vrijdag 12 juni 2020

Kommunikaasje

Yn Dokkum giet it mis
mei it foarstel om in fuotbalklup oer te pleatsen
nei in oare plak yn de stêd.

Yn Frjentsjer giet it mis 
mei it idee fan de horeka om terrassen
boppe de grêften te pleatsen,
flak foar de ruten fan omwennenden
dy't dêr net folle fan ha moatte.

It giet mis lês ik yn de krante troch de kommunikaasje.
In wurd dat eartiids net bestie,
yn alle gefallen net yn de selde betsjutting.

It moat sa stadichoan dúdlik wêze
dat bij alle projekten en feroaringen
"elkenien" der wat fan fine moat.
Bart dat net, dan giet it allinne al mis,
omdat de kommunikaasje net goed wie.

It is fansels ek mooglik
at de kommunikaasje net ferkeard is en 
op tiid is, 
dat belutsenen it plan net oanstiet
en dat er dan ek sein wurdt dat de kommunikaasje net goed is.

Op ynternet binne allegear kursussen en skema's
hoe it wurket bij kommunikaasje.
Oars is der ek noch tegeltsjewysheid
Sjoch hjir foar de wepside


Geen opmerkingen: