vrijdag 18 mei 2018

Prinsetún

Tongersdei 17 maaie
in jûntsje muzyk yn MEM
in tiidlike lokaasje yn de Prinsentún

Foar de muzyk
earst in slach troch it park
wêr't taal sintraal stiet

in fûgelnêst hat gefolgen foar "ik "

Xigatze mei pop út Fryslân

Fansiekomsa mei folkmuzyk út Brabân

allegear

maandag 14 mei 2018

Boatsjefarre

Fytse troch in wetterryk gebiet
sa't wij ferline wike diene,
betsjut ek dat je sa no en dan farre moatte

5 kear dit jier


Op tiisdei it Noardsee Kanaal oer bij Ymuiden....Foar fytsers fergees

Op woansdei de Amstel oer bij Nessersluis , kosten 80 sint per persoan


Ek op woansdei flakbij Landsmeer...kosten 50 sint per persoan


tongersdeitemoarn 10.30 oere wiene wij de earsten dy't oergongen fan Landsmeer nei Ilpendam 


tongersdei de fearboat fan Enkhuzen nei Starum...Kosten 16,50 per persoan mei fytszondag 13 mei 2018

In rûntsje op de fyts

4 dagen fytst
yn Fryslân, Noard en Súd Hollân
en in stikje Utert

Moai waar
in prachtige route
mei in hiel soad paden bij it wetter del

380 km
en 3 prachtige Freonen op de Fyts sliepadreskes
yn Sint Maarten (karafaan),
Hoogmade (húske bij de mûne)
en Oostzaan (túnhúske)maandag 7 mei 2018

5 maaiefeest


It wie in grut sukses
it Noarderwynpoadium op it Befrijingsfestival
yn Ljouwert
mei de reuny fan Wâldrockbands

prachtich waar
mei noflike minsken
op in sfearfol terrein (wat sompich)
en geweldige muzyk

haw net bij in oar poadium west
dit wie genôch......
The Amp

Linin blues experience

Claw Boys Claw

Strawelte

zondag 6 mei 2018

Treplift

Nei 4 dagen wrakselje
op in ljedder
op in stellaazje
op de panlatten
mei in kwaste en in bus yn de hân
sit it der wer op

It kajút skilderjen,
is in 5 jierliks "drama"

en
Google sjocht alles
want myn sosjale media
wurde oerstjalpe mei adfertinsjes
foar trepliften

Oh,
ek al wat "oanbiedingen"krigen
foar krektsokke putsjes
fan minsken
dy't it net fan tichtbij besjoen hawwe

Ik sil der hiel lang oernei tinke:
foar 2014 kom ik der op werom .....
pakesizzer Samme fan hast 2 rûn de trep sa op

nei ûnderen ta, wie suver spannender

woensdag 2 mei 2018

BJ Hegen
Hij is fan 1942
BJ Hegen,
fan berop keunstner en bluesmuzikant

76 jier is of wurdt hij dit jier
en it liket lichaamlik allegear wat minder te wurden.
hij pakt syn rêst
efterop it poadium
at hij efkes net hoech te sjongen
of op syn t mûlharp spylje.

It is de moaiste blues fan it seizoen
op dizze slotmiddei
mei the Bluesbusters en hij
de man út Drinte
dy't hast net mear optreedt

zondag 29 april 2018

Tribute yn Boalsert


Boalsert
Keningsdei
Tributefestival


 In tribute oan Ed Sheeran,
in prachtich sfearfol optreden
mei goeie muzikanten
dy't ek noch prachtich sjonge kinne!

Hoe soe it ek oars
mei Klaas Zijlstra en Sjoerd de Vries op gitaar en slachreau


In tribute oan the Rolling Stones,
stevich en goed mei ik wol sizze.

It optreden fan in tribute oan Johnny Cash haw ik net sjoen
en de tribute oan Doe Maar fan Toe maar soarge foar in geweldige sfear
wêrbij de hiele boel yn beweging komt...

Mar, helaas,
ik krij altyd wat kriebels fan dy bibbermuzyk fan Doe Maar
en moast dus fanwege
in opkommende bibbersykte
gau fuort wêze

zaterdag 28 april 2018

Bril"Dat sjochsto ferkeard"
seit er wolris immen tsjin mij.
Net frjemd fansels
want ik mei dingen graach oars sjen.

Mar
om oan alle ûnwissichheid  in ein te meitsjen
like it mij dochs wol goed ta
om nei mear as 5 jier wer in besite te bringen
oan ien fan de safolle lannelike brillensaken.
Ien fan dy saken
dy't mij alle jierren der attent op makket
dat it al wer 2, 3 , 4, 5 jier lyn is
dat ik in bril kocht haw
en dat it foar myn gelok (en harren beurs) better is
dat ik wer efkes lâns kom.

"Al weer 5 jaar geleden",
is it earste wat mij ynwreaun wurdt
at ik sitten gean foar de eachtest.

Nei de eachtest
wurd ik ferrast mei de sin
"doet u deze maar even op"
en in grutte koptillefoan wurdt mij oerlange

Ik sjoch him oan,
ferbaasd dat se mei in koptillefoan
tsjintwurdich ek eagen teste kinne...
"Dat is voor de gehoortest",
sa andert de brillenman myn ferbaasde blik.

"Nee, dankje,
dêr bin ik hjir net foar,
boppedat haw ik dêr hielendal net om frege"

"Dat wilt u echt niet" besiket hij yn in lêste poging
mij ek in gehoarapparaat oan te smarren

"Nee, dankje, ik bin hjir foar in bril"

Fierders bin ik prima holpen
hoewol ik wol it idee hie
dat it it gebrûk fan ferskillende talen
net hielendaal goed oerkaam

Oh Ja,,,,de eagen wiene noch goed,
dus sis nea wer tsjin mij
"dat sjochsto net goed"

donderdag 26 april 2018

Herinnering oan FC Twente

It giet net sa goed mei de Tukkers,
grutte suksessen hawwe plak makke foar it spûk,
it degradaasjespûk wol te ferstean

myn herinnering oan FC Twente
datearret fan 1975

de tsjintplicht
en nei in koarte oplieding yn Den Bosch
wie ik sûnt maart 1975
soldaat yn Havelte
it 119 de bataljon
mei tal fan fanatike Twente supporters

9 april
mei de bus nei it Diekmanstadion
foar Twente - Juventus

der stiet mij faach bij
dat it in moai feessie wie...maandag 23 april 2018

Tulpen

Ik rop 22 april mar út ta Tulpendei,
want wij fytsten de tulpenroute yn de NOP
en bij thúskommen en it foto's argiveare
seach ik dat wij ek ferline jier
op 22 april
in tulpenroute fytst ha,
ek yn de NOP

it soe wat flau wêze om de foto's fan ferline jier te brûken
hoewol der hast gjin ferskil te sjen is...

dat wie dan ek de konklúzje fan ús nei ôfrin:
lekker fytst
in soad grize fjilden sjoen
mei hjir en dêr wat tulpenfjilden

fansels wie der ek wer in "tulpenbelevingscentrum"
mei hûnderten ferskillende blommen
dy't se allegear tulp neame
hoewol se mear op roazen lykje
en sels de namme Melrose hawwe

It "belevingscentrum" bij Creil yn de buert
is foaral ek it fette bek iters plak
foaral foar dy minsken dy't bekomme wolle
fan al dat yn en útstappen fan de auto
om bij elk fjild wat foto's te meitsjen

Fytsers wiene der dizze kear net folle

De wjukkelmasjine is der ek wer
foar dy lju dy't yn 7 minuten alles fan boppen sjen wolle