vrijdag 21 januari 2011

In ferlern stikje fytspaad

Ik bin gjin autorider en dat hat ta gefolch dat ik wolris wat muoite haw mei ferkearsbuorden. It ferkearsdiploma fan 1965 hat mij in flink ein op wei holpen om wat kennis op te dwaan, mar wurdt net ûndersteund troch praktykerfaring. Want sis no sels de measte ferkearsboerden hawwe mei auto's te krijen. Der is ien ferkearsboerd wat ik hiel goed kin. Alteast dat tocht ik. Mar ik haw hjoed dochs noch mar efkes opsocht wat it betsjut.Myn idee wat it betsjut komt aardich oerien mei de wurklikheid. Ik twifele efkes omdat op de Burchwerterhoeke ek sa'n boerd stiet. En dêr wurde je as fytser net bliid fan. In smel paad fan ûngefear 100 meter, mei mear ûnkrûd as stiennen. Ik haw dêr noch nea immen op fytsen sjoen.
In ferlern stikje fytspaad. It sil net faak foarkomme dat ik tsjin in fytspaad bin, mar yn dit gefal bin ik der poer op tsjin dat dit as fytspaad oanjûn wurdt. Fuort mei dat boerd. Gemeente Súdwest Fryslân jim hawwe in boerd oer. Wat sis ik: twa , want 100 meter fierder fanôf de oare kant stiet ek ien.Geen opmerkingen: