vrijdag 1 mei 2020

April

It "thúsbliuwen" begjint earne yn maart.
Allegear  beheiningen
mar fytse mei noch wol.
Yn de buert bliuwe is it beste
sa seit ús grutte baas Rutte.
Ik fytste yn april noch nea safolle as earder.
1370 kilometer,
is in gemiddelde fan goed 45 kilometer per dei.En beste Mark, ik die it yn de buert.
Spesjaal foar jo haw ik Strava oanstean
at ik der op út bin.
Der ûntgiet harren net in kilometer
en mei de reade linen yn it midden kinne jo sjen
dat ik ticht bij Wommels bleaun bin.
Ferjou mij ús útstapke nei Starum
dat wie op in moandei
it waaide hurd en der wie oars gjin minske op de dyk.
Ik haw mar ien kear flybe......
De Snitsermar om koe ek krekt fûnen wij.....

Wat hat dizze koroana moanne noch mear oplevere
oan relevante gegevens
It muzyk útgeanslibben,
dat hat net folle koste.
Ik haw no mar wat mear muzykboekjes kocht
mar dat falt net tsjinelkoar wei.
It ynfieren bij Fryske Hannen hie normaalsprutsen
yn april minder wêze moatte as yn april.
Mear derop út en minder binnen,
dat is it normaal.


Dit jier net.
Mar leafst 666 skans en dat is 170 mear as maart

It boeklêzen is aardich gelyk
en it tillefysjesjen is nei it 0-punt sakke.
Gjin fuotbal, gjin tv sjen.

Mear, folle mear tiid
hawwe wij trochbrocht mei de 5 pakesizzers.
Dat is alle kearen wer in feest en in útdaging
om it wat leuk te meitsjen.
Dat ik folle mear rûn ha as oars
dêr bin ik wis fan.

"Ëintsje rinne pake?  " 


Geen opmerkingen: