dinsdag 9 juni 2020

Beammen


Oh nee,
tocht ik doe't ik dit lêsde,
ús fierstentegrutte gemeente jout rie beammen.

Yn Wommels hawwe se net rie hûn,
dêr hawwe se gelyk aksje ûndernommen.
De rissultaat is te sjen oan de van Sminealeane
Beammen dy't kealmakke binne
en no allinne noch blêdgroei hawwe op de stam.

Sa wurdt it ek oan de Terp.
Ek dy beammen binne snoeid
mei as gefolch dat dy der aansens ek sa útsjogge.

Rie freegje bij de gemeente oer beammen,
ik soe it net dwaan

Geen opmerkingen: