maandag 14 januari 2019

Oars neat te dwaan

Winterstop bij it fuotbal,
ik fyn it mar ferfelend

sneontemiddeis efkes earne efter it stek
dat is myn aardichheid

Meast SDS
mar oars yn de regio

Sneon wie der in Fryslân mar ien wedstriid
en lit dy no wêze bij ONS yn Snits

Net myn favorite klup,
mar mei Quick Boys op besite
koe ik kieze út
thúsbliuwe
of nei Snits
en plaknimme efter dy irritante rolreklamebuorden
en de wedstriid sjen

Ik wie yn Snits
en seach in alderaardichte wedstriid
dy't ONS terjochte ferlear mei 0-2
zondag 13 januari 2019

Spikerbroek


Dat dogge se goed yn de LC
hieltyd mear yllustraasjes bij it artikel.
Hiene se dit mei wurden omskreaun
dan wie it mij net sa opfallen as no

de route fan in spikerboek
giet oer de hiele wrâld!

Je soene nea wer in spikerbroek keapje

woensdag 9 januari 2019

Idzegea


Tiisdei yn rein en stoarm 'foar de"wyn
nei Lytsewierrum
werom mei sinneskyn
en de stoarmwyn tsjin.

in betinktsjinst foar Melle de Boer
de heit fan Eddy de Boer
ferstoarn nei in koart siikbêd
en rom in heal jier nei syn frou.

Melle de Boer", dy koe ik fierders net
útsein fan de routsjinst fan syn frou yn 2018,
doe't hij tsjin mij sei
"wa binne jo?"

Ein 2018,
sis mar de lêste 6 wiken,
siet Eddy mei in fraach oer syn heit.

Melle de Boer is berne yn Idzegea
mar wit net op hokker pleats dat is;
hij hat er koarte tiid wenne
en soe graach witte wolle wêr't it krekt is.

It wurdt it begjin fan in bijsûndere syktocht
op ynternet, bij Treosar en bij de gemeente.

Sykje om in adres dat net bekend is
yn in doarp dat foarhinne folle grutter is
en gjin strjitnammen hat.

en sa speure wij âlde kranten troch,
lizze ferbannen tusken in boerenboelguod
yn it iene en yn it folgjend jier,
sa sneupe wij yn âlde kadasterkaarten
en sykje kontakt mei minsken yn de buert.

Mear as 30 dokuminten dy't ús
stapke foar stapke helpe.....
en fierder helpe

In prachtige speurtocht
dy't úteinlik rissultaat hat.
Wij fine it adres......

En krekt yn dy wiken set de sykte
fan Eddy syn heit yn.

Hij hat er net mear west,
dat hie oars sa moai noch wol west;
hij hat gelokkich noch wol de foto's sjoen
fan hoe't it der foarhinne bij lei

In bysûndere speurtocht
wêr't Melle de Boer foar mij libjen gien is,
sa krekt foar syn dea.


dinsdag 8 januari 2019

Radio sjen
Lit ik foarôf mar efkes dúdlik stelle:
ik bin in radioman en gjin tv sjogger.

set de tv allinne oan
at ik echt iets sjen wol.

dat binne gjin praatprogramma's
dy heare op de radio
fandêr dat ik nea sjoch nei
DWDD, Jinek, Pauw en mear fan soks 

yn dizze tiid is it bij oaren gâns oars,
tv's steane moarns betiid al oan
en bliuwe betiden de hiele dei oan.

in ferfelende trend is ek wurden
dat radioprogramma's
op tv te besjen binne

sit je "ademleas"te sjen nei
presintatoren  mei in koptillefoan op.

Dêrom bin ik dan ek folsein iens mei
Paulien Cornelissezaterdag 5 januari 2019

In goed boekenjier


2018 wie foar mij in goed boekenjier
mar leafst 73 boeken koe ik bijskriuwe
op de list dy't ik bijhâld fanôf 1998

73 boeken
foar it grutte part liend
bij de bybliotheek yn Wommels
sa'n 140 meter fan myn garaazjedoar ôf.

Yn de regel bin ik dêr sa'n 2 kear yn de wike.

In stik as 5 op de Elektroanyske Lêzer

Totaal 73 boeken dus, wêrfan

6 Fryske

8 biografieën fan Jimi Hendrix, Foppe de Haan,
Henk Westbroek, Jan Boskamp, Fritz Korbach,
Tsjêbbe Hettinga, Armand, Fleedwood Mac

6 ynformative boekenIn protte moaie boeken
mar dit wie de moaiste!


'Briljant en hartverscheurend. De goede vader is een boek dat de uiterste grenzen van vaderlijke liefde beschrijft.' tony parsonsSûnt 1998  haw ik 909 boeken lêzen
dat is gemiddeld 45
en dat gemiddelde rint noch op ek.......


donderdag 3 januari 2019

10300 kilometers


Myn 4 fytsen hie ik nedich
om yn 2018 10105 kilometers te fytsen
de oare 195 kilometers
wiene op fytsen fan in oar:
hierfyts, pakefyts, Jelliefyts en
samar in fyts

10300 kom ik op út
en dat past yn it byld
ommers 10.000 is myn stribjen,
dit jier helle op 30 novimber.


De simmermoannen binne fansels de toppers
mar ek de earste moannen fan it jier
traapkje ik der goed tsjin oan.
at de 10000 kilometers der ien kear binne
dan doch ik it rêstich oan.
Moaie fytstochten ek yn 2018:
nei Leiden hinne en werom
nei Tessel hinne en werom
rûntsje Fryslân Grins en Drinte
Basel (Switserlân) nei Beaune (Frankryk

en talrike
ûnferjitlike ritsjes yn de buert

dinsdag 1 januari 2019

2018 in goed jier

It wie in goed jier
dit twadde jier dat ik net mear wurkje.
Sûn en in protte nije dingen
en útdagingen

Omgean mei de 4 pakesizzers
dat is geniete op syn best.

Moaie fytstochten,
kulturele haadstêd foar in part meimakke
en dat wie prima

Digitaal kafe,
de jeugd traine bij fuotbal,
meiwurkje oan it digitalisearjen bij Fryske Hannen,
SDS side noch wat bijhâlde,
in muzykkonsertsje bijwenje
dat binne fan dy hast fêste aktiviteiten yn in wike

Tiid stutsen yn tariedingen fan Under de Toer
en moaie jûn hân mei it ynsprekken fan de tekst

in moai sneupkluske yn Idsegea
mei resultaat

Moaie positive saken
mar ek wol hjir en dêr in teloarstelling.

sa as,
ús fytsfakânsje yn Frankryk,
dy't troch in ûngemak
net langer duorre as in wike.

sa as,
dy freedtemiddei yn novimber
doe't ik in jongere fan Talant trof
dy't frege: Kom je vanavond ook?
en ik ferbaasd reagearde en hearde dat
alle meiwurkers fan Under de Toer
jûn de slotjûn hiene........:

Under de Toer,
wêr ik foar myn gefoel
foar de útfiering
in weardefolle bijdrage levere ha
mei in skriuwen,
it ynlêzen
it neisjen
en it útsykjen .

(ferfolch op 4 jannewaris: ik krige noch in tankbriefke en boekwurkje fan de organisaasje)


De bêste winsken