vrijdag 1 januari 2021

1-1-1977

 


It plakboek fan 1977 begjint mei dizze knipsels.

Ik wenne yn Snits.

Op de Oude Koemarkt hie ik in keamer.

Twadde etaazje. In keamer fan 2 bij 3.

Aldjiersjûn haw ik net útsitten,

net folle oan allinne, boppedat haw ik der neat mei.

No noch net.

Middeis helle ik in nijjiersbuorrel op de Kliuw.

Bij Tsjerkje en Fonger en Lammert en Anne.

Jûns gie ik wer nei Snits.

Noch net sloech lykas de measten 

dy't it âldjier wol útsitten hiene

Noch efkes nei de Panbar.

Dêr trof ik Jellie.

Dat wie it begjin fan ús relaasje.

Wij binne no 44 jier fierder..


Geen opmerkingen: