woensdag 17 juli 2019

Heit en mem


Op Facebook dit berjocht

it wurdt 11 kear dield
8 minsken dy't dit leuk fine,
15 reaksjes wêr't de iene de oare oanpriizget
of der attint op makket

bij ien fan dy reaksjes stie myn namme
en omdat ik neat te dwaan ha
en graach skriuwe mei
haw ik ek wat ynstjoerd.....

483 wurden
en dat falt moai binnen de marsje

Sjoch no mar ris op heit en mem

Geen opmerkingen: