woensdag 24 juni 2020

Jan RotMuzyk is foar mij ûnmisber,
de radio is prima en Spotify fult it geweldich oan,
mar, der giet neat boppe livemuzyk.

Op 7 maart wie myn lêste jûntsje  mei livemuzyk
en snein wie myn earste wer.
Jan Rot yn Kûbaard
bij Pim en Petra yn de tún.

Wat in prachtige middei
mei 30 man/frou yn in hearlike ûntspannen sfear
harkje nei de taalkeunstner Jan Rot.
Hij hat mear as 1000 teksten skreaun
en wit ik hoefolle cd's makke.

Syn sjongen is mei emoasje
syn ferhalen binne mei humor
en syn teksten binne prachtcih.

"Tillefoan út. gjin foto's en gjin fideo's"
rôp Petra fan te foaren.

Gelokkich hie ik bij ynkommen al in foto makke,
sûnder Jan Rot,
dy kinne jim yn dit klipke sjen
mei in oersette nûmer fan Johnny Cash

Geen opmerkingen: