vrijdag 10 april 2020

Ut myn hert


Ik sjoch nea streekrjocht nei dy goedbedoelde praatprogramma's op TV,
Soms lês ik letter iets op twitter,
wat myn nijsgjirrichheid op wekt
en dan sykje ik it stikje soms op.

Wêrom ik net sjoch
hat te meitsjen mei it feit
dat it in praatprogramma yn in sjo is.
In sjo dy't ek leuk wêze moat
en wêr't oare gasten ek sa nedich in miening jaan moatte
oer iets wat net harren deskundichheid is.

Wij kinne allegear de betweter PR de V
dy't foar 2500 euro syn domme teksten útspuie mei,
oer saken dêr't hij neat fan ôf wit.
Ik tink dat ik jierren lyn ôfheakke bin troch dizze leek

Fouchier,
In wittenskipper
sei it sa moai yn de krante
en dat stikje stiet hjir boppe.
Ik bin it hielendal mei him iens.Geen opmerkingen: