woensdag 29 april 2020

Op de oseaan
Hast twa jier binne wij as frijwilligers dwaande
yn it projekt "Heden is overleden"
Gegevens dy't op akten stean, moatte yn in database brocht wurde.
Ik kom it allegear tsjin
nijsgjirrige nammen,
nijsgjirrige beroppen
en opmerklike plakken fan ferstjerren

Sa doch ik yn april de akten út Boalsert
fan 1848 en fan 1870

It plak fan ferstjerren is meast Boalsert
en inkeld in plak yn de buert at in arbeider of dienstmeid 
op it plak fan wurkjen ferstjert

It wurdt oars at er gjin plaknamme is,
mar in oseaan

Twa foarbylden kaam ik tsjin
fan jonge mannen dyt't ferstjerre op de Atlantyske Oseaan

Gjin plaknamme mar op safolle graden.

Ik haw it mar efkes opsocht
dan haw ik der wat in better byld bijGeen opmerkingen: