dinsdag 14 juli 2020

UnderweisAt alles goed gien is
dan binne wij ûnderweis op fakânsje.
Wij fytse dizze route.
820 kilometer oer 12 eilannen
mei 5 boatoerstekken

Geen opmerkingen: