donderdag 30 juli 2020

FierljeppeSa seach it der justerjûn út yn Winsum:
in earste klas fierljepwedstriid
mei Ysbrand Galama yn de haadrol.
As earste springer yn de topklasse
yn syn earste sprong kaam hij yn it sânbêd del
op 21 meter 53......
mar 15 sentimeter minder as it Frysk rekôr.

Dy earste sprong krige in ferfolch
mei syn twadde poging;
hij kaam del op 21 meter presys.

Dêrmei sette hij de wedstriid nei syn hân
en koene wij foaral "genietsje" fan wietsprongen
yn de finale.
Alle risiko's waarden nommen 
en it slagge net ien
om yn de buert te kommen fan de 20 meter

Gjin echte spanning dus.

Mei myn oare each seach de froulju 
op de lytse skâns.
Marrit van der Wal kaam ta 16.45 en 15.90
en dat like op fierljeppen.
De oare froulju hiene in soad muoite
om de feart rjocht oer te kommen.
It wie betiden gjin gesicht....


Geen opmerkingen: