woensdag 24 juli 2019

In rûntsje om


Moandei
de dei foardat it waarmteplan yngiet
en wij de doar net mear útmeie as âlderen.

It lege midden troch
mei de start yn Wurdum.De hurde wyn earst tsjin rjochting Grou en Akkrum


 Kofje drinke bij in "Rustpunt", dat dogge wij fol faker.
Dizze kear yn de Wylgen bij in soarchpleats.
wêr't bern helpe mei de betsjinning

 Wat in leuke doarpswinkel yn Earnewâld,
sa ütnoegjend mei kassa's op in tafel
en de bakte produkten ek gewoan útstald op in tafel

 Gewoan Frysk op it fytserek
en dy tekst jildt ek foar dizze Dútser dy't syn bân oppomptJe kinne 7 kilometer minder fytse
at je gebrûk meitsje fan dit pontsje,
In goeie skipper.....wij moasten it drokke kanaal oer
in freonlike gastfrou......wij krigen ek in dropke

Geen opmerkingen: