dinsdag 7 juli 2020

Beste keapYn it AD is in rubryk
wêryn minsken oanjaan moatte
wat harren beste keap is.
De antwurden rinne aardich útien.
 
At se ús dy fraach stelle soene,
dan soe it antwurd wêze:
ús bernestoel.
In mobyl eksimplaar dat je oan de tafel hingje
en sa ek wer opromje kinne.

De stoel skynt ek noch lekker te sitten,
want alle 5 de pake- beppesizzers
sieten/sitte der mei nocht yn.

Wij kochten de stoel yn Blauhûs
Geen opmerkingen: