maandag 13 augustus 2018

Smaken ferskilleSmaken ferskille:
wat de iene moai fynt
kin foar de oar sear dwaan
yn de earen

Sneon wie Into the Grave,
in muzykfestival foar leafhawwers,
metalleafhawwers bedoel ik yn dit gefal

it kleure wer swart yn de stêd sneon
en it like ek fertocht drok yn de strjitsjes
dy't lieden nei it plein bij de Aldehou;
drok mei minsken
dy't beweare dat it neat foar harren is
mar dochs efkes sjen wolle nei dat folk

binnen de stekken binne de leafhawwers ,
mar ek dêr binne ferskillen,
wat de iene moai fynt,
is foar in oar neat....
Nim no Suicidal Tendencies,
in crossover/trash/punkband,
it mûlfol omskriuwingen
en myn ferwachting is heech.....

freeslik,
ik sis it net gau oer muzyk,
mar ik ha dit jier noch net sa'n minne band sjoen.
foardat de earste klanken klonken
draafden de mannen al oer it podium
of wiene se oan it tikkertsje dwaan.

Mei in min lûd,
is der miskien ek wol net folle ear te heljen
mar dit sloech nearne op.
Ek tefolle gepraat yn in setsje fan 50 minuten.wat bin ik bliid dat Paradise Lost,
dy't miskien wol tefolle rêst útstrielt
mar it muzikaal prima foarelkoar ha,
it goed makket mei in hiele moai set

It wie fierders gesellich lykas oare jierren,
en it  wie wiet op freed

Geen opmerkingen: