maandag 1 juni 2020

De dyk leit der gewoan

Miskien wat flau om te freegjen,
mar wêr wiene al dy 11 stêdenfytsers hjoed?
Hawwe dy 14.999 oare fytsers nedich
om in moaie prestaasje del te setten
troch 240 kilometer te fytsen
lâns de 11 stêden dy't 365 dagen per jier 
op it selde plak lizze yn Fryslân.
ferbûn troch deselde diken as pinkstermoandei.

De 11 stêdentocht fytse is net myn ding (fierstente drok)
mar om Jellie wat yn de sfear te hâlden ( sij fynt it in hichtepuntdei)
fytse wij hjoed seker wol.

Hjir en dêr in groepke
hjir en dêr in ienling
mar it rûn net yn de papier doe't  wij hjoed
de noardlike route foar in diel fytsen.


Sa hiene wij alle romte op de bank bij de Hallumer hoeke,
dêr't Hoogland graach sitte mocht

Goed 12 oere wiene tusken Holwert en Dokkum 
en dat wie der tiid dat terassen wer iepen mochten.
Sa koene wij de tafel mar útsykje
op it terras fan in Rust lokaasje yn De Lytse Jouwer
Sa hiene wij alle romte bij de mânske "fontein" fan Dokkum,
dy't wij noch net besjoen hiene.
De roppige mage dy't him op in bepaald momint meldt
koe stild wurde yn Burdaard


Geen opmerkingen: