zaterdag 27 juni 2020

Midden NederlânIt is 15 juny. 
It sanitêr op  kampings is wer iepen
Wij stappe gelyk op.
Fytse fan Hoorn nei Wyk aan Zee. 
In moaie route
In matige kamping
Wij sette ús tinte op
Metersheech gers
27 euro mar leafst
Sa djoer komme wij it net wer tsjin.
Wij sliepten op de Nivon kamping.


Wij sjogge om ús hinne bij Wijk aan Zee.
Meast opfallend dêr binne de Hoogovens
Tatasteel sizze se tsjintwurdich
Wat in kompleks.
Kilometerslang oan de oare kant fan it wetter
De oergong nei de rekreaasje
is makke mei in keunstprojekt.
"Een zee van Staal"
foaral sponsere troch Tata Steel
De fytsroute troch Hoorn
liedt lâns it stedhûs en in byld.
Wij fytsten der faak lâns.
Och in pleatslike held tinke wij bij soks
en fytse wer fierder.

No net, 
de diskúsje giet oer dizze man
Jan Pieterszoon Coen.
In foto foar letter
want dat sil it byld dêr wol net mear stean.
Sa giet it hjoeddedei


Wij fytse faak troch Volendam.
Mis,
ik kin better sizze,
wij rinne foar troch Volendam
Op de Dijk, blykber in populêre bestimming
foar Aziatyske toeristen.
Bussen fol wurde dêr brocht
en in pear oeren letter 
at se útdangele binne op de Dijk
wêr't echt hielendal neat bijsûnders te sjen is,
stappe se wer yn de bus mei in klompke of in molentsje
of in foto wêrop se yn kleandracht steane.

Dy lju, rinne dêr altyd yn it paad
at wij dêr lâns wolle
No net, wij kinne no gewoan fytse
Komme wij op in kamping
sjogge wij meast earst at er in picknicktafel stiet
sadat wij in plakje ha om te sitten.
Op in kamping yn de Glind
stiet de troan foar ús klear

Underweis op de fyts mei wat waarm waar
is in bank ûnder de beammen in lust.
Hiel soms wolle wij noch wolris stopje bij in bank yn de sinne
Sa as dizze bijsûndere yn Ravenswaay

Pontsje farre ek wer
sa sjogge wij hjir en dêr oankundige.
De wettertaksy fan Velsen Noard nei Ymuiden
soe ek wer farre at wij dêr binne
It klopt.
Der binne noch net folle dy't dat witte, 
Wij binne de ienige twa reizgers
dy't it Noardseekanaal oerbrocht wurde


Op ôfstân bliuwe fan in oar
is net in drege klus.Jaarsveld, bekend fan it polstokspringen.
Leit deun oan de Lek
en wij sille der mei it pontsje oer,
want 3 kilometer fierder op leit ús kamping.

Mis dus, de pont faart net.
Mooglik it hiele jier net.
Wij moatte omfytse.
In frekt moai ein
en it is waarmIn dei letter wer in oerstek
Bij Amerongen.
Pont faart wol


6 dagen fytst
420 kilometer
it wie in moaie tocht
Geen opmerkingen: