maandag 13 augustus 2018

Smaken ferskilleSmaken ferskille:
wat de iene moai fynt
kin foar de oar sear dwaan
yn de earen

Sneon wie Into the Grave,
in muzykfestival foar leafhawwers,
metalleafhawwers bedoel ik yn dit gefal

it kleure wer swart yn de stêd sneon
en it like ek fertocht drok yn de strjitsjes
dy't lieden nei it plein bij de Aldehou;
drok mei minsken
dy't beweare dat it neat foar harren is
mar dochs efkes sjen wolle nei dat folk

binnen de stekken binne de leafhawwers ,
mar ek dêr binne ferskillen,
wat de iene moai fynt,
is foar in oar neat....
Nim no Suicidal Tendencies,
in crossover/trash/punkband,
it mûlfol omskriuwingen
en myn ferwachting is heech.....

freeslik,
ik sis it net gau oer muzyk,
mar ik ha dit jier noch net sa'n minne band sjoen.
foardat de earste klanken klonken
draafden de mannen al oer it podium
of wiene se oan it tikkertsje dwaan.

Mei in min lûd,
is der miskien ek wol net folle ear te heljen
mar dit sloech nearne op.
Ek tefolle gepraat yn in setsje fan 50 minuten.wat bin ik bliid dat Paradise Lost,
dy't miskien wol tefolle rêst útstrielt
mar it muzikaal prima foarelkoar ha,
it goed makket mei in hiele moai set

It wie fierders gesellich lykas oare jierren,
en it  wie wiet op freed

donderdag 9 augustus 2018

Freuledei

De Freulepartij sit er wer op.
Neist it keatsen is it foaral in dei fan elkoar moetsje.
Ferhalen fan earder wurde wer krekt efkes skerper ferteld as ferline jier,
De freuledei is ek sa'n dei fan tradysjes en fêste gewoanten.
Ik sjoch alle kearen at ik it terrein oprin earst efkes op it boerd
en krij wer befestige hokker partoer wûn hat
yn de twa jierren
(1970 en 1971)
dat ik (kansleas foar in priis) meidien ha.


maandag 6 augustus 2018

Der giet iets mis

Nee, seure oer it iten dat doch ik net
nei 4 dagen kampeare
efkes seure oer de betsjinning dat mei wol

It tekoart oan fakkundich personiel yn de horeka
begjint ús op te brekken
dat is myn konklúzje

Earne yn Drinte
oan de Hunebed Highway leit Gasselte.
In kreas en rêstich doarp
mei wat restaurants,
in benzinepomp
in bakker
en in pizzaria......

Nei lang sykjen fûnen wij him.
Nei 94 kilometer fytse
wol der meast wol in pizza yn,
mei oare wurden,
wij hiene sin oan wat
en net sa'n bytsje ek.
En toarst fansels

Op it terras bûten wie noch plak
It wie ûnderwilens 20.30 oere.
Neidat er twa kear ien sein hie,
dat der sa ien lâns komme soe
moatte wij 20 minuten wachtsje
foardat er immen mei in kaart oankomt

wij hawwe yn dy 20 minuten
al hiel wat reaksjes opfongen
oer it lange wachtsjen...
wij hearden oardel oere 
en freegje foar de wissichheid mar efkes oan frou Pizza Ria
wat dêr fan wier is

Sij stelde ús gerêst,
dat wie sa, de drokte is wat oer
en wij sille seker foar tsjuster
werom fytse kinne...
dat soe moai wêze
want fytse sûnder ljocht yn it bosk.......

Om 21.50, it is hast tsjuster,
komt de pizza en de spagetti.
Der is dan al twa kear immen west
dy't seit dat se der oan wurken....

De pizzaria yn Gasselte
net geskikt om fluch efkes in pizza te iten
en tasizzingen wurde net neikommen

De oare moarn betiid
wer nei Gasselte
nei de bakker foar kofje en in broadsje

Besteld, betelle en nei it terras foar de winkel
"ik breng het zo"
klanten komme en klanten gean
mar der komt fromminske mei kofje.....
nei sa'n 20 minuten doch ik fersichtich de doar iepen
en wylst ik de fraach stel
 "at it kofjesetapparaat miskien stikken is "
krijt it fromminske in kaam en
wit yn alle skamte út te bringen:
"sorry, soryy , sorry, helemaal vergeten"

Ach, soks kin en wij hawwe noch in hiele dei foar ús

Wij krije ús kofje en broadsje
en krije der in bakje fan it hûs op ta
mei noch in kear de ekskuses

Sjoch , sa kin it ek

Jûns nimme wij plak bij in ytkafee
fan in net neier te neamen kamping.

De hiele famylje help mei
en it liket net allinne amateuristsyk, it is it ek.

Tafel 4 krijt it iten fan tafel 6
Tafel 5 krijt kâlde loempias
Foar de iene gast op tafel 3
docht wat let bliken dat er dochs gjin gehakbol mear is,
Foar de oare gast op tafel 3 komt efkes letter de boadskip
dat er noch wol shoarma is
mar gjin shoarmabroadsje
mar noch wol in wyt broadsje gelokkich

foar gast 1 op tafel 3 lizze der jirpels yn dit buord
ynstee fan patat
foar gast 2 op tafel 3 is it krekt oars om


zondag 5 augustus 2018

Electra

Ik hie der noch nea fan heard,
Electra as plaknamme.
No ja, plak, its is in útbuorren
yn Noard Grins

In gemaal.
in swimbad
3 huzen
in kamping
in boathûs
in hertekampke en


dit boerd........

vrijdag 3 augustus 2018

Dat sykje wij op.....

Wij wiene ûnderweis op de fyts
4 dagen troch Fryslân, Grins en Drinte
360 km en hiel wat sjoen

Hjir en dêr in foto makke
meast ynjûn troch de tekst dy't ik sjoch
en dy't mij nijsgjirrich makket


Sa as dizze
dêr yn Noard Grins
yn Antum, in útbuorren bij Garnwerd
yn dat prachtige Grinzer lânskip

Koepon....wat is dat no?
it stiet bij yn alle gefallen twa betonpaden
nei pleatsen

Dat sykje wij dus thús op
sa as wol faker.

In nijsgjirrich ferhaal
fan in stienrike man út de famylje Pon
dy't boer wurde woe:
hij neamde syn bedriuw KOEPON

Hjir it ferhaal fan 2001 út de Volkskrant
en dit is it reorganisaasje ferhaal fan 2017