vrijdag 17 april 2020

Drone
Ek de Suderhaven yn Wommels kaam yn byld
bij de aksje  "Fryslân fan boppen"
De drone brocht it keunstwurk fan
pakesizzer Jelske moai yn byld.

Makke mei buorfrou Geartsje......

Geen opmerkingen: