zondag 14 juli 2019

Fytspaad

No't Bogerman yn Wommels ticht is
en der dus mear bern nei Boalsert fytse,
no't fytstoersime hieltyd wichtiger wurdt 
mei hieltyd mear fitte senioren,
no't wenwurkferkear hieltyd mear op de fyts ôflein wurdt
wurdt it tiid foar it opkreazen 
fan it fytspaad tusken Wommels en Burchwert

It paad fan de reed nei de feart wurdt ferlein
(dat wie no te smel)
in nij stikje paad lâns de trekfeart
en it stikje tusken mûne en it brechje is ferbrede

19 july sil it allegear klear wêze.....
best genôch
Geen opmerkingen: