zondag 5 augustus 2018

Electra

Ik hie der noch nea fan heard,
Electra as plaknamme.
No ja, plak, its is in útbuorren
yn Noard Grins

In gemaal.
in swimbad
3 huzen
in kamping
in boathûs
in hertekampke en


dit boerd........

Geen opmerkingen: