dinsdag 7 juli 2020

Beste keapYn it AD is in rubryk
wêryn minsken oanjaan moatte
wat harren beste keap is.
De antwurden rinne aardich útien.
 
At se ús dy fraach stelle soene,
dan soe it antwurd wêze:
ús bernestoel.
In mobyl eksimplaar dat je oan de tafel hingje
en sa ek wer opromje kinne.

De stoel skynt ek noch lekker te sitten,
want alle 5 de pake- beppesizzers
sieten/sitte der mei nocht yn.

Wij kochten de stoel yn Blauhûs
zondag 5 juli 2020

Sûn?Allecijfers is in nijsgjirrige wepside.
Oer alle doarpen wurde sifers yn byld brocht
oer wenjen, wurkjen, ynkommen en de ynwenners 
fan in bepaald doarp of bepaalde stêd.

De sifers binne no bijwurke oant 2019
en dit diel fan de sifers foel mij op.
It giet oer Wommels

Dat er mar 47% sporter is falt mij wat tsjin
dat er 84 % drinkt ferbaasd mij ek wol wat
dat er 44 % oergewicht hat, ferbjustert mij
dat er noch 19 % smookt is stom
en dat 14 % mantelsoarger is, is moai
mar kin ik net op wearde ynskatte

Alle nijsgjirrige dingen binne hjir te finen

donderdag 2 juli 2020

Bunder

Hawwe jim dat no ek?.
Fytse en lâns lân fytse,
wêrfan je net witte wat se dêr ferbouwe.

Gers en mais dat herken ik wol.
Tulpen en gladiolen kin ik ek útelkoar,
jirpelplanten dat sjoch ik ek
en sipels dy rûk fan grutte ôfstân

Mar dan fytse wij earne
en freegje wij ús ôf wat soe dit wêze?

Us kennis is net sa grut.

Ik krige in moaie tip. (dankjewol Anne-Marije)
Boerenbunder is in webside
wêr't je alle stikjes lân oanklikke kinne
om te sjen wat er ferboud wurdt

Sa as dit stikje lân tusken Surch en Harns.
Dit jier sjalotten, lykas ferline jier
en yn 2018 biten.

Tige nijsgjirrich......woensdag 1 juli 2020

Koroanaputsje

Fyts skjinmeitsje 
is net ferfelend wurk.
Is somtiden nedich,
want ik hâld net fan in smoarge fyts.

De fyts poetse is wat oars.
Alle hoekjes bijlâns is in hiele klus
en freget ek wat mear geduld

De koroana, 
it droege waar
tiid
nocht
dat wiene de arguminten
om alle fytsen in kear goed oan te pakken.
Myn eigen fjouwer (?)
twa fan Jellie 
en sels de twinny is poetst

In projekje fan in pear wiken

maandag 29 juni 2020

NijIt âlde gemeentehûs yn Wommels
dat omboud wurdt ta appartemintenkompleks foar âlderen
krijt de namme Nij Walpert.
Dêr is djip oer neitocht troch de gelearden dy't er oer gean
en dit is de beste namme.

It sil wol.
Ik bin wol wat klear mei dat wurdsje "nij"
De Nije Kromme
Nij Stapert
't Nije Bosk
en no Nij Walpert.

Foaral dat Nij Walpert, 
dat stiet mij net oan,
dat hawwe wij hjir al hân yn Wommels.
Foar 1991 hjitte de skoalle foar fuortset ûnderwijs yn Wommels ek "Nij Walpert",
foardat it letter de namme Bogerman krige.

Ik begryp dat it gebouw nij liket mar dat net is
en dat soks útnoeget om it wurdtsje nij te brûken,
mar krekt as alles bliuwt it net nij.
As foarbyld kinne je sjen nei Nij Stapert,
dat hast Ald Stapert neamd wurde kin.

Oer Walpert haw ik noch wol wat te sizzen.
Wij hawwe hjir yn Wommels al in Walperterwei en in plan Walpert,
oan de kant fan it doarp dêr't de terp Walpert wie.

Ik kin mij no net foarstelle
dat der in momint komt
dat ik fan plan Walpert 
fia de Walperterwei, 
lâns de eardere mafû Nij Walpert
yn Nij Walpert kom te wenjen

Werom net?
De namme stiet mij net oan
en ik bin dan wol wat klear mei Walpert en Nij

Oh ja

Ik neam it gebou "de Lichte"
sa neamden wij earder de Keatsebaan
omdat it dêr wat oprint nei it doarp ta.zondag 28 juni 2020

Koroanakonsert


Net te hoopjen dat dit ús nije wurklikheid wurdt. 
Justerjûn yn it Bolwerk yn Snits it ienige 30 minsken koroanakonsert mei wat hardrock fan Anquest. 
It like wol in gymseal mei al dy fakken fan 1,5 meter breed en 1,5 meter lang.
Yn 15 fakken in (stean) tafel en twa stuollen/krukken. 


It falt net mei om der in hardrockeftige sfear fan te meitsjen mei al dy sittende minsken op ôfstân. 
Muzyk wie prima mar om tusken alle nûmers sokke (âldejongeskrintebôle) ferhalen te fertellen draacht net bij om der wat gong yn te hâlden en dat is bij dit soarte muzyk wol in eask. 
Wij hawwe dy lêste ferhaaltsjes net mear ôfwachte.
zaterdag 27 juni 2020

Midden NederlânIt is 15 juny. 
It sanitêr op  kampings is wer iepen
Wij stappe gelyk op.
Fytse fan Hoorn nei Wyk aan Zee. 
In moaie route
In matige kamping
Wij sette ús tinte op
Metersheech gers
27 euro mar leafst
Sa djoer komme wij it net wer tsjin.
Wij sliepten op de Nivon kamping.


Wij sjogge om ús hinne bij Wijk aan Zee.
Meast opfallend dêr binne de Hoogovens
Tatasteel sizze se tsjintwurdich
Wat in kompleks.
Kilometerslang oan de oare kant fan it wetter
De oergong nei de rekreaasje
is makke mei in keunstprojekt.
"Een zee van Staal"
foaral sponsere troch Tata Steel
De fytsroute troch Hoorn
liedt lâns it stedhûs en in byld.
Wij fytsten der faak lâns.
Och in pleatslike held tinke wij bij soks
en fytse wer fierder.

No net, 
de diskúsje giet oer dizze man
Jan Pieterszoon Coen.
In foto foar letter
want dat sil it byld dêr wol net mear stean.
Sa giet it hjoeddedei


Wij fytse faak troch Volendam.
Mis,
ik kin better sizze,
wij rinne foar troch Volendam
Op de Dijk, blykber in populêre bestimming
foar Aziatyske toeristen.
Bussen fol wurde dêr brocht
en in pear oeren letter 
at se útdangele binne op de Dijk
wêr't echt hielendal neat bijsûnders te sjen is,
stappe se wer yn de bus mei in klompke of in molentsje
of in foto wêrop se yn kleandracht steane.

Dy lju, rinne dêr altyd yn it paad
at wij dêr lâns wolle
No net, wij kinne no gewoan fytse
Komme wij op in kamping
sjogge wij meast earst at er in picknicktafel stiet
sadat wij in plakje ha om te sitten.
Op in kamping yn de Glind
stiet de troan foar ús klear

Underweis op de fyts mei wat waarm waar
is in bank ûnder de beammen in lust.
Hiel soms wolle wij noch wolris stopje bij in bank yn de sinne
Sa as dizze bijsûndere yn Ravenswaay

Pontsje farre ek wer
sa sjogge wij hjir en dêr oankundige.
De wettertaksy fan Velsen Noard nei Ymuiden
soe ek wer farre at wij dêr binne
It klopt.
Der binne noch net folle dy't dat witte, 
Wij binne de ienige twa reizgers
dy't it Noardseekanaal oerbrocht wurde


Op ôfstân bliuwe fan in oar
is net in drege klus.Jaarsveld, bekend fan it polstokspringen.
Leit deun oan de Lek
en wij sille der mei it pontsje oer,
want 3 kilometer fierder op leit ús kamping.

Mis dus, de pont faart net.
Mooglik it hiele jier net.
Wij moatte omfytse.
In frekt moai ein
en it is waarmIn dei letter wer in oerstek
Bij Amerongen.
Pont faart wol


6 dagen fytst
420 kilometer
it wie in moaie tocht
vrijdag 26 juni 2020

BijsûnderSoms sjoch ik in adfertinsje
dy't opfalt en nijsgjirrich makket.
Sa as dizze yn de krante fan 18 juny2020.

Ik kin de minsken net,
mar de tekst seit genôch.
50 jier nei in fatale datum
pleatse de bruorren en susters in adfertinsje
foar harren broerke
dat ferûngelokke is yn Balk

It fertriet fan dy famylje nei 50 jier
is der noch en sil altyd bliuwe
Moai dat se it op dizze wize kenber meitsje

Ut de LC fan 19 juny 1970

woensdag 24 juni 2020

Jan RotMuzyk is foar mij ûnmisber,
de radio is prima en Spotify fult it geweldich oan,
mar, der giet neat boppe livemuzyk.

Op 7 maart wie myn lêste jûntsje  mei livemuzyk
en snein wie myn earste wer.
Jan Rot yn Kûbaard
bij Pim en Petra yn de tún.

Wat in prachtige middei
mei 30 man/frou yn in hearlike ûntspannen sfear
harkje nei de taalkeunstner Jan Rot.
Hij hat mear as 1000 teksten skreaun
en wit ik hoefolle cd's makke.

Syn sjongen is mei emoasje
syn ferhalen binne mei humor
en syn teksten binne prachtcih.

"Tillefoan út. gjin foto's en gjin fideo's"
rôp Petra fan te foaren.

Gelokkich hie ik bij ynkommen al in foto makke,
sûnder Jan Rot,
dy kinne jim yn dit klipke sjen
mei in oersette nûmer fan Johnny Cash

dinsdag 23 juni 2020

Strontsiik

Ik sei it al earder,
strontsiik wurd ik fan dy protesten.
Lju dy't stânbylden fuort helje wolle
omdat it harren net (mear) oanstiet.

Fertsjinlik yn it ferline
en dêrtroch  eare mei in stânbyld.
Nim no Jan Pieterszoon Coen.
Wêr't syn byld stiet, wist ik net,
wat hij krekt dien hat earder, bin ik ek ferjitten.
Dy skiednisboekjes sjoch ik net alle wiken troch.

Ynienen is hij aktueel.
In meute hat iets ûntdutsen
en siket it doel op.
Hoorn dus, yn Noard Hollân.
In dei nei de slach fan Hoorn op freed 18 juny,
fytse wij der lâns.
It byld stiet er noch
en it prachtige stedhûs ek.
De terraske oan de foet sitte fol
en de opruiers binne foar in diel oppakt.
Gelokkich.


Op basis fan in eardere beoardieling hat hij it fetsjinne
om ferheven op in plein yn Hoorn te stean.
Want om no noch te bepalen at hij net doogde
of at hij in dogeniet wie, is wol lestich.
Ofbliuwe fan de stânbylden.

Bin bliid dat de Freule, Clara de Vos fan Steenwijk,
in byld krigen hat foar allinne mar goeie dingen
en wat sij dien hat foar Wommels.
In keatspartij foar jonges en hûzen foar de earmen

Of soene de dolle mina's harren kâns rûke
en konstateare dat de Freule frou/famke ûnfreonlik wie
troch in jongepartij yn it libben te stellen.
Kom mar net op, want ik gean der foar lizzen

zondag 21 juni 2020

FytseIn rûntsje fytse, dat dogge wij graach,
It waar like goed, (de hiele wike droech)
neffens de waarprofeten,
dus setten wij moandei ôf nei Hoorn.

Dêr begong ús tocht.
Sûnder doel, sûnder idee.

De earste nacht kampearden wij yn Wijk aan Zee.

De twadde dei fytsten wij ûnder prima omstannichheden nei Wassenaar
Foardat wij de tinte op sette koene, foel der 48,5 millimeter binnen twa oeren.

It foarútsjoch joech oan dat op de jûn fan de tredde dei
wer swier waar kommende wei wie.
Wij boekten yn it midden fan it lân (mei kâns op minder rein) in trekkershut.

Wij fytsten dy tredde dei mei moai waar nei Lexmond
wêr't dy trekkershut stie.


Jûns eaze it en tongere it....
Wij sieten moai droech.

De fjirde dei yn de buert fan Barneveld
in flinke bui, mar wij fûnen it no mar in buike 


It lêste buike wie bij de Loosdrechtese plassen

In soad wetter dus, 
mar de reinjas hawwe wij net oanhân.

At wij fytsten wie it droech en wie it moai waar.
It wie in moaie wike mei sa'n 420 kilometer

(letter mear)


donderdag 18 juni 2020

Net samar in boekHans van Z.
wa fan myn leeftyd kin him net.
Like bekend as Age M en Anton B.
Wêr't dy lêste twa "gewoane " ynbrekkers wiene,
wie Hans van Z in searje moardner.

It ferhaal
sa't it beskreaun wurdt yn dit boek is unyk.
It docht bij mij in grutte oanslach
op myn foarstellingsfermogen.
Net de moarden dy't hij pleecht
mar wol it ferhaal fan dizze sjoernaliste
dy't sels in ûnderdiel wurdt
yn it libben fan Hans van Z.

Ik fal fan de iene ferbazing yn de oare
en soe al dy fragen hjir delskriuwe wolle.
Ik doch ik net.
Ik riedt jim oan dit boek te lêzen.
Selden sa'n ferhaal lêzen
fan trije hiele bijsûndere minsken
wêrfan ien in sike geast hie.


dinsdag 16 juni 2020

Moaie útspraken


In moaie kollum yn de Ljouwerter Krante fan Asing Walthaus.
Moai prachtige útspraken fan de Gaullemaandag 15 juni 2020

Sjina

Ik jou de Sjinezen wol in bytsje de skuld
fan de tastân wêr't wij no ynsitte.
Dus in boikot fan dy lju
stiet heech op myn listje.
Ik meitsje in útsûndering foar de Happy Family,
de ôfhelsjinees yn Wommels,
dy kinne it net helpe
en ik wol graach dat se hjir yn it doarp bliuwe.

Myn smartbân, sis mar horloazje mei in hiel soad funksjes 
mar wêr't je de tiid ek op sjen kinne
is al fan eardere tiden.
Myn Huawei  komt út Sjina
en krekt as in hiel soad oare dingen dêrwei,
giet it polsbandsje net sa lang mei.

Myn syktocht nei in nij bandsje
fan dit ferâldere model
levere mij gelokkich in risseltaat  op:
Bol.com koe ien leverje foar 19 euro,
binnen twa dagen.
19 euro foar in bandsje,
wylst de smartbân amper 30 euro koste hat.....

Fierder sykje dus
en dat levere in bandsje op bij Amazon.
6 euro en trije wiken wachtsje.
De Amearikanen (minus Trump) binne de beroersten net
dus pleatste ik de oarder foar in bandsje bij Amazon
foar 6 euro sûnder kosten fan ferstjoeren,

Binnen 14 dagen falt it pakketsje yn de bus:
it bandsje, twa skroefkes en
der sit sels in skroevedraaierke bij.

It past en hij docht it wer
en ik bin bliid dat ik myn stappen wer sette kin
en se teld wurde.

Ien probleemke lykwols:
it pakketsje komt út Sjina,
streekrjocht


MûlekapkesWij binne hjoed op reis gien.
In fytsfakânsje yn Nederlân.
Dat kin omdat it sanitêr wer iepen is.
Alles wer ynpakt.
In listje fan eardere jierren der bij.
Ien oanfulling: mûlekapkes
10 stiks, 1 foar Jellie, 1 foar mij
en 8 foar it brekken dus.

Wij hawwe se nedich
dat wit ik no al,
op de fearpont van Ymuiden nei Velsen
of yn Amsterdam efter it sintraal stasjon.

Gelokkich nimme se net folle romte yn
en binne se licht.

vrijdag 12 juni 2020

Kommunikaasje

Yn Dokkum giet it mis
mei it foarstel om in fuotbalklup oer te pleatsen
nei in oare plak yn de stêd.

Yn Frjentsjer giet it mis 
mei it idee fan de horeka om terrassen
boppe de grêften te pleatsen,
flak foar de ruten fan omwennenden
dy't dêr net folle fan ha moatte.

It giet mis lês ik yn de krante troch de kommunikaasje.
In wurd dat eartiids net bestie,
yn alle gefallen net yn de selde betsjutting.

It moat sa stadichoan dúdlik wêze
dat bij alle projekten en feroaringen
"elkenien" der wat fan fine moat.
Bart dat net, dan giet it allinne al mis,
omdat de kommunikaasje net goed wie.

It is fansels ek mooglik
at de kommunikaasje net ferkeard is en 
op tiid is, 
dat belutsenen it plan net oanstiet
en dat er dan ek sein wurdt dat de kommunikaasje net goed is.

Op ynternet binne allegear kursussen en skema's
hoe it wurket bij kommunikaasje.
Oars is der ek noch tegeltsjewysheid
Sjoch hjir foar de wepside


donderdag 11 juni 2020

De romteJelske is 8.
Sij hat in bijsûndere belangstelling foar de romte.
Sij wit er ek aardich wat fan.

Sjoch pake, 
op de planeet dy't it tichtst bij de sinne is,
kinne je net libje, it is te hyt.

Sjoch pake, 
dizze  lytse bal is Pluto, 
dy heart er feitlik net bij

Sjoch pake,
dit is Saturnus, dy hat in ring......

Machtich
de strânbal is de sinne
en Jelske tovert mei ballen en in ring

Mei Google derbij set se op
yn hokker folchoarder de planeten fan de sinne ôf steane.

Lytse en grutte ballen wurde der bijhelle
en mei grut entoesjasme
makket se de romte yn de tún.

"Ik gean thús ek soks meitsje"
jout se oan,
"op myn keammerke"

Ik tink oan Eise Eisinga
wat dy dien hat en wat no it planetarium is

Wij ha ôfpraten dat wij dizze simmer
nei in Planetarium gean.


dinsdag 9 juni 2020

Beammen


Oh nee,
tocht ik doe't ik dit lêsde,
ús fierstentegrutte gemeente jout rie beammen.

Yn Wommels hawwe se net rie hûn,
dêr hawwe se gelyk aksje ûndernommen.
De rissultaat is te sjen oan de van Sminealeane
Beammen dy't kealmakke binne
en no allinne noch blêdgroei hawwe op de stam.

Sa wurdt it ek oan de Terp.
Ek dy beammen binne snoeid
mei as gefolch dat dy der aansens ek sa útsjogge.

Rie freegje bij de gemeente oer beammen,
ik soe it net dwaan

zondag 7 juni 2020

Beroppen út 1814

Bij it projekt "Heden is overleden" fan Fryske Hannen 
sitte wij no op sa 60% ferwurke akten
At it moai waar is, giet it net sa hurd,
It oantal dielnimmers is dan mar minimaal.

Yn de regel doch ik alle dagen in stik as 20
en sit ik noch altyd yn Boalsert.
Ik krij foaral troch de beroppen
in aardich byld fan de stêd.

Dizze nijsgjirrige beroppen diel ik noch efkes mei jim.
Se binne allegear fan 1814 

  1. De kaasdrager
  2. de lintweversknegt
  3. ontvanger der indirecte belastingen
  4. pijp en dopmaker
  5. schouts bode
  6. vetspinner