zaterdag 18 april 2020

Strava

En dan ynienen sit ik wer op Strava,
it sosjale netwurk fan fytsers, rinners en hurddravers.
Jierren lyn ek al ris in skofke
mar no gean ik der foar.

Strava is in prima applikaasje
want it leit alles fêst at je dat wolle.
It wurdt foaral brûkt foar hurdfytsers
dy't op bepaalde trajekten 
de snelste tiid fytse wolle.

Nim no segmint  KrabbedykDêr bin ik yn april 4 kear lâns fytst,
fan de Bieren nei de Littenserbuorren
Dat is in segmint fan 1,48 kilometer.

Strava seit dat myn snelste tiid 3.30 is.
en dat is in gemiddelde fan 25,4.
Dat fyn ik in moai gongje,
want ik wol ek wat sjen.

Der binne guon dy dogge dêr 1,38 oer,
dy hawwe it snot foar eagen
en du sjogge net dat boer Reitsma in wynmûne hat
en in dak fol sinnepanielen

Strava registrearret alles, (net fan dy snot)
en je kinne dat bij thúskomst besjen;
sa kin ik mij foarstelle dat hurdfytsers
alle ritsjes útdaagd wurde
om flugger te fytsen.
Der binne tûzenden segminten 
op alle diken lizze wol in pear.
fan lang oant hiele koarte
en no begryp ik dy haast fan dy reesfytsers

Nei amper in pear wiken
begjin ik te merkbiten
dat it bij mij ek begjint te kriebeljen
at ik dat totaal klassemint sjoch.

Ik haw no ek in doel steld:
Ik wol op gjin inkel segmint de langsumste wêze.

Fan de Bieren nei Littenserbuorren slagget dat prima
ik bin dizze moanne al flugger as 28 oarenMar mocht ik in kear op in semint ûnderoan stean
dat wachtsje ik de stoarm út de goeie rjochting efkes ôf;
it soe al raar wêze
dat ik dan net ien foarbij gean yn it klassemint.

Strava
it is suver in fermaak oan it wurden

Letter mear oer de heat.........
Geen opmerkingen: