vrijdag 1 januari 2021

Aantje pyromaantje

Aldjiersdei, de sinne skynt.

Gjin buorrel yn de sporthal yn Easterein

bij it âldjierbaljen fan SDS.

Dus fyts ik in eintsje.

Oer Skrok, dat doch ik wol faker.

Op in ferlitten stikje grûn leit in houtbultsje.

Krekt opboud, oan de spoaren te sjen, 

Ik tink oan dy bylden fan Veen en Twizelerheide

doarpen dêr't auto's en autobannen yn de fik stutsen wurde.


Moai dat dit noch kin, tink ik:

in bouwwurkje foar it âldjierfjoer.

Net te grut en op de romte,

twa kilometer fan Wommels, twa kilometer fan Easterein.

Hoe moai kin it wêze.


Ik twitterje dêr efkes oer

omdat ik graach twitterje

Ik jou oan dat it sa ek kin.......

Mar dan..........
........ is dêr in mefrou yn Huizen, 

dat leit yn it wylde westen dy't dus fan "online uitdagingen" hâldt en "complexe projecten"

dy't beskikber is foar Digitale Transformatie & Organisatie

en dy't no dus in oproptwiit ferstjoerd nei har 5989 folgers.

"Wees geen AANT Hofstra in Wommels".

Ik wist net wat se no krekt docht, mar no wol,
dit dus:

Unskuldige minsken beskuldigje op twitter.

Ik haw mar efkes in berjochtje werom dien op har oprop fan

Wees geen Aant Hofstra


;
Ik haw de earste twiit mei foto mar efkes fuortdien,

om foar te kommen dat er mear fan har folgers

itselde nivo ha 

en op syk binne nei in digitale útdaging.

Dus ik soe sizze wolle

doch net as Renate Wijma......dan wurdt it in moai jier


Geen opmerkingen: