zondag 23 september 2012

In ritsjeSa lang it noch kin en ik net ferklomje op de lisfyts, besykje ik op snein noch wat kilometers bijelkoar te fytsen. Myn matige ynset dit foar ier liket mij no op te brekken.
10.000 kilometer is it absolute minimum wat ik nei stribje yn in jier.
It sit no op sa'n 7000 kilometer en sil de kommende 95 dagen gemiddeld sa'n 30 kilometerper dei fytse moatte. En dat is noch in aardige útdaging, want in dei net fytse........

Hjoed krekt boppe dat gemiddelde fan 30. In slach fia Wytmarsum en Wûns nei Makkum en fia Skuzum (wat in moaie namme) , Allingawier en Boalsert werom.

Geen opmerkingen: