donderdag 16 november 2017

Ate Vellinga

"Hast al heard dat Ate stoarn is"
freget myn broer fia de tillefoan..

Ik skrik....Ate...wat freeslik
hear ik my sizzen..

Ate kin ik al
fan de Herfoarme leger skoalle
yn Wommels
wêr't hij in klasse heger siet

wij fuotballen,
wij keatsten
wij potbaanden
wij beltsjedrukten
sa't jonges fan ûngefear
deselde leeftyd dogge

op de Mulo
bleau Ate mij ek foar

de Mulotiid en dêrnei
wie de tiid fan útgean.
wat Ate en ik dielden
wie de muzyk.
net samar earne hinne
mar doelbewust:
om de muzyk:
BZN (de hurde),
Hobo Stringband,
CCC Inc.
Cuby......

sa fûnen wij beide ús paad,
op syk nei wurk
op syk nei de leafde
en op wei nei folwûksenheid

wij wiene jierren op paad
nei it betelle fuotbal
nei útwedstriden fan sc Hearrenfean

ús mategroepke hâldt stân
ek at de earsten ferkearing hawwe,
en de earsten bern krijewij kaarte,
wij sporte,
wij fytse
wij libje ....

Moaie herinneringen oan Ate
dy't fol belangstelling bleau
foar it gesinslibben fan ús allegear
wylst hij sels gjin relaasje hie

de jierren gean foarbij
en Ate tref ik no yn it doarp,
bij de brêge
bij it fuotbaljen
bij de muzyk
bij ús thús at hij komt om fuotbaljen te sjen

wer letter
as frijgesel
treft hij wer oare maten,
freonen dy't mei him út gean
dy't wat op him passe

muzyk,
dat wie syn passy
dêr rekke hij net oer útpraten
dêr mocht hij graach hinne
en the Rolling Stones
wiene syn  favoriten


Ate

ik sjoch him noch stean
dêr yn Eindhoven
mei de Fryske flagge en syn reade mûtse
op dy ferware foto
bij in wedstriid fan Eindhoven- sc Heerenveen

Ate

ik sjoch him noch stean
op ús trouerij
yn syn liende pak
en  op klompen
en foaral mei in soad wille

Ate

ik sjoch him noch sitten
nei de alvestêdentocht
dy't hij yn 1978 gewoan útfytste


Ate

ik sjoch ús noch sitten yn de Kuip
yn de rein yn 1978
at Bob Dylan yn de fierte optreedt


Ate

ik sjoch him noch stean
foar de Jimbar
tidens de liftwedstriid yn 2005
want liftsje dat koe hij as de beste,
sei er sels

Ate

ik sjoch him noch stean bij de brêge
plichtsgetrou
mei de klomp it jild binnenhelje,
it skrift bijwurkje
en dêrnei altyd yn foar in praatsje
oer fuotbal, oer muzyk
oer him, oer mij.

Ate'
ik hear him noch praten
oer de muzyk, oer de gitaren,
yn de auto yn 2011
mei Elly oan it stjoer
en Ype, Lolke, Jehannes, Ate en ik efteryn
nei it konsert fan Ten Years After
yn it Bolwurk yn Snits

Ate
ik sjoch him noch sitten
op it Greidhoekfestival yn Wommels,
at it rinnen en stean net mear sa goed giet
en hij syn stoel meisleept
nei de oare tinte
foar wer in nije ferrassing

Ate

ik sjoch him noch stean bij SDS
op de ferneamde Bunnikside
tsjin it boerd oan fan de LC

en sa binne der oaren
dy't oare herinnerings hawwe oan Ate
miskien wol
bij it iishockey fan Feenstra Flijers
bij it froulju's fuotbal bij SDS
bij it biljerten
bij it .......

Dy Ate
dy is der net mear
65 jier âld
stoarn yn Drachten..

Ate
grut respekt hie ik foar him;
hoe't hij omgie
mei al syn tsjinslaggen
mei al syn teloarstellingen
en mei syn ôftakeling

mar altiten
belangstellend
optimistysk en freonlik

Ate is stoarn
"fijne Ate: seine wij faak
stoarn
samar
ik skrok mij "dea....."


Bierpriuwe

"Wat wolst op de jierdei"
freegje se meast rom op tiid..
"dochs mar in spesjaal bierke"
sis ik dan.

en sa drink ik faak
bijsûndere bierkes,
krigen of sels kocht.

In treffen mei in biertroebadoer yn de Jumbo
koe ik fansels net misse,
omdat it oer spesjaal bier gie..Yn it gongpaad fan de koekjes, de kofje en de tee
stie it allegear klear....
de om oandacht razende etiketten
fan it spesjaal bierin muzikale boel ek nochWij moasten it bier
ynskinke,
besjen
berûke
bekletse
en priuwe
en dat allegear ûnder lieding fan biertroebadoer Jan Nota út Peinjum


Bierkes oeral wei
út Nederlân

út Dútslân in dûbele of in triple

út eigen provinsje:


it wie in fermaak en it goede fan it libbenCornet ...in pracht bierke


i
t moaiste fleske: Fries Helden Stout En Jan,
dy fetelde oer bier
en song
oer froulju
mar foaral ek oer bier


In wie in prachtige jûn
Hallo Jumbo!

Wommels

Ut de Ljouwerter Krante
fan earder 
in pear artikeltsjes
om efkes wer wat herinneringen op te heljenIt strontprojekt fan Ids Willemsma dat ek in pear wiken op de Terp yn Wommels lei


1964, doe wie dit in hiel gefaarlik punt.
Der wie minder ferkear as no
mar it útsicht yn de bocht bij de brêge
rjochting de Terp wie dramatysk min.....dinsdag 14 november 2017

It falt net ta
It is wat 
âld wurde meie,
it falt net ta;

se sitte dúdlik yn de hoeke
wêr't de klappen falle

Geastlik of lichaamlik lijen
geane somtiden hân yn hân

it tinken wurdt wat ferjitlik
en in fal leit op de loer

falle,
dat mei net mear sa faak;
tehúzen jouwe boetes
at je te folle falle

dus.. in gat yn de merke

En sa wurde de âldtsjes twongen
om djoere kursussen te folgjen
yn sportskoallen

leare om te fallen......
om foar te kommen dat je wat brekke


soe oars ek wol wat wêze 
foar de besitters fan de nije I-Phone
sa'n falkursus mei as doel de snútfoan hiel te hâlden
want dy brekt gelyk midstwa
bij de earste de beste fal


 in fjoerwapenferbot yn Amearika
dat soe oars ek wol wat wêze
dan falle dêr fêst minder deaden

en fierders:

falle de mosken noch net fan it dak

is it kwartsje bij mei noch net fallen

fal ik oer sokke berjochten

lit ik miskien wol in stek falle

bin ik net op myn efterholle fallen

fal ik miskien wol út de toan


zondag 12 november 2017

Ferkiezingsritsje

Sneintemoarn, suterich waar...
fytse?
dat heart der oars wol bij op sneintemoarn

in ferkiezingsritsje miskien?


nee, net elektrysk
mei in Stella
mar gewoan op eigen krêft
Ik sjoch nochtis nei de loften,
en beslút
in CDA ritsje te meitsjenEfter Kûbaard slacht de twivel ta
mar it boerd fan de Christen Unie
skuort mij troch alle twivel hinneIk kom droech thús
en bin wat in FNP-er is
op syn eigen omjouwing
vrijdag 10 november 2017

Bolwerk yn Snits

Poppoadia yn Fryslân,
ik bin der gek op.
Asteriks,
Neushoorn.
Iduna en
it Bolwerk yn Snits

Oer it Bolwerk,
dêr't wol in goeie programmearing is,
seur ik faak.

Oer de waarmte
oer de minsken dy't dêr te folle prate
en te min nei de muzyk harkje,
oer it lûd dat net oeral like goed is
en oer dy freeslike boksen
dy't de helte fan it sicht op it poadium fuortnimme

dêrom is dit goed nijs
hiel goed nijs

ik hoop dat it 9 desimber klear is
bij Purperdicular
Prutser
Elkenien is in prutser
sa hjit in foarstelling , wêr't Tryater mei rûn toert
op dit momint

Wij seagen it justerjûn
yn de âlde bakkerij
fan de Molkwarder koeke yn Molkwar

Lokaasjeteater
dat betsjut meastal
hurde, houten banken
en in nijsgjirrich "natoerlik"dekôr

It is ymprovisaasje
it hat dus hast gjin sin
om oan te jaan wat ik der fan fyn
want hjoed en nije wike is alles oars.

Hoewol,
 net alles,
want begjin- en eintiid steane fêst.
klokslach 9 oere
at de wekker giet is it dien..

in koarte foarstelling
mei prachtige stikjes,
mei in soad emoasjes
en betiden fermaaklike ynfallen

mar soms hie ik iets fan,
dit duorret mij krekt te lang,
de gong der wat ynhâlde graach....
tocht ik dan

Ik soe sizze,
sels mar efkes sjen

woensdag 8 november 2017

Al wer 14 yn AFDFT 2017
Dantumadiel, Achtkarspelen en foaral Kollumerlân,
dêr leine de 14 doarpkes 

dy't ik noch befytse woe

Fanút Rinsumageast
op dizze sinnige tiisdei,
(net al te waarm mei 7 graden)
43 kilometer
troch in lânskip mei in soad strewelleguod

Feankleaster, kleuren op syn moaist


Lytsewâld ...ik wist net dat dit plakje sa hjitte yn it Frysk

de tsjerke fan Lytsewâld

Iets ferkeapje oan de dyk dat sjogge je dêrfollle mear as bij ús...wol in soad rommel (yn myn eagen)


Buorskippen hawwe dêr krekt as yn Littenseradiel nambuorden


Tusken Westergeast en Driezum leit Keatlingwier

Noch 32 doarpen  te gean.........

zondag 5 november 2017

Mink


Hij kin it net mear lêze,
Mink Zijlstra fan Parregea,
ien fan myn fêste folgers
op dizze blog.
Mink is ferstoarn
neidat hij sloopt is troch in aaklike sykte...

Ik soe graach wolle at er dit noch lies:

Beste Mink,
moaie herinneringen
haw ik oan dij

Yn 1981 doe't it begong,
do as direkteur
fan de Emmaskoalle yn Snits, 
en ik as adfiseur bij Cenaco 
it ûnderwiisburo yn Ljouwert

Foar fragen koest bij mij telâne
en wij sochten tegearre,
faak nei oplossingen
dy't foar dyn skoalle
en dyn personiel it beste wiene

it wiene moaie petearen,
at ik dij wiisde op de regeljouwing
en do sochst nei it gatsje dêryn...

De tiid fan Weer Samen Naar School
brocht ús noch tichter bijelkoar,
nije regeljouwing útwurkje
en sjen wêr't wat te heljen wie....
it wie in prachtige en learsume tiid

Mink,
do wiest it gesicht fan de skoalle
mar ek fan WSNS yn dizze regio

It wie bijsûnder dat ik yn 2008
in diel fan dyn wurksumheden oernaam,
omdatsto mei prepensioen giest.

en sa wiene wij
in heal jier ek noch kollega's...

It praat oer fytsen bûn ús,
do dyn ritsjes út Parregea nei Snits
en ik út Wommels nei Snits ta,
dat wij beide krekt wisten 
"op hoefolle kilometer wij wiene
bij dy pleats,
bij dy hikke
of dat strewelleguod"
dat koe inoar him net begripe

Muzyk dat bûn ús ek...
Ferhalen út dyn hippie tiid, 
en ik dy't dêrfoar krekt te let wie

de muzyk út dy tiid
mar foaral de muzyk fan Reboelje....

Do wiest fen....
dat bin ik ek....
Live optredens
yn Burgum
yn Wommels,
bij Aldemardum,
yn Boalsert
wêr net?

in prachtige tiid...

Mink, do bist er net mear,
en al dyn platen hast ferkocht,

mar twa fan dyn  platen
binne der noch wol

dy stean bij mij thús.

Blood Sweat en Tears,
en the Buoys.
Twa elpees
dy't ik fan dij krige
bij myn ôfskie fan Cenaco.

"better as blommen seine wij tsjinelkoar"

Net platen
dy't ik wolris draai
mar de hoezen jouwe mij
in tankbere herinnering
oan dij...

moai ek dat dyn namme derop stiet

Mink
ik bin bliid dat ik kind ha.......
do hiest âlder wurde moatten,
folle âlder....


zaterdag 4 november 2017

Herman Brood

Snein 5 novimber
in tributeband fan Herman Brood
yn it Dielshús yn Wommels

Herman Brood and his Wild Romance,
se wiene 5  kear yn it Dielshús
(1984,1985, 1986, 1992 en 1994)
yn de tiid dat ik belutsen wie
bij de organisaasje fan popjûnen.

Herman Brood
de man dy't in hiel soad anekdoates efter litten hat;
bizarre ferhalen
mar ja
sa seit men dan
dat is rock en roll...

Ien anekdoate út dy tiid:
Op ien fan dy 5 jûnen
gie it menear Brood net nei de sin
yn de earste set dy't hij spile;
it publyk wie net echt entûsjast
en dêr koe menear mar min oer.

mei tsjinsin de twadde set begjinne
en nei in in goed kertier
it lêste nûmer oankundigje...

top oerlis yn de keuken,
mei de wurkwegerer syn manager:
Menear Brood hie it net yn de kop
om syn set ôf te meitsjen
en wij hiene yn de seal 400 ûntefreden lju
at it hjir bij bliuwe soe....

de "oplossing"waard fûn....
wij moasten ekstra dokke foar it ferfolch,
in pear hûndert gûne,
swart

dat is ek rock en roll
sil men sizze,
mar as ponghâlder fan doe
waard ik dêr net bliid fan..

miskien bin ik dêrom allinne al
net in grut fan
fan Herman Bôle