donderdag 11 juni 2020

De romteJelske is 8.
Sij hat in bijsûndere belangstelling foar de romte.
Sij wit er ek aardich wat fan.

Sjoch pake, 
op de planeet dy't it tichtst bij de sinne is,
kinne je net libje, it is te hyt.

Sjoch pake, 
dizze  lytse bal is Pluto, 
dy heart er feitlik net bij

Sjoch pake,
dit is Saturnus, dy hat in ring......

Machtich
de strânbal is de sinne
en Jelske tovert mei ballen en in ring

Mei Google derbij set se op
yn hokker folchoarder de planeten fan de sinne ôf steane.

Lytse en grutte ballen wurde der bijhelle
en mei grut entoesjasme
makket se de romte yn de tún.

"Ik gean thús ek soks meitsje"
jout se oan,
"op myn keammerke"

Ik tink oan Eise Eisinga
wat dy dien hat en wat no it planetarium is

Wij ha ôfpraten dat wij dizze simmer
nei in Planetarium gean.


Geen opmerkingen: