woensdag 15 april 2020

Bijsûnder
Dit is in hearlik boek
om sa no en dan efkes yn te lêzen.

Echt de muoite wurdich
oer al dy bysûndere objekten yn Nederlân te lêzen

Meardere dêrfan haw ik sjoen
omdat se yn de neist omjouwing binne.
lykas de mummies yn Wiuwert.

Ik haw der no 76 belêzen en 
bin alle kearen wer ferwûndere,

Hiel bysûnder fyn ik dizze yn Doetinchem.
Net om de foarm mar fanwege it ferhaal derbij.
It is D-toer, 
dy't de emoasje fan de stêd oanjout mei kleuren.

De dielnimmende bewenners kinne online oanjaan
hoe't se harren fiele,
wêrtroch de kleur fan it ding feroaret.
(hij sil no wol swart wêze)

De foarm is ek in ynspiraasjeboarne foar nammen:
De kowekont, de omkearde boadskipperstas of de kies
dat binne sa de nammen dy't brûkt wurde yn Doetinchem


Mochten wij dizze simmer net nei it bûtenlân kinne op de fyts
dan is it in idee om de measte hjirfan op te sykjen
Geen opmerkingen: