zaterdag 19 september 2020

Min sin

Ik kin wol aardich tsjin ferlies fyn ik.

Dêrom haw  ik de top ek nea helle;

net bij it keatsen, 

net bij it fuotbaljen, 

net bij it klaverjassen, 

net bij it hurdfytsen 

en seker net bij it folleybaljen.

Ik ferwachtsje dat ik de top bij it jeu de boulen of bij it sjoelen ek net helje,

at ik dêr ea oan ta kom.

Ik bin te earlik, te goed om te top te heljen.

Ik fyn it spitich at ik ferlies

en fyn it ek spitich at myn favorite klup ferliest.

At it no SDS, Cambuur of Feyenoord is,

ferlieze heart der bij.

Nei in ferlieswedstriid fan SDS

bin ik teloarsteld,

meast oer it spul en soms oer de útslach.

Sa as hjoed.

Net teloarsteld oer it spul, dat wie seker net min,

mar teloarsteld oer de útslach dy't mei ta stân kommen is 

troch in aaklik gemiene grinsrjochter.

Ik stie frijwol op ien line, efter him,

doe't Hendrik de Jong ynskeat.

Hij kaam efter de ferdigening wei 

nei in prachtige foarset.

Wol in meter net bûtenspul!

En dan is dêr dizze man

dy't elkenien ferbaasd, 

troch de flagge omheech te stekken.

De skiedsrjochter nimt it oer en kart it doelpunt ôf.


Menear de flagger kin tefreden wêze

wer trije punten stellen foar de eigen klup.

Sa'n momint dus

dat bepaalt dat ik mei in min sin nei hûs gean.

Net om it ferlies, miskien hiene se oars ek wol ferlern,

mar dat der sokke lju binne

dy't wykliks in poadium krije

om út te blinken yn harren keunstke

op in hiel heech nivo...... 

puntenstellezondag 13 september 2020

Triatlon

 Der binne mar in pear eveneminten dy't trochgean dit jier.

De triatleten hiene gelok.

Warkum ferline wike

en Wommels dizze wike.

Sij doarden it wol oan

en de gemeente ek.

Yn Wommels stie ek in 1/4 triatlon op de list

dus kamen de dielnimmers fan hein en fier.

In prachtich evenemint wer

wêr't elkenien op syn eigen wize 

besocht in moaie tiid del te setten.

Eintiden binne hjir te finen.

Frijwilliger west, krekt as oare jierren

bij it fytsenpark 

en letter op de middei

as foarfytser bij de hurdrinnersPublyk wie helaas net wolkom, mar Samme mocht mem Berber wol efkes binnen klappe......


Kaleidoskoop

 Kûbaard hat op dit stuit

in útstalling fan paperklips.

Bysûndere en gewoane eksimplaren 

sammele troch in bewûnderaar fan dizze handige dinkjes.

Jelske en ik seagen der efkes.

Moai, prachtich,

mar bijsûnder is de kaleidoskoop

dy't dêr altiten stiet.

Jelske koe der mar net genôch fan krije

om de moaiste foarmen yn it ljocht te krijen.

Draaie, sykje en kombineare.

Moaie oare keunstwurken fan glês binne dêr te sjen

fan Monique Verbruggen 
donderdag 10 september 2020

Meine

 


Wij kinne ôfskie nimme fan Meine Bosma, 
lês ik yn de krante.
Hij is stoarn. 74 jier âld.
Ik hie him al jierren net mear sjoen,
dat hat al oars west

Meine Bosma is in âld-Wommelser.
wenne earst op de Walperterwei
en letter yn It Bosk (mei in fraachteken) 
want dêr bin ik net wis fan.

Bij Meine tink ik oan bewegende hannen en fuotten
en in fleurich en bêst sin.
Altyd yn foar in praatsje,
In koart praatsje, fan hoe is it ensafuoithinne,
want Meine hipte graach fan de iene
nei de oare foar it folgjende koarte praatsje

Meine, nei't hij Wommels ferliet
seach ik him oeral en nearne op de dyk
bij in evenemint
mei syn EHBO attributen..

Dêr siet hij fol fan,
lês ik nochris yn de krante fan juny 1994.

Meine Bosma, 

ik begryp dat hij it keatsbestjoer fan Wommels
in oantal jierren ballen beskikber stelde foar de Freulepartij.
Hij wie ek sjoffeur fan it jongespartoer fan 1975,
dat hear ik fan broer Lolke, dy't dêr yn siet.

Meine Bosma,
Monkie, dat wie syn bijnamme,

ik mocht him wol lije......


woensdag 9 september 2020

Les

 


2020, at de hjerst der oan komt.

De jongste, Brecht, krijt les fan Roan op de tablet

Jelske hat har eigen spultsje...

De "Paceshifter" hoecht neat te sizzen


dinsdag 8 september 2020

Help

 
In boek oer bemoediging
"de jongen, de mol, de vos en het paard"
Prachtige tekeningen
en sublime tekstenSpyktille mei oanfulling

 Dit berjocht stie op 19-8-2020 al op myn bloch.

Haw it no oanfuld mei in stikje út de krante fan 1888.. Sjoch ûnderoan


Om te begjinnen,
dizze foto komt fan de wepside fan Tresoar.
De foto is nommen fan Spyktille

In moaie foto mei in Hofstra histoarje

Oerpake Jan Yntes Hofstra hie hjir syn timmerbedriuw
en tusken 1888 en 1897
binne hjir syn 11 bern berne.
Hij wie troud mei Durkje Visser.

Ien fan dy 11 wie pake Hessel  (1893)
dy't letter kaam te wenjen yn Iens
(hij wie arbeider op de pleats wêr't no Lettinga wennet)
en noch letter wenne hij yn Spannum,
wêr't hij arbeider wie bij Minne Heeg

De pleats op de foto is der net mear.maandag 7 september 2020

Lekkens

Ik sjoch se graach
dy opblaaspoppen yn de tún
mei dêrbij in lekken mei in feestlike tekst.
Saar is se of Abraham is hij wurden.
In tekst mei wiere wurden.

Nei twa dagen is it wer fuort
en giet it libben gewoan wer troch.

Profosearjende doeken mei leageneftige teksten
dêr haw ik it net op stean.
Sa as bij ús op de buert.
Al wiken hie ik argewaasje 
oer dizze miening.
At wij allegear ús miening op it stek spikerje
dan haw wij lekkens te min
en komme wij eagen tekoart.
Libbensgefaarlik liket mij sa ta.

Dat de natoer it hjir ek net op stean hat,
die bliken doe't nei it earste augustusstoarmke 
ien doek der de oare deis net mear stie.

Dit wykein is it oare doek ek fuorthelle
yn de nacht,
sûnder tastimming fan de tekstskriuwer.

Dat is net leuk fansels,
in oar syn spul moat je fan ôfbliuwe
De melding op faceboek fan dizze "misdie"
ropt wer allegear reaksjes op.

Tsja ,
sa giet dat no ienkear.
Aksje soarget foar reaksje.

Ik fyn de buert in stik moaier sûnder lekkens

 

donderdag 3 september 2020

Drinte

 


Dy Drinten dy treffe it net,

dat se yn Drinte wenje.

Oké, der is mear heide as yn Fryslân

en dy pearse  kleur yn augsutus 

jout wat fleur  oan it lânsskip dêr,

mar dat is it dan ek wol.

Oeral saaie beammen,

tefolle beammen

te smelle fytspaden

tefolle elektryske fytsen

mei tefolle âldelju dy't fan gjin wiken witte.

Sa'n 60 kilometer fytst

en neat sjoen,

útsein it boppesteande
woensdag 26 augustus 2020

It giet wer oan

 


It giet wer oan kommende sneon.
Bekerwedstriden.
It fuotbal om it eggie begjint wer bij SDS.
Koroana oerhearsket noch,
dus mei rigels wêr't wij ús oan hâlde moatte.
Dat falt net ta.
Dat seach ik sneon bij in oefenwedstriid yn Easterein
150 sentimeter is best wol fier
at je gewoan binne om wat tichter bijelkoar te stean.
150 sentimeter is op in terras best wol fier
at je wend binne meielkoar
oan in pear tafeltsjes de tredde helte te belibjen.

Elkoar oansprekke wurdt er sein
mar dat falt noch net ta.

It is mij wol dúdlik
dat it sneons wat moai waar wêze moat
dan kin der bûten neisitten wurde.
Dat is better as sitte oan ien fan dy 12 suterige tafeltsjes
dy't no yn de kantine steane
en gjin gesellichheid útstriele

dinsdag 25 augustus 2020

7 stêdentocht

 

Ik miste dit jier de Bûnspartij keatsen op Pinkstermoandei
mar Jellie miste har 11 stêdentocht op dy selde dei noch folle mear.

As alternatyf hiene wij op twadde Pinksterdei
de boppeste helte sa'n bytsje fytst
en ferline wike de ûnderste helte hielendal.

Wij fytsten yn tsjinstelde rjochting 
en seagen de pylken dan ek op de kop
at wij de bocht om wiene.

It wie in moaie tocht (fûn ik)
sûnder al dy lju om mij hinne,
op de fyts te jakkerjen.

Wij seagen no foaral fakânsjegongers
en leeftydsgenoaten
meast op sa'n elektrysk ding.

Gjin wachttiid bij it stimpeljen yn Warkum,
gjin file yn it naue strjitsje yn Hylpen
gjin wachttid foar it drinken yn Starum
en bij de slús dêr koene wij trochfytse.
Gjin bijkomdrokte yn Aldemardum 
en Sleat wie hielendal in ferademing:
wij koene dêr gewoan fytse 
wat drinken keapje en in ysko helje
en hoechden net te wachtsjen foar dy brêge

Nee, Drylst dêr wie it brêgewachtsjen
foar ien boatsje


bij in brêge dy't oars selden omheech stiet

Thúskomme sûnder stimpelkaart
mar wol 106 kilometer op de teller en op Strava

Wij hiene in moaie wyn fanôf Starum
want hij draaide wat nei it süden
en dêr wie hielendal neat mis mei


maandag 24 augustus 2020

Tsjerkhôf Kûbaard

It is waarm,
nee, it it hyt,
nee, ek net, it is smoarhyt,

neat dwaan dat is it beste foar ús.

Neat, is net folle
dus fyts ik nei Kûbaard.
Om it tsjerkhôf dêr steane grutte beammen
en beammen jouwe skaad
en yn it skaad is it net hyt.

It tsjerkhôf fan Kûbaard
mei in protte bekende "Kûbaarder" nammen
as Piek, Dijkstra, de Boer en Bootsma

Mij rekket de stiennen fan jonge bern.
It fertriet fan âlders
dy't de namme fan harren bern op in stien sette moatte.

Alders dy't efter bliuwe mei fragen:

wêrom ús bern

wêrom wij

wêrom?In kleurrike stien 

is dy fan Marijke van der Meer

ek mar 43 jier wurden,

mei in moaie leafdefolle tekst


dinsdag 18 augustus 2020

Iens

 Wij wiene as bruorren yn Iens

foar in stikje famyljeskiednis

en seagen ek efkes yn de tsjerkeTsjerklik Iens wiksels wol gauris fan partner

maandag 17 augustus 2020

Berne en begroeven

 It soe ek Kûbaard wêze kinne,

mar ik tink fan Iens.

It doarpke wêr't ik it faakst trochfyts

at ik de sinnen efkes fersette wol 

of efkes wat betinke wol.

Iens, it plak wêr't myn âlders lizze

op it tsjerkhôf midden yn it doarp

(dat is gelyk ek oan de râne fan it doarp)

boppe op in terp.

Heerma, altyd warber dwaande op syn bou dêr

koe ús wol wat fertelle.

Oer de tsjerke, oer de Burmania's

en oer de Hofstra's bijgelyks.

Pake Hessel wenne yn Iens

heit Jan is dêr berne 

en leit no sa'n 10 meter fan dat plak ôf

dêr't hij berne is.

Ik wist it net........dinsdag 11 augustus 2020

Fierljeppe

Sneontemoarn 10 oere

fierljeppen yn Winsum foar de jeugd.

Wij fytse der mei de jeugd hinne.

Samme en Nyck meie op de bult foar it earst sjen

hoe fier de jonges en famkes springe kinne 

en foaral hoe wiet se springe kinne.

maandag 10 augustus 2020

Mees


Sneontejûn bij in optreden west fan Jacques Mees yn Kûbaard. Foarôf in ûnbekende foar mij. No net mear. Wat in prachtige lieten sjongt dizze troubadoer út Brabân. Syn trochlibbe stim wêr't de lieten fan Dylan, fan Cash, fan Prine, fan Waits en fan Neil Young klinke as echt. 


It is ek de rêst dy't bij útstrielt mei syn alles relativearjende humor dy't dit túnkonsert ta iets tige bijsûnders makket. Hij wit ek net fan ophâlden. Mar leafst 4 sets yn in mankelike sfear. It skimerlampke en mear as syn ferbleekte spikerbroek en syn bleate fuotten wie der op lêst net te sjen. Mar syn stim en dit liet. Ik moast it efkes opnimme (en no diele). "ik speel geen vrolijke liedjes" hie hij sein en it wie ek sa.

Mar wat kaam ik fleurich thús.zondag 9 augustus 2020

Fleurige minsken

Dat hie hij net tocht dy Bert Heerink,

eardere sjonger fan Vandenberg en Kayak:

sjonge yn de tún fan Reinder en Jeannette yn Itens.

Wat begjint as in spontane kreet "wêrom net muzyk bij ús yn de tún" resultearret yn dit feessie.

De twa muzykleafhawwers út Itens kinne rekkenje op tal fan helpende hannen út eigen buert en doarpen. 

Der komt wat bij sjen om gasthear, gastfrou te wêzen foar sa'n oare 50 muzykleafhawwers.

André Becker, in prima gitarist en foaral bekend fan "syn" Pink Floyd Project soarget foar de muzikale begelieidng fan Bert Heerink.

Der ûntstie in hiel ûntspannen en noflik sfearke en bekende hits komme foarbij

Net meisjonge wurdt hieltyd lestiger. 

Net mei dûnsje kin ek al hast net.

In supergesellige jûn mei goeie muzyk, kâld bier, hearlike hapkes en .....pûdsjes sjips.

In grut komplimint dat Reinder en Jeannette ús sa de koroana tiid trochhelpe mei live muzyk.

Doe't ik goed healwei ienen al op de fyts siet ûnderweis nei Wommels kom ik op de dyk twa frijwilligers tsjin mei twa skalen fol hite hapkes.

Ik krij noch in pear mei foar ûnderweis.

(Miskien hat er immen noch in foto fan it optreden fan André en Bert dan kin dy der noch bij 


woensdag 5 augustus 2020

5 augustus 1970

It hie sa moai wêze kinnen.
de Freulepartij fan 2020.

Us jubileumreuny.
want 50 jier lyn
fliben wij yn de want,
rûnen wij net oer,
sloegen wij hast boppe
wiene wij noch linich
wiene wij noch fan dy pubers
wiene wij de besten fan Wommels
wûnen wij fan Boalsert
ferlearen wij fan Grou
wiene wij in partoer op de Freulepartijmei Jelle de Boer en  Pieter Sieswerda op de foto yn.......?


De foto is fan letter
dat sille jim begripe.
Ek al wer lang lyn
want wij sjogge der no noch jonger út....
.


zondag 2 augustus 2020

donderdag 30 juli 2020

Keatse en jild

Keatse mei wer.
Te grut is ûngemaklik
dus wurdt de PC lestich.

Myn ferbjustering is grut,
at ik de agenda sjoch
dat keatse op plakken mei histoarje,
mei in protte taskôgers
 net troch gean:
Arum, Wytmarsum en Minnertsgea
hawwe hjir gjin sin oan.

At er neat te fertsjinjen is
mei de merke derbij
dan jouwe se net thús.

Alle jierren der grou jild oan fertsjinje
en at it dan om it keatsen sels giet, heakje se ôf

De Hommerts en Jutryp pakten it op dit wykein,
Reduzum en Easterlittens komme letter oan bar.
Sij tinke oan it belang fan it keatsen
en net allinne oan jild.

Giel foar Arum, Wytmarsum en Minnertsgea
de loftrompet foar de Hommerts

FierljeppeSa seach it der justerjûn út yn Winsum:
in earste klas fierljepwedstriid
mei Ysbrand Galama yn de haadrol.
As earste springer yn de topklasse
yn syn earste sprong kaam hij yn it sânbêd del
op 21 meter 53......
mar 15 sentimeter minder as it Frysk rekôr.

Dy earste sprong krige in ferfolch
mei syn twadde poging;
hij kaam del op 21 meter presys.

Dêrmei sette hij de wedstriid nei syn hân
en koene wij foaral "genietsje" fan wietsprongen
yn de finale.
Alle risiko's waarden nommen 
en it slagge net ien
om yn de buert te kommen fan de 20 meter

Gjin echte spanning dus.

Mei myn oare each seach de froulju 
op de lytse skâns.
Marrit van der Wal kaam ta 16.45 en 15.90
en dat like op fierljeppen.
De oare froulju hiene in soad muoite
om de feart rjocht oer te kommen.
It wie betiden gjin gesicht....


woensdag 29 juli 2020

De rode loper


Dit boek is geweldich.
Wat in prachtich ferhaal.
Tragysk.
Om te glimkjen
Orisjineel
Iensumheid
Narsisme
Rock & Roll

maandag 27 juli 2020

De riem
Dizze riem,
krekt foar de fakânsje
"elste"ik der in gatsje bij.
Net omdat de broek te stiif siet,
mar just oan de oare kant.

Nei 14 dagen Denemarken
kin ik wol wer oan de slach.
Noch mar in gatsje der bij......

......wer oan de goeie kant

Trije kilo ôffallen yn twa wiken tiid;
nea wie ik sa licht
en dat allegear troch fytse
mei bagaazje 
op "rolling of hilly terrain"
sa't it ek yn it route boekje stiet

Gemiddeld sa'n 68 kilometer per dei
sa'n 391 hichtemeters per dei
en maksimaal op 120 meter hichte

It hat ús skoan foldien.

dinsdag 14 juli 2020

UnderweisAt alles goed gien is
dan binne wij ûnderweis op fakânsje.
Wij fytse dizze route.
820 kilometer oer 12 eilannen
mei 5 boatoerstekken

donderdag 9 juli 2020

HûnestrontpaadOm en yn Wommels hinne stiet er.
Ik bin benijd at it paad nei Iens der ek ûnderfalt.
Wat er op de earste 200 meter fanôf de Warntille leit
is net te beskriuwen.
Fytsen en rinnend moatte je yn in slalom
om al dy hûnebultsjes te omsilen.

It is skandalich (en dan druk mei súntsje ús)
dat immen dêr ien of mear kear per dei
syn/har hûn útlit en dy skite lit op it paad
en dat gewoan lizze lit......

Tiisdei koe ik wol mear as 20 plakken oanwize
wêr't wat lein hat.
Troch it reinwetter fan juster en hjoed
sil it der iets better útsjen,
mar nei in oantal droege wiken
dy't er oan komme
is it fêst wer ien grut strontpaad.

Of de hûnebesitter moat op fakânsje gean
of it ljocht sjen.

Dat in hûntetoilet hjir helpe sil,
ik frees it net dinsdag 7 juli 2020

Beste keapYn it AD is in rubryk
wêryn minsken oanjaan moatte
wat harren beste keap is.
De antwurden rinne aardich útien.
 
At se ús dy fraach stelle soene,
dan soe it antwurd wêze:
ús bernestoel.
In mobyl eksimplaar dat je oan de tafel hingje
en sa ek wer opromje kinne.

De stoel skynt ek noch lekker te sitten,
want alle 5 de pake- beppesizzers
sieten/sitte der mei nocht yn.

Wij kochten de stoel yn Blauhûs
zondag 5 juli 2020

Sûn?Allecijfers is in nijsgjirrige wepside.
Oer alle doarpen wurde sifers yn byld brocht
oer wenjen, wurkjen, ynkommen en de ynwenners 
fan in bepaald doarp of bepaalde stêd.

De sifers binne no bijwurke oant 2019
en dit diel fan de sifers foel mij op.
It giet oer Wommels

Dat er mar 47% sporter is falt mij wat tsjin
dat er 84 % drinkt ferbaasd mij ek wol wat
dat er 44 % oergewicht hat, ferbjustert mij
dat er noch 19 % smookt is stom
en dat 14 % mantelsoarger is, is moai
mar kin ik net op wearde ynskatte

Alle nijsgjirrige dingen binne hjir te finen