zondag 10 januari 2021

2020 in lêsjier

 Koroana soarget der foar dat ik mear lês.

Yn 2020 mar leafst 70 boeken......

Fan dy 70 binne der 52 trillers

en 18 boeken yn it sjênre muzyk, sport en biografy

Mei it Frysk hâldt it al wer net oer:

Meindert Bijlsma liet mij laitsje om syn fermaaklike fersen.


Geen opmerkingen: