vrijdag 22 mei 2020

Midwike

Wij wiene in midwike fuort.
Yn it finzenismuseum stean wat húskes te hier.
Dat is yn Veenhuizen.

Wij betochten op snein
wij kinne der ek wol op de fyts hinne.
It like moai waar te wurden
en mei de wyn like it net ûngeunstich

Moandei fuort
Strava leit alles fêst oer de hinnereis
dy't fia Jirnsum, Akkrum, Nijbeets, Wynjewoude , Waskemar en Haulerwyk giet.

74, 56 kilometer yn 4 oeren en 11 minuten
Wij moasten 52 meter klimme
en de wyn wie gemiddeld 18, 3 km per oere.
Dat wie iets flugger as ús,
want ús gemiddelde wie 17,9 km per oere


Freed weromIt selde paad lâns fytse like ús neat,
dus keazen wij de súdlike route
fia Donkerbroek, Jobbegea, de Knipe, Oudehaske, Snits

74,14 kilometers yn 4 oeren en 15 minuten
Wij moasten no 45 meter klimme
en de wyn wie gemiddeld 15,2 km per oere
Wij wiene flugger,
want ús gemiddelde lei op 17,4 km per oere
(ik moat er wol bijsizze dat it de earste 2 oeren net folle waaide
mar fanôf Aldehaske de wyn wat draaide en flink tanaam)

De wike


De kommende dagen noch wat aardige dingen
oer de 4 dagen dagen dat wij dêr wieneGeen opmerkingen: