vrijdag 22 mei 2020

Andries

Wêr wie ik doe't ik lies dat Andries Ekhart der net mear is.
'Hommels ferstoarn', raast de kop boppe in nijsberjocht.

Ik wie yn Snits.
Siet bij it kafetaria bij it spoor
Ofkuolje mei in sêfte ijsko,
ûnderweis fan Feanhuzen nei Wommels.

Yn Snits dus,
dat wie fêst gjin tafal
dat ik it dêr hearde fan Andries.

Ik haw mei him wurke yn Snits,
bij de gemeente
ik as amtner op ûnderwiis
hij de wethâlder.

Wat in pracht fint wie dy Andries
om mei te wurkjen.
Freonlik, fatsoenlik, belangstellend en meilibjend
en fol taalgrappen

Hij hie iets relativearjends,
hij makke it net allegear grutter at it wie
hij wie him sels sûnder "opsmuk" en strik foar.
Sa gewoan as in brúne boan
en hij wie der altyd bij
at er wat te fieren wie,
mei in bierke binnen
en in sjekkie efkes bij de doar

Andries, krekt as mij fan 1954,
wij folgen elkoar op twitter
en hiene sa noch in moai kontakt mei elkoar.

Op twitter wie hij de man fan  de wurdgrapkes,
fan Cambuur
en fan de PvdA
emei foaral foar it sosjale ûnderdiel fan dy partij

Ik tink mei respekt oan Andries Ekhart
dy't krekt foar syn AOW samar dea is.

Ik libje mei de famylje mei
en winskje harren sterkte mei dit grutte ferlies

Bij myn ôfskie krige ik in cd
mei lieten dy't útsocht wiene troch myn kollega's

It mist mij hast net
dat Liwarder Blues fan Piter Wilkens
troch Andries oanjûn is,
want Andries wie fansels in echte Ljouwerter.
De stelling fan Andries wie dan ek:
It moaiste fan Sneek is it spoar naar Leeuwarden


Geen opmerkingen: