donderdag 30 april 2020

Muzyk
It is goed bedoeld
en it sil ek fertuten dwaan
dat sjongen bij rêsthuzen foar minsken
dy't er net út meie
en gjin besite krije.

Mar......
rôp immen op twitter,
wêrom moat it no noch altiten
fan dy freeslike ferskes wêze.

De generaasje dy't no efter de ruten sit
is ek opgroeid mei the Beatles en the Stones
mei Led Zeppelin en Boudewijn de Groot

Asjeblyft
at it mei mij sa fier komt
dan graach in oar repertoir
as wat men no docht

oars sit ik leaver yn de keamer
mei de doar en it rút ticht
en mei in playlist fan Deep Purple
op Spotify of JoeTjoep

of in tapaslik klipke fan Boudewijn de GrootGeen opmerkingen: