woensdag 22 april 2020

Dankjewol Mark

Dankjewol Mark
dat is de kop fan dit stikje.
Mark dat is Rutte,
mar wij meie de foarnamme gewoan brûke,
dat dogge alle ministers tsjintwurdich.
Se hawwe it oer Ab en Hugo en Mark.

Dit tankwurd is dus foar Mark
want hij is de grutte baas
dy't ús ien kear yn de wike,
meast op tiisdei
in komplimint jout
en ús agenda leech hellet
troch alles te ferbieden.

Tank sij dizze Mark
hawwe wij thús dizze simmer gjin oerlis
oer de planning fan de fakânsje.
Wannear gean wij fuort en wêrhinne
is sa'n fraach dy't ús yn maart/ april troch de kop mealt.

Wêrhinne is it maklikst mar wannear is in poepetoer.
At je net wurkje kinne je altyd
sille jim sizze,
mar dat is bij lange nei net wier,
want wij wenje yn Fryslân
en dêr hoege je simmers net wei

It begjint al mei de pinksterdagen
dan binne wij thús
want Jellie wol sjen at de 11 stêden der noch lizze.
Der binne mear minsken dy't dat  dogge.
op dy dei
en ek dy fine dat gesellich.

It wykein nei Pinkster
dan hawwe famyljewykein op in kamping.
Ek al in tradysje fan mear as 15 jier ,
dus kinne wij net oars fuort.

De Frysman dêr wolle wij begjin july bijwêze
omdat it sa leuk is
en omdat wij dan wat frijwilligerswurk dogge.

It skûtsjesilen, de PC en de Freule?
It soe moai wêze at wij dan ek thús binne.

Into the Grave, twa dagen metal yn Ljouwert
it is it jierlikse muzikale hichtepunt
en dan kin ik net fuort.

Sa besykje wij alle jierren
tusken al dizze en ek noch oare  eveneminten
trije wiken oanien te finen
foar in fytsfakânsje

2020 is dat net nedich
Fryslân sa dea as wat
en ik haw in agenda om 'e nocht.

Dankje wol Mark
wij binne der dit jier samar út.
De planning is in makkie, tenminste
.........at de kampings iepen gean
.........at de grinzen iepen stean
.........en at de húskes wer fan it slot binne

Geen opmerkingen: