vrijdag 3 augustus 2018

Dat sykje wij op.....

Wij wiene ûnderweis op de fyts
4 dagen troch Fryslân, Grins en Drinte
360 km en hiel wat sjoen

Hjir en dêr in foto makke
meast ynjûn troch de tekst dy't ik sjoch
en dy't mij nijsgjirrich makket


Sa as dizze
dêr yn Noard Grins
yn Antum, in útbuorren bij Garnwerd
yn dat prachtige Grinzer lânskip

Koepon....wat is dat no?
it stiet bij yn alle gefallen twa betonpaden
nei pleatsen

Dat sykje wij dus thús op
sa as wol faker.

In nijsgjirrich ferhaal
fan in stienrike man út de famylje Pon
dy't boer wurde woe:
hij neamde syn bedriuw KOEPON

Hjir it ferhaal fan 2001 út de Volkskrant
en dit is it reorganisaasje ferhaal fan 2017

Geen opmerkingen: