zondag 7 juni 2020

Beroppen út 1814

Bij it projekt "Heden is overleden" fan Fryske Hannen 
sitte wij no op sa 60% ferwurke akten
At it moai waar is, giet it net sa hurd,
It oantal dielnimmers is dan mar minimaal.

Yn de regel doch ik alle dagen in stik as 20
en sit ik noch altyd yn Boalsert.
Ik krij foaral troch de beroppen
in aardich byld fan de stêd.

Dizze nijsgjirrige beroppen diel ik noch efkes mei jim.
Se binne allegear fan 1814 

  1. De kaasdrager
  2. de lintweversknegt
  3. ontvanger der indirecte belastingen
  4. pijp en dopmaker
  5. schouts bode
  6. vetspinner

Geen opmerkingen: