dinsdag 17 september 2019

Spesjaal bierke


It is in aardichheid
in kado as "Bier út in doaze"
Ien kear yn de twa moannen
komt er sa'n doaze binnen
mei 12 bierkes.
Allegear spesjaal bier út alle hoeken fan Europa
yn in fleske of in blikje

Ik krij trije fan sokke doazen.


NammenNee, it is gjin famylje
foar safier ik wit.

Wat mij opfalt binne de nammen.
Lamkje (sa frysk as wat) troude mei Earl (sa Kanadeesk as wat)

Harren bern (?)  hawwe allegear in Fryske namme
en binne allegear troud (of net) mei immen mei in Kanadeeske naame

maandag 16 september 2019

Keunstich

Op 7 septimber wie it Greidhoekfestival
in muzykspektakel fan formaat

Mar ek de keunst kaam oan bod


De keusnt om bern sels boartsje te litten

de keusnt om in dea erfaring te ûndergean yn in kiste

De keusnt fan Paul Smit dy't mij alle jierren wer ferbaasd


zondag 15 september 2019

Sinne en in bytsje skaad


Wij ha sûnt koart sinnepanielen
en dat is in noflik gefoel at de sinne skynt.

De kastanjebeam fan buorfrou,
gewoanwei in pronkje
sit ien fan ús sinnepanielen yn de wei.

It is dúdlik dat it paniel rjochts ûnder
efter bliuwt mei de opbringst.
Moarns earst hat it skaad de macht.


vrijdag 13 september 2019

Anke in stjêr

Dit is in lestich stik
oer in dreech stik , justerjûn yn Jorwert.
it Iepenloftspul in stjêr yn it tsjuster.

Lestich omdat geweldich en net folle oan
soms hiel ticht bij elkoar lizze.

Anke Boersma wie de stjêr fan de jûn,
dat wie in ferrassende iepenbiering:
wat dy kin dy geweldich spylje en moai sjonge.
Sij soarge der foaral yn it twadde part foar
dat ik fol ferbjustering siet te sjen nei de ôfrin
fan dit bijsûndere ferhaal.

It giet oer dillema's,
oer falske minsken,
oer ûnrjocht.
Anke sleepte mij,  troch har geweldige spul mei
of wie it allegear echt.

As leafhawwer fan taal en it ferhaal
kaam ik wol oan myn gerak.

Mar.....
ik moast foardat ik meisleept waard yn it ferhaal
earst myn troch toetermuzyk ûntstiene pine yn 'e holle oerwinne.
Ûntstien tidens it iepeningsnûmer
wat fielde ik mij "net thús" yn dy mjoezekeleftige setting.
"Wat doch ik hjir" gie der troch mij hinne.

It is sa't Toby (Sjoerd van Beem) yn it stik seit:
wêrom begjinne se samar te sjongen en te dûnsjen
wylst je yn it goed ferhaal sitte.

It seach der allegear geweldich út,
it ferhaal wie om nei te tinken
en geweldich spile
mar safolle toetermuzyk,
ik kin der mar net oan wenne.

Moaie foto's fan Piet Douma kinne jim hjir sjenwoensdag 11 september 2019

Harns

Ferline wike in hiel ferhaal yn de LC
oer de lêste deastraf dy't tapast wie yn Fryslân.
It wie in moardner út Harns
dy't yn 1860 op it skawot yn Ljouwert syn "fertsjinne"dea krige.

Tafal bestiet net, dus moast it sa wêze
dat ik krekt de wike dêrfoar in boek út de byb helle
fan Vuyk, in Harnser skriuwer.

It boek beskriuwt de moard dy't liede ta de lêste deastraf
en de moard fan de blikken dûmny.

Mar it boek hat folle mear.
It beskriuwt de tiid sa't dy doe wie yn Nederlân,
yn Fryslân en dan meinamme yn Harns.

De earmoede, de tsjerke, de boppelaach, it sosjalisme
de earste trein nei Harns,
it leger des Heils
en wat allegear noch mear mei Harns te meitsjen ha.

In prachtich boek


maandag 9 september 2019

De ein

Wat wie it wer in feest:
de tarieding, it opromjen
en it festival sels yn it earste plak

Prachtige foto dy't alles seitmaandag 2 september 2019