woensdag 13 november 2019

dinsdag 12 november 2019

Boartersguod

Moai boartersguod foar de pakesizzers
dat binne de medaljes.
Jierrenlang fuortstoppe yn in doaske
en ynienen komme se wer op de proppen.

Medaljes, fertsjinne mei sport en spul.
Medaljes krigen
troch in priis te winnen
lykas mei it keatsen, it folleyboljen en it kaarten.
Medaljes krigen
troch allinne mar mei te dwaan.
In tochtje ride yn de winter
in ritsje fytse yn de simmer
en loopkes rinne yn myn betide jeugd

Medaljes, se hawwe gjin wearde,
at der in stik as wat fuortreitsje
dan seur ik dêr net oer.

Ik helje der efkes fiif út.
De earsten sa'n bytsje.
Keatse bij Lyts begjin
of better sein it bekertsjekeatsen.
Dy medaljes dy wûnen je en dan wiene je grutsk.

De medaljes fan de rintochten
dy't ik meidie yn de legere skoalle leeftyd.
Sneons mei master Geertsma op 'n paad,
yn de maat rinne
op de  President Rooseveltrintocht fanút Snits
of de Kennedytocht fanút Menaam

Dy medaljes dy hawwe herinneringswearde
en dêrtroch binne dy úteinlik wol wat wurdich.

In teloarstellend gefoel haw ik noch altiten bij de medalje
fan de "Avond4daagse"
It earste jier de medalje en dêrnei in oantal jierren
sa'n lúzich nûmmerke, 2, 3, 4.....
ik fûn it mar neat


donderdag 7 november 2019

Ella


Op 7 oktober 2019 ferstoar Ella Vogelaar.
Sij seach it libben net mear sitten.
"Vogelaar, Ella", hoe sit it ek al wer.
Mei dy fraach gûgele ik mij nei in boek.
"Twintig maanden knettergek"
Nijsgjirrich nei de eftergrûn fan dy titel
freegje ik it boek oan bij de byb.

Ik haw it út.
It measte lêzen, net alles.
Al dy politike dilemma's fan 2007 en 2008 
dat is mij no wol goed.

Mar fan wat ik lês, slacht de skrik om myn hert.
Wat hat dy frou in ûnmooglike striid fiere moatten
tsjin de eigen partij, tsjin mei namme Wouter Bos.

Dy glêde prater,
dy't sels gjin belsissingen doarde te nimmen
dy't fol griffermearde streeksjes sit
dy hat har oan de kant setten.

Hij as minister fan jildsaken joech har in portefeuille
sûnder budzjet. 
20 moannen hat se oars net dien as fjochtsje om jild 
om it troch oaren fêststelde belied út te fieren.

Djip respekt haw ik foar har,
foar de striid dy't sij levere.

Dat it minister wêzen yn algemiene sin
gjin earebaan is, wurdt mij ek dúdlik.
Fan moarns 6 oant jûn 12 oere is sij oan de slach.
Eigen tiid bestiet net.

Dêrom is dit boek sa moai.
It is skreaun troch har partner
dy't al pensionado is op dat momint
mar dy't har stipet mei rie en dieden.

20 maanden knettergek,
in prima titel fan in moai boek


dinsdag 5 november 2019

Tafal bestiet net

De Hobo String band
wie yn de jierren 70 in alderaardichste folkband.
Sa kamen út Aalsmeer
en no en dan soargen se foar in moaie jûn yn Fryslân.
Ik seach se yn Bakhuzen, in Sint Nyk, yn Warkum of Koudum
allegear op jûnen fan de KPJ,
de katolike plattelâns jongerein

Tafallich (of net) ferline wike socht ik op Spotifij
at harren elpee út dy tiid der ek op stiet.

Ja dus en sa "draaide"ik de fleurige lietsjes
in oantal kearen.

Hjoed seach ik op it ûnfolprezen Facebook
in oankundiging fan de Gekroonde Leeuw yn Arum:
kommende sneon in optreden fan de Hobo String Band
of wat er noch fan oer is.
Twa man fan de eardere band binne der noch
en sij dpgge it no mei 3 oaren.
De hûn Fiedel, dy't altyd foar op it poadium lei
dy sil der wol net mear wêze.

Wurdt it sneon in jûntsje Hobo String Band?
Ik wit it noch net.
Myn muzykkar is wat oars wurden
dus at ik gean , dan is it fanwege jeugdsentimint.

Ut myn plakboek fan 1970

zaterdag 2 november 2019

Fanôf de Bunnikside

(begjin oktober skreaun foar de Treffer, helaas is it net pleatst, dan samar)

Ien sitbank en twa leunbanken.
Dat is de Bunniksite.
Meastal goed beset.  Bij thúswedstriden fan SDS 1.
In man as 10 en Pytrik.
In deskundige, in analytikus, in drammer, in realist, in opportunist, in seurpyt, in  gekoanstekker, in waarman, in stille, in romantikus.  Allegear SDS supporters.  Se binne sa’t se binne.
Sneon 5 oktober.
Moai waar.
De middelste bank is gau beset.
De earsten skarrelje der al betiid hinne.
Oaren folgje.
Plakje sykje. SDS 1 – Makkum 1.
Sij 0, wij 4 punten.
Oer 90 minuten 7.
Dêr is de opportunist wis fan.  
“Wij moatte mei twa nûmers 6 spylje”, seit de deskundige foarôf. Hij leit it út. Nimmen harket.
“Wij moatte mei trije spitsen”, seit de opportunist. Hij leit it út. Nimmen harket.
“Wij moatte winne”, seit de drammer.
“Fan Makkum winne je net samar”, seit de realist.
It earste doelpunt falt. Foar Makkum.
“Sjochst wol” seit de realist eigenwiis.
“Wij moatte mei trije spitsen” werhellet de opportunist,
“wij steane efter”, seit de realist
“It sit hjir lekker” seit de romantikus
 “Ha se wol traind dizze wike” seit de seurpyt.
“Wat is der mei de bal” seit de gekoanstekker.
Makkum skoart mei in kopbal.
“Slop ferdigene” seit de deskundige.
“Fan Makkum winne je net samar” seit de realist.
“Wij winne sa net” seit no de seurpyt
 “It is ûnsoarchâldich” seit de analitikus yn it skoft.
 “Wij moatte mei trije spitsen” seit de deskundige yn it skoft.
“It waar is better as juster”, seit de waarman

Twadde helt.

“Gjin wiksels” seit de stille. Peter skoart de 1-2
 “No trochgean” seit de opportunist”.
“De twa bûtenste middenfjilder stean djipper”, seit de deskundige.
“Mear spirit no”, seit de analytikus.
“No trochgean” seit de opportunist.
“Fan Makkum winne je net samar” seit de realist.
“Fan Makkum winne je net samar” seit de gekoanstekker.
“Jaap hâldt ús yn de wedstriid” seit de deskundige.
“Jakob der yn en Erik yn de spits” seit de opportunist.
“Let op” warskôget de romantikus krekt op tiid.
 Alle hollen (útsein dy fan Pytrik) draaie nei lofts.
Froulju út Makkum panderje foarbij.
Mei opset net te fluch.
“Goed spul” seit de deskundige
“Genôch djipgong” seit analytikus
“Wol wat fris mei dy rokjes”seit de waarman
“Sjocht er goed út” seit de romantikus.
 “Neat mis mei” seit de stille.
“Moaie froulju” seit de realist
“Se stean der foar” seit de seurpyt.
“Fan Makkum win je net samar” seit de opportunist.
“It sit er net yn hjoed” seit de deskundige at se foarbij binne.
“Earste helte ûnder de ûndergrins” seit de analytikus.
“Ik seit it al, fan Makkum win je net samar” seit de realist.
“Yn Aldehaske winne se ek net” seit de seurpyt.
“It siet hjir lekker yn it sintsje” seit de waarman.
“Oer 14 dagen wer thús” seit de deskundige.
“Wat soe Ate hjir fan fûn ha”, seit de stille
“Se ha ferlern” seit de realist
“Wij keapje der ien op” seit de gekoanstekker