woensdag 29 juli 2020

De rode loper


Dit boek is geweldich.
Wat in prachtich ferhaal.
Tragysk.
Om te glimkjen
Orisjineel
Iensumheid
Narsisme
Rock & Roll

Geen opmerkingen: