zondag 14 juli 2019

Juster yn it park

It is hjoed snein.
Juster wie ik Frjentsjer.
"Hjoed yn it park"
sa hjitte juster it festival yn Frjentsjer.
Muzyk, wat aktiviteiten foar de bern
en in noflik sfearke om de fiver hinne

Middeis efkes sjen bij
Tjeerd Abma

Piter Wilkens
 Jûns noch efkes op de fyts dy kant út
foar de optredens fan
Br Double you 
Electric HollersGeen opmerkingen: