woensdag 22 augustus 2018

Google

Negatyf dwaan oer Google
dat is wat in dinkje fan dizze tiid,
JIerren waarden se de himel ynpriizge
omdat se ús sa fluch helpe koene
at wij wat witte woene;
en no wurde se delsetten as in meunster
dy't alles fan ús witte wol.

Ja, sa giet dat yn de grutte wrâld:
wij wolle alles witte,
sykje it op en slaan it net op,
want dan freegje wij Google wol wer
at wij it wer witte wolle.

en Google
sij slaan alles op wat wij net mear witte
en witte wolle

Ik help Google ek wolris,
dat hjit Local guide.
In foto op in bepaalde lokaasje
jou ik in plakje op Google maps
yn de hoop dat in oar der ek wat oan hat.

Google wurdearret dat
en lit mij dat sa no en dan witte....

Sjoch dizze linkGeen opmerkingen: