zondag 28 juni 2020

Koroanakonsert


Net te hoopjen dat dit ús nije wurklikheid wurdt. 
Justerjûn yn it Bolwerk yn Snits it ienige 30 minsken koroanakonsert mei wat hardrock fan Anquest. 
It like wol in gymseal mei al dy fakken fan 1,5 meter breed en 1,5 meter lang.
Yn 15 fakken in (stean) tafel en twa stuollen/krukken. 


It falt net mei om der in hardrockeftige sfear fan te meitsjen mei al dy sittende minsken op ôfstân. 
Muzyk wie prima mar om tusken alle nûmers sokke (âldejongeskrintebôle) ferhalen te fertellen draacht net bij om der wat gong yn te hâlden en dat is bij dit soarte muzyk wol in eask. 
Wij hawwe dy lêste ferhaaltsjes net mear ôfwachte.
Geen opmerkingen: