donderdag 20 september 2018

Maastricht

Maastricht
in waarm wykein yn septimber.
Wij wiene dêr
en woene wol graach efkes fytse:
de Maas leit er net foar neat....

in fyts hiere
dat dogge je bij it stasjon
hearden wij

"Alles weg", sei de man
"geen fiets meer te huur"

miskien kinne jim it dêr noch prebearje
en sa waarden wij fan de iene nei de oare stjoerd,
gjin sukses dus
djiptepunt is dizze winkel:
wol in grut boerd op de stoepe
wêr echt op stiet dat
dat er "verhuur"is
en dan reageare fan:
"Hoe komt u er bij, wij verhuren geen fietsen
ook geen electrische..."


Lossteande of loslizzende fytsen binne der wol.
Krekt as yn Ljouwert
binne minsken te beroerd
om de fyts yn de fytskelder te setten
en is it in rommelige boel foar it stasjon
en hat de "fietscoach" ek dêr de hannen fol


dinsdag 18 september 2018

Digitaal kafee


It giet wer los op moandei 24 septimber.
Dan sit ik as frijwilliger yn de byb
foar fragen oer 
tablets, tillefoans en no ek al laptops
en foar it útwikseljen fan erfarings
en it jaan en krijen fan tips oan elkoar

Wêz wolkom....tagong frijwoensdag 12 september 2018

"Beurzende" fisker

"Beurzende Vissers" stiet er bij it moaie byld
fan trije fiskers.

Ik kin it wurd "beurzende" net
mar ik kin mij alles der bij foarstelle.

It byld stiet bij de tsjerke yn Oosterend op Texel..
Doe't ik op ynternet nei mear ynformaasjes socht oer dit byld
kaam ik op dizze side.


Dêr stiet op dat er mear as 12.000 bylden fan minsk of bist yn Nederlân binne.
Twa hobbyisten binne wierskynlik wykliks op jacht om se allegear op foto te krijen.
Ik lês op harren side dat se gjin foto's fan oaren brûke mar se allegear sels meitsje wolle.
It wurdt tiid dat se nei Littenseradiel komme want der stiet noch neat op 

Sjoch hjir

maandag 10 september 2018

Tessel

Tessel
ek wol Texel neamd troch Hollanners en Dútsers
is in moai eilân.
Mei dy grutte in soad fariaasje
en at je de winkel/terrasstrjitte fan de Koog en den Burg
efkes net mei rekkenje
is it allegear like moai.

Moaie natoer, rêst, strân, bosk, havens, it waad
en dat allegear ferbûn mei prima fytspaden.

Wij fytsten der hinne (86 km)
sliepten trije nachten yn in pipowein
fytsten twa dagen it eilân oer en seagen fan alles wat
sa as dit prachtige keunstwurk bij Den Hoorn

en dêrnei fytsten wij werom (86 km)
zaterdag 8 september 2018

Hurde wurkers

Fytse nei Tessel en werom
betsjut twa kear de Ofslútdyk oer,
en dat yn ien wike....
Noch nea earder 
dy 30 saaie kilometers
twa kear yn ien wike fytst

Wij dogge it op moandei en tongersdei.

It momumint 
is krekt as foar safolle oaren
in plak fan efkes piipskoft hâlde,

in bakje, in broadsje en in pear foto's.
meast fan ir Lely 
de man dy't it betocht

Moandei oandacht 
foar it byld fan de wrotter

balstiennen 
je kinne it je hast net foarstelle
dat dit sa mei de hân dien is
32 kilometer lang......
respekt


en Lely, mei syn hannen yn de bûse, sjocht dat it goed is 

Bijschrift toevoegen

Foto


Der binne foto's dêr kin ik skoften nei sjen.
Dizze stie yn de Telegraaf
neidat 2 Amerikaanske toeristen delstutsen binne

Wat sjoch ik, wat tink ik:

 • De Telegraaf wie der mar wer fluch bij
 • Se hâlde him ûnderskot, wylst de linker plysjeman mei syn earke kontakt siket en freget om fersterking
 • De oare plysjeman sjocht ferwitend (man avensear!) mear nei syn kollega as nei de dieder
 • De lift op it Sintraal Stasjon wêr't wij yn yn juny ek wiene om op it goeie perron te kommen foar de trein nei Basel
 • Twa fytsen fan fytstoeristen dy't dêr tafallich wiene en miskien wol ûnderweis wiene nei Basel
 • Twa minsken dy't foto's en filmkes meitsje mei harren snútfoan
 • De bakker of kok dy't nei foaren ropt is om foaral ek efkes te sjen
 • In frou dy't wat benaud efter de bakker/kok ek besiket wat te sjen mar feitlik net doart
 • In man dy't er bij stiet as sjocht er nei in alegoaryske optocht
 • In man dy't efkes om it hoekje ek meisjen wol
 • In dieder dy't er bij leit as fytstoerist en efkes oan it bijkommen is

dinsdag 28 augustus 2018

Fonteinen

Us fonteinenjacht
giet moandeitemiddei fierder;
Snits en Drylts steane op it programma,
wij binne benijd
wat Jelske en Roan en wij hjir fan fine.

Snits is gjin sukses
it reint,
it ding stiet te fier fuort
de bern kinne der net boartsje mei it spuitsjende wetter
en it is in fonteintsje....

Drylts
in fleurich en kleurich japansk keunstwurk,
en it wetter is te fielen.
Dit is in stik better...
mar de mûne dy't flakbij stiet
lûkt dúdlik mearmaandag 27 augustus 2018

Parren


Sa moai
dy kreamkes oan de dyk.
Der is betiden fan alles te keap

no sels ek al  op Swingoerd
binne parren en appels te keap

Krekt wat foar Samme  en mij
eurootsje yn de pot
en mei 10 stoofparren nei hûsvrijdag 24 augustus 2018

Gatsjepanne

Sommige koppen yn de krante
dy wurkje op myn spieren
myn spieren dy't it laitsjen oansette

donderdag 23 augustus 2018

In gouden plakje


It is in gouden plakje
dat keatsfjild yn Weidum.
Net echt yn it skaad fan de toer,
mar wol fan wat beammen;
gelokkich mar,
want it is dêr gau smûk, lykas dit jier.

De PC,
De PC foar froulju,
in moaie útfynst
want it lûkt bulten minsken
en it is allegear krekt efkes nofliker
as bij dy oare PC.

Op it fjild foel it net ta dizze kear.
Twa partoeren dy't er útspringe
en oare partoeren dy't it al gau opjouwe
at se de favoriten treffe.

De moed soe je ek yn de skuon sakje
at je mar nea winne kinne fan dy twa bettere partoeren

It wie wat sfearloas,
it wie wat foarspelber
it wie net echt spannend


op ien partij nei
de partoeren 3 en 5 yn de heale finale

woensdag 22 augustus 2018

Google

Negatyf dwaan oer Google
dat is wat in dinkje fan dizze tiid,
JIerren waarden se de himel ynpriizge
omdat se ús sa fluch helpe koene
at wij wat witte woene;
en no wurde se delsetten as in meunster
dy't alles fan ús witte wol.

Ja, sa giet dat yn de grutte wrâld:
wij wolle alles witte,
sykje it op en slaan it net op,
want dan freegje wij Google wol wer
at wij it wer witte wolle.

en Google
sij slaan alles op wat wij net mear witte
en witte wolle

Ik help Google ek wolris,
dat hjit Local guide.
In foto op in bepaalde lokaasje
jou ik in plakje op Google maps
yn de hoop dat in oar der ek wat oan hat.

Google wurdearret dat
en lit mij dat sa no en dan witte....

Sjoch dizze linkdinsdag 21 augustus 2018

Fonteinen

Moai,
freeslik,
ferkearde plak,
it binne wat fan dy reaksjes fan folwoeksenen
oer de fonteinen yn de 11 stêden,
Reaksjes dy't er wiene sels foardat se der steane.

Wij gean mei twa pakesizzers op paad
3 en 6 jier,
en binne benijd wat sij fine
fan de fonteinen yn 5 stêden

Boalsertde flearmûs.....
se binne razend entûsjast
at se it bist sjogge en
at se der op klimme kinne;
en streamend wetter is altyd moai


de Broeretsjerke makke ek yndruk

Warkum
op syk nei de liuwen,
se binne min te finen seit men
dus makken wij der mar in syktocht fan


liuwen op in gebou as foarbyld


en de (gouden) liuweroute lâns,


en dan steane each yn each mei de liuwen
se stiene earst echt ferbaasd nei te sjen
nei de twa ymponearjende bisten,
dêrnei wurdt it hin en wer drave
en dweiltrochwiet
en ûnder de drek
sykje wij de auto wer op

Hylpen

earst in slach oer de seedyk,
mei allegear fragen oer reddingsboaten
en dan is it echt sykjen.


It grutte keunstwurk hat wat in skiterich plakje krigen
efter de tsjerke., fine wij (net de bern)


Foar de bern is it fermaak grut dêr,
klimme en boartsje mei wetter,
se wolle hast net wer fuort

Starum,

pech, der is ûnderhâld
en wiet wurde is der net bij.
De fisk makket wol yndruk
fanwege de grutte en syn bek
dy't wol hiel útnoegjend iepen stiet

Sleat

de bern krije hast net mei
hoe moai dat keunstwurk is (fine wij),
it is te heech om te sjen foar bern
en it wetter is nijsgrjirriger


Noch efkes grieme mei in ysko
en wij prate ôf:
letter noch wat stêden besykje,
want se fine it prachtich
en it hat harren wol wat nijsgjirrich makke


zondag 19 augustus 2018

Bysûnder wykein

In bysûnder wykein wie dit
mei Frânske reuzen yn Ljouwert
en in reus yn it Fryske wetter

Wat in held dy Maarten van der Weijden
11 stêden beswimme

sneintemoarn him temjitte fytst
bij Nijhuzum tusken Parregea en Warkum
mei hûnderten oaren al betiid lâns de kant...

wat in entûsjasme...

Middeis noch efkes bij Arum sjoen
hûnderten auto's
en tûzenden minsken dêr......

einepikefelEinepikefel hie ik net bij de reuzen
mar it wie wol bysûnder om te sjen
de technyk en de akrobatyk
om de reuzen foarút te krijen
dat boeide mij it meast.....

ek dêr wat in minsken
suver wat tefolle

gelokkich wiene wij op freed
want sneons en sneins wie it noch slimmermaandag 13 augustus 2018

Smaken ferskilleSmaken ferskille:
wat de iene moai fynt
kin foar de oar sear dwaan
yn de earen

Sneon wie Into the Grave,
in muzykfestival foar leafhawwers,
metalleafhawwers bedoel ik yn dit gefal

it kleure wer swart yn de stêd sneon
en it like ek fertocht drok yn de strjitsjes
dy't lieden nei it plein bij de Aldehou;
drok mei minsken
dy't beweare dat it neat foar harren is
mar dochs efkes sjen wolle nei dat folk

binnen de stekken binne de leafhawwers ,
mar ek dêr binne ferskillen,
wat de iene moai fynt,
is foar in oar neat....
Nim no Suicidal Tendencies,
in crossover/trash/punkband,
it mûlfol omskriuwingen
en myn ferwachting is heech.....

freeslik,
ik sis it net gau oer muzyk,
mar ik ha dit jier noch net sa'n minne band sjoen.
foardat de earste klanken klonken
draafden de mannen al oer it podium
of wiene se oan it tikkertsje dwaan.

Mei in min lûd,
is der miskien ek wol net folle ear te heljen
mar dit sloech nearne op.
Ek tefolle gepraat yn in setsje fan 50 minuten.wat bin ik bliid dat Paradise Lost,
dy't miskien wol tefolle rêst útstrielt
mar it muzikaal prima foarelkoar ha,
it goed makket mei in hiele moai set

It wie fierders gesellich lykas oare jierren,
en it  wie wiet op freed