,
gjin flawekul en orizjiniel,
dêr op de boppeseal
mei de útsliten draaitrep as tagongspoarte

48 bands seach ik dêr
en net de minste docht letter bliken;
bands dy't lyts en ûnbekend binne
krije dêr in poadium;
bands dy't letter grut wurde, lykas
Birth of Joy, Afterpartees en BlackboxRed

bands út it alternative sirkwy, lykas
Claw Boys Cllaw, Hallo Venray en Automatic Sam

It stoppet op 1 jannewaris.
Ik fyn it tige spitich.

Jûn noch ien kear rocke dêr.
It begong mei Boys Named Sue
en it stoppet mei de Paceshifters


Boys Named Sue 2010
ASG 2012
xxxxx 2012
xxxxx 2012
Peter Pan Speedrock 2012
The Deaf 2012
Cuban Heels 2012
Birth of Joy 2012
Milwaukee Wildman 2012
Allergic to Horses 2012
BlackBoxRed  2013
Tududuh  2013
Claw Boys Claw  2013
Black Box Red  2013
Birth of Joy  2014
We sell guns  2014
Flying Trascals  2014
Traumahelicopter  2014
Afterpartees  2014
The Black Cult  2014
Blues Grass Boogieman  2015
Scrappy Tapes  2015
Brother Dege  2015
Dario Mars & the Guillotines  2015
The Tighttropes  2015
Hallo Venray  2015
Seewolf  2015
Sunday Kids  2015
Left Lane Cruiser  2015
Miseries  2015
The Black Cult  2015
Homesick  2015
Birth of Joy  2016
Silverfaces  2016
Black HoneyUK  2016
De Underjordiske  2016
Nuria Graham  2016
Hallo Venray  2017
Suit and tie Johns  2017
Automatic Sam  2017
De Kat  2017
Cubical  2017
Claw Boys Claw 2018
Kitty Kitty Kuna 2018
Gold 2018
Evening with Knives 2018
Paceshifters  2018
Teen Creeps 2018

donderdag 27 december 2018

De omrop

Wat er bij mij  yn 2018 echt feroare is
dat is myn radioharkgedrach;
dat hat fêst mij leeftyd te meitsjen
meitsje ik mij sels mar wiis

wêr't earder Omrop Fryslân favoryt wie
mei sport en ek Fryske muzyk,
harkje ik dêr amper mear nei.

al dy kollegiale twapeatearkes
al dy ûnnoazele neatsizzende tillefoarpetearkes mei harkers
al dy foaroankundigen wat ik in oere letter heare kin
it jout mij tefolle argewaasje

dat er sa no en dan in frysktalich nûmer draaid wurdt,
fyn ik net ek goed foar it Frysk eigene fan de radio

Nee,
ik haw gjin argewaasje oan it betiden minne Frysk

Myn dei begjint altyd mei NPO radio 1,
meast ferfolge troch Arbeidsvitaminen op radio 5
(leeftydsprobleemke)
en dêrnei wurdt der skeakele nei Arrow Classic Rock

It goeie nijs is noch wol dat ik,
sûnt septimber
jûns om 19.00 oere wol ôfstim op de Omrop,
Casa Ennema is in oere muzyk ut Fryslân
en dat mei best wol
akoestysk, blues, rock en punk wêze,
at it mar in relaasje mei Fryslân hat.

Gewoan in hearlik programma is dat.

At ik dêr nei harkje dan freechje ik mij altyd ôf
"wêrom soe dizze muzyk net de hiele de programma's fulle kinne"
dan nim ik dy oare neatsizzende dingen wol foar leaf

Nee, ik haw net stimd foar de Fryske top 100!
wêrom soe ik dat dwaan?
De Omrop oan in ien Fryske muzykdei helpe
wylst se it 364 dagen net wichtich fine?

ik tink it net!

woensdag 26 december 2018

KrystkuierDe regel bij mij is
dingen dwaan dy't leuk binne;
sa no en dan doch ik aktiviteiten
dy't in iets mindergehalte hawwe:
sa as "in ferrekte ein" rinne

Lykas hjoed
de Krystkuier yn Bakkefean
en omjouwing

Mar leafst 10 kilometer stroffelen
wij troch bosk en oer de heide,
mei noch inkele tûzenen

Mei de organisaasje wie neat mis,
mei de route wie ek neat mis
mei de foarsjenningen ek net

en oer de snert nei ôfrin
haw ik ek gjin klachten

Mei oare wurden:
dizze boppeminsklike prestaasje
hawwe wij goed trochstien
en hat ús reedlik goed foldien

10,3 kilometer
15375 stappen
59 meter klommen
en dat allegear yn
binnen 2 oeren en 26 minuten
wêrfan 2 oeren en 1 minút beweging

tsja....dy sifers
dat makket it wol wer nijsgjirrich
dinsdag 18 december 2018

Froeger

Pakesizzer Roan fan 3 wie juster en hjoed in diel fan de dei bij ús.
Wij eamelje wat ôf sa'n dei want hij praat as Brugman.
 It falt mij wol op dat hij it hieltyd oer froeger hat.
Meast is it 3, 4 of 5 moannen lyn mar foar him is it froeger.
Froeger dat is bij mij in hiele oare tiid.
Dus seach ik efkes yn myn plakboek fan froeger.
Bijgelyks 1977 (23 jier)


doe't Ierlân ús fytsfakânsjelân wie,


wij noch in "Cultureel Jongeren Paspoort" hiene,

doe't ik ek al nei it Bolwerk yn Snits gie,

doe't it kafee yn Rien in sintrum fan barrmhertigens waard,

doe't wij ek al yn Jorwert ûnder de parrebeam sieten,

doe't ik it middenfjild noch berinne koe,

doe't wij Frysk songen yn Easterein,

doe't de Kliuw noch iepen wie,

doe't de Frico noch poeiermolke yn de flessen die,

doe't Samar noch kabaret wie,

doe't wij ek al noed hiene oer de identiteit fan Fryslân,

doe't wij in húske yn Hichtum op it each hiene

en doe't wij de 11stêdentocht noch fytsten mei in FNP pet op.

 
 En ik noch lekker lang hier hie

Claw Boys Claw


We wurde opwaarme troch the Dolltones
justerjûn dêr yn it Bolwurk yn Snits..
foardat Claw Boys Claw optrede sil..

It opwaarmhealkoerke is in prima begjin
fan in prachtige jûn
mei de altyd stevich rockende Peter te Bos
oan de mikrofoan

Wêr't de iene jeugdsentimint neistribbet
meitje oare besikers harren debút
bij dit optreden fan Claw Boys Claw

Der giet wer fan alles mis
mei gitaar, mei drums, mei mikrofoan,
mar alles wurdt oplost tidens it optreden
mei de bekende laits fan Peter te Bos

Der giet safolle goed
en sa wurdt in prachtich optreden
dêr't  debutant en superfan allinne
mar loovenjende wurden foar oer hawwe

en Peter dy giet de seal noch efkes yn
sjongend, swingend, rockend
en hij komt fansels efkes bij mij lâns

donderdag 13 december 2018

Hinnaard

Moarns earst wurkje ik in oerke oan Fryskehannen,
in projekt fan Tresoar
Akten fan ferstjerren, út de gemeente Hinnaarderadiel
yn in database bringe.
Akten fan1900 oant 1940 sa ûngefear.

in soad út Lytsewierrum,
omdat Rien dêr ek ûnder foel
en in soad út Hinnaard

Safolle deaden,
en sa'n lyts tsjerkhôf om dat klokhús hinne,
dus frege ik mij ôf hoe't dat krekt sit dêr

In moaie tiisdeitemoarn
mei in opkommend sintsje
brocht mij yn Hinnaard

Net folle grêven
wol wat bekende nammen:
Wiersma, Rispens, Boschma en Hofstra

Neffens dizze side 121 grêven
ik haw se net teld en betwivelje at se der noch allegear stean.
Opromme miskien?

Mar moai dat saken digitalisearre wurde
oars is der letter neat mear te finen
Jan Ynte Hofstra (oerpake) en Durkjen Simons Visser (oerbeppe)