maandag 11 mei 2020

Tiid

De tiid hâld gjin skoft
is in moai sechje dat sa wier is as in ko.
Hoe âlder ik wurd,
hoe mear ik lêst haw fan it gefoel
dat de tiid hieltyd hurder ljocht

Tetman de Vries dy song der al oer.

Ik fûn oer de tiid dit prachtige fers.It komt út in boekwurk fa Sljucht en Rjucht fan 1927
dat ik tydlik yn besit ha.Geen opmerkingen: