dinsdag 21 augustus 2018

Fonteinen

Moai,
freeslik,
ferkearde plak,
it binne wat fan dy reaksjes fan folwoeksenen
oer de fonteinen yn de 11 stêden,
Reaksjes dy't er wiene sels foardat se der steane.

Wij gean mei twa pakesizzers op paad
3 en 6 jier,
en binne benijd wat sij fine
fan de fonteinen yn 5 stêden

Boalsertde flearmûs.....
se binne razend entûsjast
at se it bist sjogge en
at se der op klimme kinne;
en streamend wetter is altyd moai


de Broeretsjerke makke ek yndruk

Warkum
op syk nei de liuwen,
se binne min te finen seit men
dus makken wij der mar in syktocht fan


liuwen op in gebou as foarbyld


en de (gouden) liuweroute lâns,


en dan steane each yn each mei de liuwen
se stiene earst echt ferbaasd nei te sjen
nei de twa ymponearjende bisten,
dêrnei wurdt it hin en wer drave
en dweiltrochwiet
en ûnder de drek
sykje wij de auto wer op

Hylpen

earst in slach oer de seedyk,
mei allegear fragen oer reddingsboaten
en dan is it echt sykjen.


It grutte keunstwurk hat wat in skiterich plakje krigen
efter de tsjerke., fine wij (net de bern)


Foar de bern is it fermaak grut dêr,
klimme en boartsje mei wetter,
se wolle hast net wer fuort

Starum,

pech, der is ûnderhâld
en wiet wurde is der net bij.
De fisk makket wol yndruk
fanwege de grutte en syn bek
dy't wol hiel útnoegjend iepen stiet

Sleat

de bern krije hast net mei
hoe moai dat keunstwurk is (fine wij),
it is te heech om te sjen foar bern
en it wetter is nijsgrjirriger


Noch efkes grieme mei in ysko
en wij prate ôf:
letter noch wat stêden besykje,
want se fine it prachtich
en it hat harren wol wat nijsgjirrich makke


Geen opmerkingen: