vrijdag 6 december 2019

Frank Blueka

It wie sneontejûn drok yn de stêd Ljouwert.
Ek ik wie dêr.
Net foar it Luna ljocht spektakel
mar foar in optreden fan Frank Blueka.

Ik nim it nimmen kwea-ôf
dat dy namme jim neat seit,
mar it is wol spitich dat ik dêr hast allinne siet
yn teater de Bres..

Frank Blueka libbet letterlik en figuerlik fan de muzyk.
hij komt mei in ferskaat oan ynstruminten
en hat ek yn dizze foarstelling in tema.

"Einstein was a Rolling Stone",
en dat makke mij nijsgjirrich.
Syn eardere programma
Neil Young meets Tom Waitz
fûn ik ek nijsgjirrich en boeiend.

Frank song ek dizze jûn wer prachtige selsmakke lieten
mar foaral ek Stones ferskes.
Dan wer op piano,  de syntersizer,
de akoestyske of de elektyske gitaar.
Moai spile en moai songen.
Ik haw genoaten fan de mzuyk.

Einstein is te yngewikkeld
om dêr  in konkreet ferhaal fan te meitsjen.
It slagge Farnk ek net hielendal.

De bylden op de eftergrûn en de muzyk soargen der wol foar
dat ik in jûn hie om oer nei te tinken.

Net folle publyk
wachtsje op de bus
dat soarge der foar dat ik nei ôfrin
noch in moai petear hie mei Frank,
dy't fan earder út yn it Hearrenfean komt.

Ik bin wol in bytsje fan fan dizze muzikant en aardige jonge.

Noch wat sitaten fan Einstein:
Logica brengt je van A naar B, fantasie brengt je overal.
Voorstellingsvermogen is belangrijker dan kennis.
Ons eigen geluk hangt af van de glimlach van de anderen.
Een avond waarop iedereen het eens is, is een verloren avond.
Te midden van de moeilijkheid ligt de mogelijkheid.
Het mooiste wat we kunnen meemaken, is het raadselachtige. Daar komt alle ware kunst en wetenschap uit voort.

woensdag 4 december 2019

Mienskip


At je as Wommelser op facebook sitte
mei alle privacy gefaren dy't dat meibringt,
dan is it in logyske stap
om ek "lid" te wêzen fan Mienskip Wommels.

Oant no ta levert it mij neat op.
Der binne trije ûnderwerpen,
dy't de boppetoan fiere
en lit dat no krekt dingen wêze,
dy't mij net oangean.

It giet it meast oer katten
dy't fermist wurde
en hast altiten wol wer werom komme.
Ek ús kat lit him soms dagen net sjen
en sit dan sûnder skuldgefoel samar wer foar de doar.
Wij belûke de mienskip dêr mar net bij.

It giet ek in soad oer folders
en de Boalserter krante.
Dy wurde regelmjittich net besoarge
en elkenien wit wol werom.
Foar in pear euro oeren pakketten folders rûnbringe
is net iets wat je lang folhâlde.
In strjitsje oerslaan is in oantreklike opsje.
It gemis oan folders yn de bus
is in populêr ûnderwerp
bij de mienskip fan Wommels

It hûntsje fan Okkema fan Easterein
is ek sa'n dinkje om it oer te hawwen.
Yn syn algemienheid
is der net folle begryp bij Wommelsers
dat ek gjin hûn mear yn Easterein wenje wol.
Alle dagen pakt hij de  âld dyk
en letter op de middei rint hij werom,
Yn dy tuskentiid is der in melding dien
op ús aller mienskipside
en wurdt it hûntsje wer karakterisearre
as in gemien kring of as in leaf hûntsje.
Dêr is de mienskip yn Wommels it net oer iens.
Dat dy net samar los omrinne mei,
dêr binne wij it allegear wol oer iens.zaterdag 30 november 2019

7 deugden


Bij de keunst let ik net allinne hoe't it der útsjocht
mar foaral hoe't it hjit.
Ferbaas mij hiel faak oer de titel.

Bij dizze keunstner wie it oarsom.
De titels wiene dúdlik,
de 7 deugden,

Ik haw foto's makke
om der thús noch efkes rêstich oer nei te tinken
en te ûntdekken
at ik oansluting fyn
bij wat ik sjoch en wat ik lês as titel.

Ik fyn dit slagge tige slagge keunstmoed

gematigdheid

wijsheid

geloof

hoop

liefdadigheid

rechtvaardigheid

vrijdag 29 november 2019

Amelân

Novimber stiet op Amelân de keunst sintraal.
Hûnderten grize en keale koppen 
ride yn harren eigen auto,
gean mei de elektryske Arriva bus,
of ferpleatse harren op de hierde elektryske fyts
it eilân oer nei ien fan de 40 lokaasjes
wêr't keunst útstald is.

Alles is keunst,
en sa fytsten wij yn trije dagen it hiele eilân oer
op ús eigen fyts sûnder ûndersteuning.

Wij seagen op alle lokaasjes
en de foto's dy't ik dêrfan makke komme letter.

Wat op dizze acht foto's stiet, 
is dêr altyd te sjenOan de waadkust dit prachtige keunstwurk

Yn it bos efter Hollum in minitaferieltsje

mei poddestuollen en kabouters

De mûne bij Hollum draaide tafallich en makke de Amelander mostert. .... Wat kin mostert dan rûke/stjonke.....

In klinkerpaad bij Nes dat útriden is en plak makket foar in hiel soad heale klinkers...

Foar de safolste kear wiene wij dik tefreden oer ús oernachtingsplak bij Nes

It natoermuseum yn Nes is dêr altyd moai

Moai sein op de terminal yn Nes

donderdag 28 november 2019

Yn Diggelfjoer


At je Diggelfjoer,
it doarpskrantsje fan Wommels net lêze,
en je wolle dochs graach witte
hoe't it gien is op de ferhalenjûn yn Wommels
dan is dat hjir dus te sjen.

In kreaze foto Pieta......zaterdag 23 november 2019

Sliepe


In koart nachje 
sis je wolris at je wat te fieren hân hawwe
en moarns betiid wer op moatte.

Myn slim horloazje registrearret alles
en komt nei in jûntsje Volbeat yn Amsterdam
en twa jonge útfanhúzers yn de nacht dêrnei
ta dit oersicht.
vrijdag 22 november 2019

Bassie
Foar de safolste kear komt hij wer oansetten mei it boek.
Hij dat is Nyck fan 1 en it boek hjit "Waar is Basje Bollebeer".
Sa bysûnder dat dit boek sa populêr is
bij ús pakesizzers.
En de twa oare jonges ,
Roan en Samme
treaunen mij dit boek altyd yn hannen

Ik lês it net foar
ik fertel it ferhaal yn myn eigen wurden
yn it Frysk
en let goed wêr't se op reageare.

Bij Nyck is dat at se Basje wer fûn ha
en heit  Bear him útprottelt.
Basje moat gûle,,,, sis ik dan,
gûle, gûle, gûle, seit Nyck dan
en dat sjocht ek hij fertrietlik
prachtich is dat
donderdag 21 november 2019

Yn de partybus nei Volbeat


Volbeat yn de Ziggodome
en wij wiene der wer bij.
De rock/metalband út Denemarken
hat in soad fans yn Fryslân,
sadat it gjin probleem wêze mocht
in bus fol te krijen.
Wij troffen it, te sjen oan de tekst op it rút.
 "de gezelligste partybus  van Nederland"
soe ús dy middei nei Amsterdam bringe
en jûns wer nei hûs
De muzyk yn de bus wie ek prima (lûd)
en it oantal stops op sa'n eintsje boppemjittich.

De muzyk yn de Ziggodome wie top,
Danko Jones rockte op syn eigen wize
Baroness is in prima band
en Volbeat foldie oan de hege ferwachtings

Wij sieten dizze kear
en dat moast wenne. mar foar trije bands
in prima alternatyf foar it stean.
It wie tige relakst dêr op de twadde ring
en tusken de muzyk troch koene wij sûnder wachttiid
in bierke helje en in bierke fuortbringe

It lûd op de twadde ring wie goed
it sicht ek en de stoel siet fantastysk.
Ek dizze rocker wurdt wat âlder

Krekt nei 11 oere dien
en tsjin trijen thús.......
Dan moat it wol hiel gesellich
yn de partybus west ha...

Of gie der iets mis?
Ja dus, gjin rezjy fan de partybusreislieder,
Gjin tiden ôfprate en net strak yn de planning
is min, striemin sels.
In heal oere wachtsje op de lêste
dy't net komme
fuortride en weromgean
om dochs wer in heal oere te wachtsjen op dy lêsten
dy't úteinlik dochs net komme

In prima idee om in partybus yn te setten
foar konserten hjir en dêr
mar regelje it dan wat strakker weromreis.
Wij binne foar de muzyk fuort
en at dat dien is wolle wij gewoan hûs,
it hat dan moai en goed west.

At ik wer mei de partybuis gean?
Nei Iron Maiden yn july 2020
en wat strakker regelje
dan slút ik dat net út

zondag 17 november 2019

Ferhalenjûn


De ferhalenjûn 2019 sit er werop.
In moaie boppe etaazje fol
yn  museum it Tsiispakhús yn Wommels

Trije ferhalen
Wieke de Haan fan Mantgum lies foar út har eigen wurk
Feja Attema út Frjentsjer fertelde it ferhaal  oer de fioelbouwer fan Froonacker
en ik hie foar dizze gelegenheid in stik skreaun
mei as titel: de lêste stien dy moat wat sizze

Reaksjes nei ôfrin wiene wer tige posityf
lykas dizze:


vrijdag 15 november 2019

Boek


Der binne boeken dy bliuwe je echt bij.
Dit sil der fêst ien wurde bij mij.
De prijs van Erik Betten

Ik wol neat oer de ynhâld fertelle,
mar ik haw selden sa'n spannend
eangstoanjaaiend boek lêzen.

In ferhaal fan no en de takomst?
Hoop it mar net.woensdag 13 november 2019

dinsdag 12 november 2019

Boartersguod

Moai boartersguod foar de pakesizzers
dat binne de medaljes.
Jierrenlang fuortstoppe yn in doaske
en ynienen komme se wer op de proppen.

Medaljes, fertsjinne mei sport en spul.
Medaljes krigen
troch in priis te winnen
lykas mei it keatsen, it folleyboljen en it kaarten.
Medaljes krigen
troch allinne mar mei te dwaan.
In tochtje ride yn de winter
in ritsje fytse yn de simmer
en loopkes rinne yn myn betide jeugd

Medaljes, se hawwe gjin wearde,
at der in stik as wat fuortreitsje
dan seur ik dêr net oer.

Ik helje der efkes fiif út.
De earsten sa'n bytsje.
Keatse bij Lyts begjin
of better sein it bekertsjekeatsen.
Dy medaljes dy wûnen je en dan wiene je grutsk.

De medaljes fan de rintochten
dy't ik meidie yn de legere skoalle leeftyd.
Sneons mei master Geertsma op 'n paad,
yn de maat rinne
op de  President Rooseveltrintocht fanút Snits
of de Kennedytocht fanút Menaam

Dy medaljes dy hawwe herinneringswearde
en dêrtroch binne dy úteinlik wol wat wurdich.

In teloarstellend gefoel haw ik noch altiten bij de medalje
fan de "Avond4daagse"
It earste jier de medalje en dêrnei in oantal jierren
sa'n lúzich nûmmerke, 2, 3, 4.....
ik fûn it mar neat


donderdag 7 november 2019

Ella


Op 7 oktober 2019 ferstoar Ella Vogelaar.
Sij seach it libben net mear sitten.
"Vogelaar, Ella", hoe sit it ek al wer.
Mei dy fraach gûgele ik mij nei in boek.
"Twintig maanden knettergek"
Nijsgjirrich nei de eftergrûn fan dy titel
freegje ik it boek oan bij de byb.

Ik haw it út.
It measte lêzen, net alles.
Al dy politike dilemma's fan 2007 en 2008 
dat is mij no wol goed.

Mar fan wat ik lês, slacht de skrik om myn hert.
Wat hat dy frou in ûnmooglike striid fiere moatten
tsjin de eigen partij, tsjin mei namme Wouter Bos.

Dy glêde prater,
dy't sels gjin belsissingen doarde te nimmen
dy't fol griffermearde streeksjes sit
dy hat har oan de kant setten.

Hij as minister fan jildsaken joech har in portefeuille
sûnder budzjet. 
20 moannen hat se oars net dien as fjochtsje om jild 
om it troch oaren fêststelde belied út te fieren.

Djip respekt haw ik foar har,
foar de striid dy't sij levere.

Dat it minister wêzen yn algemiene sin
gjin earebaan is, wurdt mij ek dúdlik.
Fan moarns 6 oant jûn 12 oere is sij oan de slach.
Eigen tiid bestiet net.

Dêrom is dit boek sa moai.
It is skreaun troch har partner
dy't al pensionado is op dat momint
mar dy't har stipet mei rie en dieden.

20 maanden knettergek,
in prima titel fan in moai boek


dinsdag 5 november 2019

Tafal bestiet net

De Hobo String band
wie yn de jierren 70 in alderaardichste folkband.
Sa kamen út Aalsmeer
en no en dan soargen se foar in moaie jûn yn Fryslân.
Ik seach se yn Bakhuzen, in Sint Nyk, yn Warkum of Koudum
allegear op jûnen fan de KPJ,
de katolike plattelâns jongerein

Tafallich (of net) ferline wike socht ik op Spotifij
at harren elpee út dy tiid der ek op stiet.

Ja dus en sa "draaide"ik de fleurige lietsjes
in oantal kearen.

Hjoed seach ik op it ûnfolprezen Facebook
in oankundiging fan de Gekroonde Leeuw yn Arum:
kommende sneon in optreden fan de Hobo String Band
of wat er noch fan oer is.
Twa man fan de eardere band binne der noch
en sij dpgge it no mei 3 oaren.
De hûn Fiedel, dy't altyd foar op it poadium lei
dy sil der wol net mear wêze.

Wurdt it sneon in jûntsje Hobo String Band?
Ik wit it noch net.
Myn muzykkar is wat oars wurden
dus at ik gean , dan is it fanwege jeugdsentimint.

Ut myn plakboek fan 1970

zaterdag 2 november 2019

Fanôf de Bunnikside

(begjin oktober skreaun foar de Treffer, helaas is it net pleatst, dan samar)

Ien sitbank en twa leunbanken.
Dat is de Bunniksite.
Meastal goed beset.  Bij thúswedstriden fan SDS 1.
In man as 10 en Pytrik.
In deskundige, in analytikus, in drammer, in realist, in opportunist, in seurpyt, in  gekoanstekker, in waarman, in stille, in romantikus.  Allegear SDS supporters.  Se binne sa’t se binne.
Sneon 5 oktober.
Moai waar.
De middelste bank is gau beset.
De earsten skarrelje der al betiid hinne.
Oaren folgje.
Plakje sykje. SDS 1 – Makkum 1.
Sij 0, wij 4 punten.
Oer 90 minuten 7.
Dêr is de opportunist wis fan.  
“Wij moatte mei twa nûmers 6 spylje”, seit de deskundige foarôf. Hij leit it út. Nimmen harket.
“Wij moatte mei trije spitsen”, seit de opportunist. Hij leit it út. Nimmen harket.
“Wij moatte winne”, seit de drammer.
“Fan Makkum winne je net samar”, seit de realist.
It earste doelpunt falt. Foar Makkum.
“Sjochst wol” seit de realist eigenwiis.
“Wij moatte mei trije spitsen” werhellet de opportunist,
“wij steane efter”, seit de realist
“It sit hjir lekker” seit de romantikus
 “Ha se wol traind dizze wike” seit de seurpyt.
“Wat is der mei de bal” seit de gekoanstekker.
Makkum skoart mei in kopbal.
“Slop ferdigene” seit de deskundige.
“Fan Makkum winne je net samar” seit de realist.
“Wij winne sa net” seit no de seurpyt
 “It is ûnsoarchâldich” seit de analitikus yn it skoft.
 “Wij moatte mei trije spitsen” seit de deskundige yn it skoft.
“It waar is better as juster”, seit de waarman

Twadde helt.

“Gjin wiksels” seit de stille. Peter skoart de 1-2
 “No trochgean” seit de opportunist”.
“De twa bûtenste middenfjilder stean djipper”, seit de deskundige.
“Mear spirit no”, seit de analytikus.
“No trochgean” seit de opportunist.
“Fan Makkum winne je net samar” seit de realist.
“Fan Makkum winne je net samar” seit de gekoanstekker.
“Jaap hâldt ús yn de wedstriid” seit de deskundige.
“Jakob der yn en Erik yn de spits” seit de opportunist.
“Let op” warskôget de romantikus krekt op tiid.
 Alle hollen (útsein dy fan Pytrik) draaie nei lofts.
Froulju út Makkum panderje foarbij.
Mei opset net te fluch.
“Goed spul” seit de deskundige
“Genôch djipgong” seit analytikus
“Wol wat fris mei dy rokjes”seit de waarman
“Sjocht er goed út” seit de romantikus.
 “Neat mis mei” seit de stille.
“Moaie froulju” seit de realist
“Se stean der foar” seit de seurpyt.
“Fan Makkum win je net samar” seit de opportunist.
“It sit er net yn hjoed” seit de deskundige at se foarbij binne.
“Earste helte ûnder de ûndergrins” seit de analytikus.
“Ik seit it al, fan Makkum win je net samar” seit de realist.
“Yn Aldehaske winne se ek net” seit de seurpyt.
“It siet hjir lekker yn it sintsje” seit de waarman.
“Oer 14 dagen wer thús” seit de deskundige.
“Wat soe Ate hjir fan fûn ha”, seit de stille
“Se ha ferlern” seit de realist
“Wij keapje der ien op” seit de gekoanstekker


woensdag 30 oktober 2019

Ljocht oan

In moaie aksje fan de ANWB
om tags te pleatsen foar fytsljocht.
Undersyk hat útwezen
dat troch sokke teksten op de dyk
6 fan de 10 minsken it ljocht oansette.
Dat wie earder 4.

Op meardere plakken yn Wommels steane se al
dus haw ik it parkearterrein bij SDS opfleure
sadat jeugdige fuotballer
en ek de âldtsjes
it ljocht oan dogge at se nei hûs fytse
fanôf in training of wedstriid
maandag 28 oktober 2019

Tsiis en bûter

Noch ien wike iepen
kommende tongersdei oan en mei snein
Museum it tsiispakhús yn Wommels

Wij binne freon
en dus sjoch ik alle jierren efkes
nei de fêste útstalling
en nei de tydlike tentoanstelling

Freed wie ik dêr
mei pakesizzer Roan
4 jier âld en altyd nijsgjirrich


 Dizze lêste foto joech mij in goed gefoel
mei it hús derop wêr't ik as jonkje fan 6 oant in jier as 12 wenne ha

(lofts op de foto oan de oare kant fan it wetter oan de Molewâl)

zondag 27 oktober 2019

In strak rûntsje

In strak rûntsje 
yn in straffe wyn,
sa wie it tongersdei
yn de kop fan Noard Hollân.
Fan Callantseach fia de dunen nei Den Helder
en fia it "binnenlân" werom10.000 kilometer


Klink dan en daverje, 
de 10.000 kilometer no al ôflein yn 2019.
Fannemoarn earne ûnderweis
tusken Hichtum en Wommels
it doel fan 2019 wer helle.

Noch twa moannen te gean,
miskien sit 11.000 der ek noch wol yn.

Mar ik stribje der net nei........
ik pierewaai de kommende twa moannen noch wat
en begjin yn jannewaris 2020 wer mei it selde doel

woensdag 23 oktober 2019

Stappen meitsje

It sit er op dy 10 daagse fan mij.
Yn in momint fan ferstânsferbjustering naam ik mij foar
om 10 dagen oanien
10.000 stappen te setten.

Wêrom?
Gjin idee of miskien wol.
Heechstwierskynlik wie ik gefoelich rekke
troch al dy berjochten oer âlderen
dat se mear bewege moatte en dat rinne goed is.

Rinne, ik haw der neat mei
en dêrom wie it ek in healwiis plan.

Troch myn "hypermoderne" smartwatch
waard elk stapke registrearre.
en dat joech mij gelyk in goed gefoel
at ik moarn myn earste kopke tee sette.
Ik hie al 56 setten
omdat ek it loopke moarns betiid nei it húske gewoan meitelt.

En sa wie ik 10 dagen dwaande om stapkes te setten.
Jim seagen mij nei de Jumbo rinnen,
oer de van Sminealeane, troch it Bosk
en in opfallende omwennende seach mij sels
dy iene kear it Trekpaad omrinnne:
tja, dat wie op in dei dat ik jûns om 6 konstatearre
dat ik dy dei net slagje soe at ik net oer myn grinzen hinne gie.

De 10 dagen binne foarbij
neidat ik op de lêste dei
yn it skoft fan it Champions Leagie fuotbal
jûns om 10 oere
noch gau efkes 800 stappen sette
troch yn de garaazje wat hin en wer te rinnen.

Hjoed in rêstdei

der stean al 1570 stappen op,
ik tink dat it dan bij maksimaal 3000 stappen bliuwt.
Letter mar wer ris sjen.
Net omdat rinnen leuk is, mar omdat it foar "âldtsjes" as mij
goed skynt te wêzen en omdat je op syn tiid
in útdaging oan gean moatte

maandag 21 oktober 2019

Radio

De radio der út of de tv?
At dat de fraach wêze soe oan mij
dan giet de tv de doar út.
Ik bin in echte radio man.
Moarns is de earste hanneling at ik ûnder kom
Radio 1 oansette.
It nijs fan de wrâld troch Jurgen van den Berg,
in moai programma.
Gjin idee, hoe't hij der útsjocht
en dat kin mij ek neat skele.
It giet om de teksten, de toan en de professie.

Haw altyd al in radioman west.
Opgroeid mei Veronica. Top 40.
Langs de Lijn is no noch myn favorite programma.

De radio bestiet 100 jier
en der is in Önvergetelijke Radio lijst makke.
dy't jim

  hjir 

besjen en heare kinne.

Myn favorite top 5 is dizze.
zondag 20 oktober 2019

In nije hobby?

Krekt bekommen fan al dy moaie reaksjes
nei myn optreden op de jûn foar de Freule
yn de haven fan Wommels
mei ik al wer oan de bak
as ferhalenferteller

Dit wykein bin ik frege om mei te dwaan
oan de

  Ferhalenjûn 


in provnsjaal barren op tal fan lokaasjes.

It bestjoer fan museum it Tsiispakhús yn Wommels
hat mij frege
om ek in bijdrage te leverjen,

Sûnder betinktiid haw ik mar ja sein.
Freed 15 novimber sil it wêze
en ik sil besykje mij wat oan it tema te hâlden.

It tema is: As stiennen sprekke koene....

In moaie útdaging de kommende trije wiken