zondag 10 mei 2020

Lege buorden

Trije buorden sûnder ynhâld
dy sjoch hast alle dagen
at ik myn rûntsje fyts

Buorden dy't oars wat sizze
oer wat er kommende wei is.Sjoch op Wommels.nl stiet op dit boerd
mar dat levert net folle op.
In hast lege agenda:
trije eveneminten oant 2 jannewaris 2021,
wêrfan twa seker net trochgean.
Dit boerd seit alles
it is der net weihelle,
je kinne net mear sjen wat er opstien hat
en it is reedlik bestân tsjin waar en wyn

Fan ellinde sakket it wat ynelkoar....


Ik haw oars in hekel oan buorden dy't er net mear ta dogge.
No net.
Dit boerd mei stean bliuwe
It docht mij alle kearen herinnerje
oan dy tiid dat libbene muzyk
in ûnderdiel wie fan myn libben

Foar altyd stean litte dus.....

Geen opmerkingen: