woensdag 8 april 2020

In deade boel


Bliuw thús sei Rutte
en at jim al fytse dogge it dan allinne
of mei immen út de eigen húshâlding

Thús bliuwe mei dit moaie waar
is gjin opsje.
Moarns oppast
(wat ha wij wer in wille hân mei de mantsjes)
en middeis fytse fanút Warkum

Trije stêden
en 4 doarpen en de Hel.

De Hel leit fanôf Warkum krekt foar it Heidenskip
en wij komme der sûnder tûkelteammen lâns.

It Heidenskip, Koudum, binnentroch nei Warns.
Yn Starum gjin drokte lykas oars
binnentroch nei Molkwar
en lâns de seedyk,
dy't oars ûntsierd wurdt mei tefolle autos,
nei Hylpen
wêr't it al like stil is.
Lâns de omkearde pleats bij it stajson fan Hylpen
nei it al like rêstige Warkum
wêr't de fiskboer wol iepen is.

Wij fytse troch en meitsje de 38 kilometer fol

Geen opmerkingen: